Message Board:

DISCLAIMER:    This board is not connected to any organization.  All messages are solely the personal opinions of the posters. We are not responsible for any postings (or the resulting side-effects) that are expressed on this board.  Posters, please confine your discussions to subjects concerning the study of Buddhism.    

Please enter keyword(s) to search for messages by subject, message number, or name of poster.


ID Name Subject Date
3460 Tu.c tu+? Gui ban mu.c do^`ng Wed Oct 25 18:32:07 2006
3459 mục ðồng NMADÐP Wed Oct 25 06:47:45 2006
3458 PTDT Gui ban D.Huong (Post 3457) Wed Oct 25 03:38:40 2006
3457 D. Hương ban PS Tue Oct 24 04:10:36 2006
3456 Phúc Sõn Trýởng Lão Xá Lợi Phất / bạn HL Tue Oct 24 02:11:37 2006
3455 Phúc Sõn Một Lần Tãng Một Lần Giảm / bạn Tu.c Tu+? Tue Oct 24 01:56:39 2006
3454 HK Gui ban PS/Kinh ADDP Mon Oct 23 22:59:21 2006
3453 Tu.c tu+? Gui ban Phuc Son (Post 3452) Mon Oct 23 20:58:44 2006
3452 Phúc Sõn Nhý Lai Thọ Lýợng / bạn HL Sun Oct 22 19:31:47 2006
3451 phàm phu nhân quả Sun Oct 22 08:59:59 2006
3450 Phúc Sõn TPCL và Nhân Quả / bạn HL Sun Oct 22 06:30:11 2006
3449 Song tu Ban PS Sun Oct 22 06:20:37 2006
3448 Phúc Sõn Kinh Phật Thuyết A Di Ðà / gửi bạn Song Tu Sun Oct 22 04:39:55 2006
3447 Song tu Goi PS Sun Oct 22 03:11:28 2006
3446 Pha^.t tu+? Thie^`n Ti.nh HT Thich Man Giac Sun Oct 22 00:18:36 2006
3445 aa Thich Man Giac--Mat Sat Oct 21 06:03:39 2006
3444 HL 2 câu hỏi, Bạn XTH Sat Oct 21 03:11:20 2006
3443 Phúc Sõn Nghiệp và Quả / bạn Tu.c Tu+? Sat Oct 21 01:08:05 2006
3442 Phúc Sõn Trai Ðàn Chẩn Tế / bạn Nghi Va^'n Sat Oct 21 00:11:26 2006
3441 Tu.c tu+? Gui ban pha`mphu/ Nghie^.p & Qua? Ba'o Fri Oct 20 19:06:02 2006
3440 phàm phu nghiệp và kết quả Fri Oct 20 15:14:21 2006
3439 mục đồng niệm 10 câu Wed Oct 18 15:21:02 2006
3438 Tu.c tu+? Gui ban Phu'c So*n (Post 3437) Tue Oct 17 21:06:07 2006
3437 Phúc Sõn Cầu cho thế giới hòa bình Tue Oct 17 17:18:21 2006
3436 XXX nổi giận mà hoá điên /goi HK Mon Oct 16 23:49:07 2006
3435 HK Hồn là ai là ai? Mon Oct 16 23:25:47 2006
3434 XNT ai mua giăng Mon Oct 16 22:47:05 2006
3433 anh hùng vô danh vi tính hư Mon Oct 16 14:45:12 2006
3432 anh hùng vô danh game Mon Oct 16 14:43:18 2006
3431 TK Goi ban PS Mon Oct 16 06:21:20 2006
3430 TK Goi ban Tuctu Mon Oct 16 06:05:21 2006
3429 TK Xin tạm giã nhời/ban XTH Mon Oct 16 05:51:10 2006
3428 Tu.c tu+? Gui ban TK Mon Oct 16 05:16:32 2006
3427 TK quán chiếu Mon Oct 16 04:57:09 2006
3426 TMT Gui ba.n XTH (Post 3423) Mon Oct 16 04:49:54 2006
3425 Minh Ðạo Bạn XTH Mon Oct 16 03:57:14 2006
3424 XTH Gu*?i Ba.n Phu'c-So*n Mon Oct 16 02:57:06 2006
3423 XTH Gu*?i Ba.n TMT Mon Oct 16 02:05:43 2006
3422 XTH Gu*?i Ba.n Minh-DDa.o Mon Oct 16 01:24:36 2006
3421 test test Mon Oct 16 01:20:18 2006
3420 Tu.c tu+? Gui ban Minh Dao - 5419 Mon Oct 16 01:16:57 2006
3419 Minh đạo Bạn Tục Tử Mon Oct 16 00:27:00 2006
3418 Tu.c tu+? Gui ban Minh Dao - 3416 (kinh Di Da`) Sun Oct 15 23:11:00 2006
3417 Phúc Sõn Núp Bóng / bạn XTH Sun Oct 15 21:56:10 2006
3416 Minh Đạo Cực Lạc Quốc Độ Sun Oct 15 17:37:06 2006
3415 TMT Gui ban XTH / Ca^u ho?i Sun Oct 15 05:50:49 2006
3414 Minh Đạo Bạn XTH Sun Oct 15 04:51:25 2006
3413 XTH Chút Cảm Nghĩ, và 2 câu hỏi ... Sun Oct 15 03:35:16 2006
3412 test test Sun Oct 15 03:34:08 2006
3411 PTDT Gui ban TK (Post 3410) Sun Oct 15 03:27:49 2006
3410 TK TPCL xuất hiện ngay bây giờ /ban PS Sun Oct 15 03:09:01 2006
3409 PTDT Gui ban HL (Post 3408) Sun Oct 15 02:48:32 2006
3408 HL Gửi bạn PTDT Sun Oct 15 01:45:44 2006
3407 Minh Đạo Bạn Phúc Sơn Sun Oct 15 00:55:40 2006
3406 Phúc Sõn Vô Cầu Vô Niệm / bạn TK Sun Oct 15 00:19:24 2006
3405 PTDT Gui ban TK (Post 3404)/ Ta^m Sat Oct 14 23:06:44 2006
3404 TK NGẪU ÍCH ĐẠI SƯ /ban PS Sat Oct 14 22:06:57 2006
3403 PTDT Gui ban MinhDao (Post 3400) Sat Oct 14 21:33:52 2006
3402 Phúc Sõn Thiên Kiến / bạn Minh Dao Sat Oct 14 21:26:29 2006
3401 Phúc Sõn Tịnh Ðộ nên cầu về / bạn TK Sat Oct 14 20:31:23 2006
3400 Minh Ðạo Bạn PTDT và Phúc Sơn Sat Oct 14 20:16:50 2006
3399 PTDT Gui ban phattu (Post 3397) Sat Oct 14 20:09:26 2006
3398 PTDT Gui ban MinhDao (Post 3396) Sat Oct 14 20:01:25 2006
3397 Phattu An trú trong hiện tại/TPCL Sat Oct 14 19:59:40 2006
3396 Minh Ðạo PTDT Sat Oct 14 19:39:25 2006
3395 Minh Ðạo Bạn PTDT Sat Oct 14 19:27:42 2006
3394 PTDT Gui ban HL (Post 3391) Sat Oct 14 16:46:43 2006
3393 phàm phu thắc mắc/nhân quả Sat Oct 14 15:27:25 2006
3392 phàm phu gửi PS/3388 Sat Oct 14 15:03:24 2006
3391 HL Tâm Tịnh Sat Oct 14 14:07:31 2006
3390 XTH testing Sat Oct 14 05:26:38 2006
3389 TK Thế này nà thế nào?/ban PS Sat Oct 14 00:33:25 2006
3388 Phúc Sõn Thọ Ký thành Phật / bạn phàm phu Fri Oct 13 23:39:50 2006
3387 Phúc Sõn Luận Bàn / bạn TMT Fri Oct 13 23:17:57 2006
3386 Phúc Sõn Nan Tín chi Pháp / bạn Minh Dao Fri Oct 13 21:01:49 2006
3385 Phúc Sõn Ấn Quang & Thiên Nhý / bạn TK Fri Oct 13 20:54:54 2006
3384 Minh Ðạo Bạn Phúc Sơn Fri Oct 13 19:05:50 2006
3383 TMT Gu+?i ca'c ba.n TK, PS, MD Fri Oct 13 18:46:30 2006
3382 TK Xin thêm web address Fri Oct 13 10:08:03 2006
3381 TK Tra loi 2 post 3378 & 3379/ banPS Fri Oct 13 10:02:17 2006
3380 Phúc Sơn Bạn Minh Dao & TK Fri Oct 13 05:01:20 2006
3379 Phúc Sơn Cực Lạc Thế Giới / bạn TK Fri Oct 13 04:54:16 2006
3378 TK Goi PS Fri Oct 13 03:36:13 2006
3377 PTDT Gui ca'c ba.n Fri Oct 13 02:24:48 2006
3376 Minh Ðạo Bạn Phúc Sơn Fri Oct 13 01:26:26 2006
3375 TK goi ban PS/ngauichdaisu Fri Oct 13 01:09:29 2006
3374 Phúc Sơn Ngẫu Ích Đại Sư Pháp Ngữ / bạn TK Fri Oct 13 00:36:57 2006
3373 TK Goi ban PS/Tinhdo Thu Oct 12 23:05:27 2006
3372 Phúc Sõn Tự Lực và Tha Lực / bạn MinhDao Thu Oct 12 20:49:58 2006
3371 PTDT Gui ban Phattu (Post 3368) Thu Oct 12 18:14:25 2006
3370 Phúc Sõn Giải Quyết Xác Chết / bạn Kiều Nữ Thu Oct 12 18:12:04 2006
3369 Phúc Sõn Tịnh Ðộ Tông Thu Oct 12 18:05:04 2006
3368 Phattu Goi ban PTDT Thu Oct 12 10:08:42 2006
3367 PTDT Gui ban phattu Thu Oct 12 05:13:16 2006
3366 Kieu nu Rieng tang ban Phucson Tue Oct 10 07:02:28 2006
3365 Phattu Tâm tịnh Tue Oct 10 01:17:00 2006
3364 phàm phu những thắc mắc Mon Oct 9 13:02:16 2006
3363 PTDT Gui ban TK / Xin di'nh chi'nh Sun Oct 8 20:36:57 2006
3362 PTDT Gui ban TK (Post 3359) Sun Oct 8 18:22:43 2006
3361 PTDT Gui ban TK (Post 3360) Sun Oct 8 17:56:23 2006
3360 TK Goi PTDT (tiep) Sun Oct 8 03:20:04 2006
3359 TK Goi ban PTDT Sun Oct 8 03:04:52 2006
3358 PTDT Gui ban TK (Post 3355) Sun Oct 8 01:23:05 2006
3357 MinhDao Bạn TK Sun Oct 8 00:23:45 2006
3356 PTDT Gui ban TK (Post 3353) / Xin go'p y' Sat Oct 7 23:51:19 2006
3355 TK Goi ban Minhdao Sat Oct 7 23:23:28 2006
3354 Minhdao Bạn TK Sat Oct 7 22:27:01 2006
3353 TK Goi ban Minhdao Sat Oct 7 21:30:18 2006
3352 Minhdao Bạn TK Sat Oct 7 18:28:36 2006
3351 HL Phật ngoài tâm và trong tâm Sat Oct 7 11:48:19 2006
3350 TK Xin từ bi cứu độ .../ban Minhdao Sat Oct 7 09:16:23 2006
3349 MinhDao Bạn TK Sat Oct 7 06:45:04 2006
3348 TK Ban Minhdao Sat Oct 7 05:52:30 2006
3347 Minhdao Bạn TK Sat Oct 7 04:40:47 2006
3346 TK "Ta chằng từ đâu đến, và chết chẳng đi về đâu" Sat Oct 7 03:25:09 2006
3345 Minhdao Bạn TK Sat Oct 7 01:36:12 2006
3344 TK Goi ban Minhdao Sat Oct 7 00:57:31 2006
3343 MinhDao Bạn TK Fri Oct 6 23:54:49 2006
3342 TK Than tang cac ban tren dien dan nay. Fri Oct 6 05:11:39 2006
3341 Phattu The trip is a reality Thu Oct 5 23:53:05 2006
3340 TK Goi ban Minhdao Thu Oct 5 23:43:03 2006
3339 Minhdao Bạn TK Thu Oct 5 22:49:47 2006
3338 PTDT Gui ban TK (Post 3337) Thu Oct 5 22:16:04 2006
3337 TK Goi ban Minhdao Thu Oct 5 21:03:12 2006
3336 PTDT Gui ban TK (Post 3333) Thu Oct 5 18:55:44 2006
3335 Minhdao Bạn TK Thu Oct 5 16:23:52 2006
3334 TK Goi ban Minhdao Thu Oct 5 06:00:45 2006
3333 TK Goi PTDT Thu Oct 5 05:22:51 2006
3332 Minhdao Bạn TK Thu Oct 5 02:24:02 2006
3331 PTDT Gui ban TK Thu Oct 5 00:15:07 2006
3330 TK Goi ban PTDD (tiep) Wed Oct 4 21:30:46 2006
3329 PTDT Gui ban TK Wed Oct 4 17:02:10 2006
3328 TK Goi ban Minhdao Wed Oct 4 07:00:21 2006
3327 Minhdao Bạn TK Wed Oct 4 05:04:53 2006
3326 TK Goi ban PTDT (tiep theo) Wed Oct 4 04:31:53 2006
3325 PTDT Gui ban TK Wed Oct 4 03:49:49 2006
3324 TK Goi ban PTDT(tiep theo) Wed Oct 4 03:26:37 2006
3323 TK Goi ban PTDT Tue Oct 3 23:10:20 2006
3322 PTDT Gui ban TK Tue Oct 3 21:29:56 2006
3321 Minhdao Tịnh Ðộ Tue Oct 3 21:24:42 2006
3320 Lê Tư. Góp ý Tue Oct 3 06:43:40 2006
3319 TK TPCL/Nghi vấn & PS Tue Oct 3 06:30:43 2006
3318 Nghi Va^'n Gui ban Phu'c So*n Tue Oct 3 03:04:22 2006
3317 Phattu Thư Cầu Thỉnh Chứng Minh và Tham Dự Trai Đàn Chẩn Tế Tue Oct 3 00:25:52 2006
3316 TMT Tho* cu?a Thi Ba' Sat Sep 30 19:16:36 2006
3315 Thi bá lổi về kỷ thuật của trang Web !! Thu Sep 28 02:21:17 2006
3314 Thi Bá Sửa lại bài thơ,vì lỗi kỷ thuật nhảy hàng 1 câu Thu Sep 28 02:14:48 2006
3313 Thi Bá Thân tặng tất cả các bạn. Thu Sep 28 02:09:14 2006
3312 SYSTEM ADMIN announcement Wed Sep 27 23:49:27 2006
3311 test test Wed Sep 27 02:49:53 2006
3310 Tu.c tu+? gui ban pham phu / Post 3309 Tue Aug 15 21:50:53 2006
3309 phàm phu gửi PS Tue Aug 15 20:57:10 2006
3308 Ta.i Sao Gui ban Phuc Son Tue Aug 15 19:15:47 2006
3307 Phúc Sơn Bồ tát Thị Hiện/bạn phàm phu Tue Aug 15 14:03:45 2006
3306 phàm phu gửi PS Mon Aug 14 08:41:12 2006
3305 phàm phu bồ tát Mon Aug 14 08:12:53 2006
3304 Ta.i Sao Gui ban Nghi Va^'n Mon Aug 7 18:47:42 2006
3303 Phúc Sõn Phong Kiều Dạ Bạc/bạn Kiều Nữ Tue Aug 1 09:32:40 2006
3302 Nghi Va^'n Gui ban Phu'c So*n / Bo^` Ta't Mon Jul 31 22:20:51 2006
3301 Phúc Sõn Ða Hình Ða Dạng/bạn Nghi Va^'n Fri Jul 28 06:25:24 2006
3300 Nghi Va^'n Gui ban Phu'c So*n / Post 3299 Thu Jul 27 21:36:24 2006
3299 Phúc Sơn Thị Hiện Thân/bạn Nghi Va^'n Thu Jul 27 21:03:50 2006
3298 Nghi Va^'n Bo^` Ta't Thu Jul 27 14:15:49 2006
3297 Phúc Sơn Phật chưa ngộ & Bồ Tát chưa thành/bạn Nghi Va^'n Tue Jul 25 17:30:34 2006
3296 Nghi Va^'n Gui ban Phu'c So*n / Bo^` Ta't Tue Jul 25 10:26:04 2006
3295 Phúc Sõn Bồ Tát / bạn Nghi Va^'n Tue Jul 25 08:44:34 2006
3294 Phúc Sõn Cô Tô Thành Hàn Sõn Tự / bạn Kiều Nữ Tue Jul 25 08:24:42 2006
3293 Kiều Nử Xin tặng bạn PS Mon Jul 24 23:29:49 2006
3292 Nghi Va^'n Gui ban Phu'c So*n Sat Jul 22 22:16:53 2006
3291 Phúc Sơn Từ Bi, Lợi Tha và Tịnh Độ Tông Sat Jul 22 03:57:43 2006
3290 tam kien co Chung Dao Ca - Thi Ca 27 Tue Jul 18 22:53:41 2006
3289 Phúc Sõn Tịnh Ðộ Chân Tông & Tịnh Ðộ Tông / bạn Tu.c Tu+? Thu Jul 13 09:16:00 2006
3288 Tu.c tu+? Gui ban Phuc Son / Post 3285 Wed Jul 12 14:06:02 2006
3287 phàm phu trích NPTY Tue Jul 11 21:50:23 2006
3286 phàm phu không thể nghĩ bàn Tue Jul 11 02:18:31 2006
3285 Phúc Sõn Nhật Bản Tịnh Ðộ Chân Tông Mon Jul 10 20:01:57 2006
3284 Phúc Sõn Hồi Hýớng Công Ðức và Trợ Niệm/bạn Nghi Va^'n Sun Jul 9 19:46:12 2006
3283 Tu.c tu+? Gui ban pham phu Sun Jul 9 16:41:13 2006
3282 phàm phu Pháp Nhiên Thượng Nhân Sun Jul 9 07:50:59 2006
3281 Nghi Va^'n Gui ban Cu'ng du`m / Post 3280 Sat Jul 8 22:31:44 2006
3280 Cu'ng du`m Gui ban Phuc Son / Thu Nhiep 3279 Sat Jul 8 21:50:14 2006
3279 Phúc Sơn Thâu Nhiếp / bạn phàm phu Sat Jul 8 16:48:47 2006
3278 Tu.c tu+? Gui ban pham phu / Post 3277 Sat Jul 8 12:59:36 2006
3277 phàm phu Quang Minh/PS Sat Jul 8 08:01:23 2006
3276 tam kien co Chung Dao Ca - Thi Ca 26 Sat Jul 8 07:49:33 2006
3275 phàm phu trích NPTY(tiếp theo) Sat Jul 8 07:27:21 2006
3274 NBS Cám Ơn / Bạn PS Fri Jul 7 17:35:05 2006
3273 Phúc Sõn Phật Quang Phổ Chiếu/bạn Tu.c Tu+? Fri Jul 7 17:13:15 2006
3272 Tu.c tu+? Gui ban NBS / Post 3271 Fri Jul 7 16:44:31 2006
3271 NBS thiện tay thiện tay / PS Fri Jul 7 13:33:15 2006
3270 Phúc Sõn Cần Xét Lại/bạn phàp phu Fri Jul 7 07:11:10 2006
3269 Phúc Sõn Sách Niệm Phật Tông Yếu/bạn phàm phu Fri Jul 7 06:48:09 2006
3268 phàm phu trích NPTY Fri Jul 7 01:08:05 2006
3267 phàm phu trích NPTY Fri Jul 7 00:18:10 2006
3266 phàm phu trích NPTY Fri Jul 7 00:03:02 2006
3265 phàm phu gửi PS và các bạn Thu Jul 6 23:47:09 2006
3264 Chua Viet Nam gui pham phu Thu Jul 6 21:50:31 2006
3263 phàm phu ai sáng lập Wed Jul 5 01:45:21 2006
3262 4th of July Celebration Tue Jul 4 17:39:11 2006
3261 Phúc Sõn Nặc Danh/bạn Kiều Nữ Sun Jul 2 21:05:48 2006
3260 Kiều nữ Kiều nữ thân tặng PS Sun Jul 2 03:55:07 2006
3259 Ng B S Ðọc thêm vài lần cũng tốt / P S Fri Jun 30 15:06:36 2006
3258 Phúc Sõn Thiền Tịnh Giảng Hòa / bạn NBS Thu Jun 29 16:31:54 2006
3257 N B S Thiền Tịnh Giảng Hòa Thu Jun 29 14:29:49 2006
3256 PTDT Gui ban Phu'c So*n / Post 3254 Thu Jun 29 09:11:00 2006
3255 Phúc Sõn Chí Lớn Gập Nhau / bạn Kiều Nữ Thu Jun 29 08:25:51 2006
3254 Phúc Sõn Phật Tính / bạn PTDT Thu Jun 29 08:14:39 2006
3253 Kiều Nữ Kiều Nữ thân tặng ban PS Thu Jun 29 03:39:47 2006
3252 PTDT Gui ban Phuc So*n / Post 3251 Wed Jun 28 23:26:14 2006
3251 Phúc Sõn Tý Týởng Phật Tính có từ lúc nào?/bạn PTDT Wed Jun 28 08:21:25 2006
3250 PTDT Gui ban Quang Minh / Post 3248 Mon Jun 26 10:39:46 2006
3249 PTDT Gui nguoi vie^'t mu+o*'n / Post 3247 Mon Jun 26 09:49:37 2006
3248 QuangMinh Hai thằng mặt chuột Sun Jun 25 23:45:51 2006
3247 Người viết mướn sẻ thấy quả báo! Sun Jun 25 23:20:59 2006
3246 PTDT Gui ban Chi dum / Post 3242 Sun Jun 25 18:47:04 2006
3245 PTDT Gui ban Phan tich / Post 3243 Sun Jun 25 17:52:17 2006
3244 PTDT Gui ban Phan tich & Chi dum / Post 3242 & 3243 Sun Jun 25 17:38:30 2006
3243 Phân tích Goi các Phật tử thiện tâm /PTDT Sun Jun 25 17:06:43 2006
3242 Chỉ dùm ba trợn nhất/goi PTDT Sun Jun 25 16:02:05 2006
3241 PTDT Gui ban Phu'c So*n / Post 3240 Sun Jun 25 15:30:05 2006
3240 Phúc Sơn Phật Tính/ bạn PTDT và tất cả Sun Jun 25 14:28:53 2006
3239 PTDT Gui ban Ti'n Nu+~ / Post 3328 Sat Jun 24 17:27:32 2006
3238 Tín nử thực hành/ban PTDT. Sat Jun 24 16:34:36 2006
3237 PTDT Gui ban T'in nu~ va` NBS / Mo*`i ba.n chu+'ng minh Sat Jun 24 13:12:59 2006
3236 tam kien co Chung Dao Ca - Thi Ca 25 Sat Jun 24 07:40:10 2006
3235 N B S Kính Gởi Tin Nữ...Không nối được, Miễm cười Sat Jun 24 00:32:42 2006
3234 Tín nử Goi ban PTDT Fri Jun 23 23:34:52 2006
3233 PTDT Gui ban NBS / Post 3230 Fri Jun 23 23:02:03 2006
3232 PTDT Gui ban Ti'n Nu+~ / Post 3229 Fri Jun 23 22:57:15 2006
3231 Tín nử Goi ban NBS. Fri Jun 23 22:42:58 2006
3230 NBS Gửi Bạn Tín Nữ Fri Jun 23 22:01:31 2006
3229 Tín nữ góp ý /than goi ban PTDT. Fri Jun 23 20:16:34 2006
3228 PTDT Gui ban Phu'c So*n / Post 3226 Fri Jun 23 20:11:13 2006
3227 PTDT Gui mo.i nguoi / Pha^.t ta'nh Fri Jun 23 17:12:47 2006
3226 Phúc Sõn Phật Tính và PTDT / bạn Tín Nữ Fri Jun 23 17:08:32 2006
3225 Tín nử Đề nghị/than goi ban PTDT Fri Jun 23 16:24:38 2006
3224 Tịnh sinh/Mel Stop cut và past lai bài "Phật tanh3" post 3124 /goi.... Fri Jun 23 15:14:35 2006
3223 NBS 2. Làm thế nào để khế nhập cảnh giới của Phật Fri Jun 23 14:55:38 2006
3222 NBS Ý nghĩa chân thật của ‘Bổn Nguyện Niệm Phật’ / tặng các Bạn Fri Jun 23 14:50:22 2006
3221 Phúc Sõn Cắt và Dán, Cut and Past / Ngýời Bạn Sen Fri Jun 23 13:04:27 2006
3220 Người Bạn Sen sữa lổi / Gửi Bạn Phúc Sơn Fri Jun 23 11:59:54 2006
3219 Phúc Sõn Trau Chuốt / Ngýòi Bạn Sen Fri Jun 23 11:34:05 2006
3218 Ngườ Bạn Sen Phật Tánh / Gửi Quang Sát, PTDT, To All Fri Jun 23 11:33:51 2006
3217 Người Bạn Sen Phật Tánh / Gửi /Quang Sát, PTDT, To All Fri Jun 23 11:23:44 2006
3216 Người Bạn Sen Phật Tánh / Gửi Quang Sát, PTDT, To All Fri Jun 23 11:10:05 2006
3215 Phúc Sõn Phật Tính, múa rìu qua mắt thợ Fri Jun 23 10:29:16 2006
3214 Người quang sát Phật tánh 3/ban PTDT Fri Jun 23 07:03:42 2006
3213 Tịnh sinh/Mel Goi ban PTDT Thu Jun 22 17:19:52 2006
3212 PTDT Gu+?i ba.n NBS Thu Jun 22 16:20:29 2006
3211 PTDT Gui ban Ti.nh sinh/Mel Thu Jun 22 16:17:41 2006
3210 Tịnh sinh/Mel Phật tanh5/ban PTDT Thu Jun 22 15:51:19 2006
3209 NBS Gửi PTDT Thu Jun 22 15:36:07 2006
3208 Người quang sát THÔNG BÁO ĐỔI TÊN/to all Thu Jun 22 15:20:27 2006
3207 PTDT Gui ban nguoi quang sat / Post 3206 Thu Jun 22 15:13:29 2006
3206 Nguoi quang sat Phật tánh4/ban PTDT Thu Jun 22 14:00:37 2006
3205 PTDT Gui ban nguoi ban sen / Post 3204 Thu Jun 22 12:21:27 2006
3204 Người Bạn Sen Gửi Bạn PTDT Thu Jun 22 11:25:54 2006
3203 PTDT Gui ban nguoi quang sat / Post 3201 / ddo.c nha^`m Thu Jun 22 08:30:16 2006
3202 PTDT Gui ban nguoi quan sat / Post 3201 Thu Jun 22 08:17:57 2006
3201 Người quang sát Phật tánh 3/ban PTDT Thu Jun 22 00:09:06 2006
3200 PTDT Gui ban nguoi quang sat / Post 3199 Wed Jun 21 23:15:43 2006
3199 Nguoi quang sat phật tánh -tiep/goi PTDT Wed Jun 21 22:15:14 2006
3198 PTDT Gui ban nguoi quang sat / Post 3190 Wed Jun 21 21:35:57 2006
3197 Người Bạn Sen Ai Cũng có lổi / Gửi Bạn Ps Wed Jun 21 21:10:19 2006
3196 Phúc Sơn Thành Thực Cám Ơn/Người Bạn Sen Wed Jun 21 20:29:54 2006
3195 Tín nữ Kinh thật hay giả?/ban PS Wed Jun 21 19:36:57 2006
3194 Người Bạn Sen Phạm Giới / Gởi Bạn PS và PTDT Wed Jun 21 19:26:23 2006
3193 Người Bạn Sen Tội Lổi / Gửi Tín Nữ và Bạn PTDT Wed Jun 21 19:05:06 2006
3192 Phúc Sơn Kinh Di Đà & kinh Lăng Nghiêm, thật hay giả / bạn Tín nữ Wed Jun 21 18:59:51 2006
3191 Tín nữ Dể bị khẩu nghiệp /ban PTDT Wed Jun 21 18:38:34 2006
3190 Người quang sát Phật tánh là gì?/goi ban PTDD Wed Jun 21 17:50:50 2006
3189 PTDT Gui ban Ti'n nu+~ / Post 3487 Wed Jun 21 17:14:44 2006
3188 PTDT Gui ban Nguoi quan sat / Post 3186 Wed Jun 21 17:02:16 2006
3187 Tín nữ Xin chư vị PT hoà giải Wed Jun 21 14:03:27 2006
3186 Người quang sát PM thiền vừa tu vừa hưởn /goi PTDT Wed Jun 21 13:11:46 2006
3185 PTDT Gui ban nguoi ban sen Wed Jun 21 12:58:20 2006
3184 Người Bạn Sen Hội Chữa Bệnh Online Website Wed Jun 21 12:06:37 2006
3183 Người Bạn Sen Hội Chũa Bệnh Online / Gửi Các Bạn Hảo Tâm Wed Jun 21 12:03:55 2006
3182 PTDT Gui ban nguoi quang sat / Post 3180 Wed Jun 21 11:33:37 2006
3181 PTDT Gui ban nguoi quang sat / Post 3170 Wed Jun 21 11:31:44 2006
3180 Người quang sát goi PTDT Wed Jun 21 00:11:16 2006
3179 PTDT Gui ban nguoi quan sat Tue Jun 20 22:38:03 2006
3178 Người quang sát Phật tánh và TKDĐ/goi PTDT Tue Jun 20 20:09:02 2006
3177 Người quan sát thằng khùng diển đàng/(tieptheo)(PTDT) Tue Jun 20 16:51:27 2006
3176 PTDT Gui ban quan sat Tue Jun 20 16:12:17 2006
3175 Người quan sat thằng khùng diển đàn /goi PTDT Tue Jun 20 14:44:38 2006
3174 Người Bạn Sen Phật Tán / Gửi PTDT Tue Jun 20 13:23:35 2006
3173 PTDT Gui ban Phu'c So*n / Post 3171 Tue Jun 20 12:57:49 2006
3172 Người Bạn Sen Phật Tánh / To All Tue Jun 20 10:51:43 2006
3171 Phúc Sơn Phật Tính/bạn PTDT Tue Jun 20 09:07:02 2006
3170 PTDT Gui ban Phu'c So*n / Post 3169 / Phap Mo^n Sun Jun 18 17:35:51 2006
3169 Phúc Sơn Trả Lời tổng quát / bạn XTH Sun Jun 18 16:50:10 2006
3168 Thiền sinh/Paris nhất tâm bất loạn /ban PS. Sun Jun 18 01:13:56 2006
3167 XTH Gửi Bạn Phuc' Sơn Sun Jun 18 01:03:04 2006
3166 Phúc Sơn Nhất Tâm / bạn Thiền Sinh Sat Jun 17 23:12:45 2006
3165 XTH Gui Ban Pham Phu Sat Jun 17 22:56:20 2006
3164 XTH Đới Nghiệp ? (gửi bạn PS) Sat Jun 17 21:44:09 2006
3163 Phúc Sơn Gốc Dạ / bạn phàm phu Sat Jun 17 21:20:50 2006
3162 Thiền sinh/Paris Đới nghiêp vãng sanh/ban PS. Sat Jun 17 17:02:47 2006
3161 Thiền sinh/Paris Xuất xứ ?/ban pham phu. Sat Jun 17 16:51:14 2006
3160 Phúc Sơn Đới Nghiệp Vãng Sinh / bạn XTH Sat Jun 17 15:06:55 2006
3159 phàm phu pr and XTH Sat Jun 17 06:11:36 2006
3158 tam kien co Chung Dao Ca - Thi Ca 24 Sat Jun 17 05:46:01 2006
3157 Thiền sinh/Paris Kỳ thủ xứng đáng/ban QN Sat Jun 17 02:03:02 2006
3156 PTDT Gui ban Thie^`n sinh / Post 3153 / Chia re~ Sat Jun 17 00:13:20 2006
3155 QN Thân gởi bạn Thiền sinh. Fri Jun 16 23:12:45 2006
3154 Phúc Sơn Có Thiền Có Tịnh Độ / bạn TTKH Fri Jun 16 21:55:03 2006
3153 Thiền sinh/Paris đừng gán ghép gây chia rẻ/ban PTDT. Fri Jun 16 19:40:44 2006
3152 XTH Gửi Bạn Thiền Sinh - Paris Fri Jun 16 19:26:39 2006
3151 Nghi Va^'n Gui ban TTKH Fri Jun 16 18:00:21 2006
3150 PTDT Gui ban Thie^`n sinh / Pha^.t ta'nh Fri Jun 16 16:55:28 2006
3149 Thiền sinh/Paris Ptánh sinh diệt??/ban PTDT Fri Jun 16 14:43:55 2006
3148 PTDT Gui ban Thie^`n sinh / Pha^.t ta'nh Fri Jun 16 12:18:44 2006
3147 Thiền sinh/Paris Gởi bạn XTH. Fri Jun 16 03:35:26 2006
3146 Thiền sinh/Paris Xin đính chánh dùm. Fri Jun 16 03:04:22 2006
3145 Thiền sinh/Paris Ở đâu??/ban PTDT Fri Jun 16 02:53:18 2006
3144 XTH Gửi bạn thiền sinh - Paris Thu Jun 15 23:04:26 2006
3143 XTH Nghi Vấn Về Sự Đới Nghiệp Thu Jun 15 22:36:37 2006
3142 PTDT Gui ban Thie^`n sinh /Kho^ng no'i Co' Thu Jun 15 22:22:46 2006
3141 TTKH Thiền tịnh song tu/ban PS Thu Jun 15 21:21:12 2006
3140 XTH Thuyết Không Gian ( Gửi PS và Các Bạn) Thu Jun 15 21:11:30 2006
3139 Phúc Sơn Đừng Lo / Người Bạn Sen Thu Jun 15 20:09:54 2006
3138 Thiền sinh/Paris Bất khà tư nghì/ban phamphu Thu Jun 15 17:28:08 2006
3137 Thiền sinh/Paris Thất xứ truy tâm/ban QT Thu Jun 15 16:45:19 2006
3136 phàm phu pa-ri vs sơn Thu Jun 15 16:37:15 2006
3135 phàm phu pa-ri vs sơn Thu Jun 15 16:35:37 2006
3134 QT Gui ban Thie^`n sinh Paris Thu Jun 15 15:25:45 2006
3133 phàm phu nhất tâm bất loạn Thu Jun 15 15:25:26 2006
3132 Người Bạn Sen Tịnh Tông Nhập Môn / Bạn PS Thu Jun 15 12:28:18 2006
3131 Phúc Sõn Tam Phýớc / Ngýời Bạn Sen Thu Jun 15 12:01:38 2006
3130 Phúc Sõn Xiển Dýõng Tịnh Tông / bạn Tai Sao Thu Jun 15 11:42:39 2006
3129 Người Bạn Sen Tai Sao? /Tai Sao? Thu Jun 15 11:05:55 2006
3128 Tai sao? BanPS/dong ho so som qua vay? Wed Jun 14 23:11:37 2006
3127 Thiền sinh/Paris Chim Thuyết Pháp/ban PS Wed Jun 14 13:26:49 2006
3126 Phúc Sõn Ðóng hồ sõ / bạn Thiền Sinh Wed Jun 14 06:52:51 2006
3125 Thiền sinh/Paris Nóng nảy và mất bình tỉnh quá/ban PS Wed Jun 14 00:15:59 2006
3124 Phúc Sơn Phổ Độ / gửi Người Bạn Sen Tue Jun 13 23:19:12 2006
3123 Phúc Sơn Không có lộn gì ráo á / bạn Thiền Sinh Tue Jun 13 23:03:36 2006
3122 Thiền sinh/Paris Bạn vẫn còn lẫn lộn /ban PS Tue Jun 13 17:05:36 2006
3121 Không Tâm Hội Chửa Bệnh Online Tue Jun 13 14:57:23 2006
3120 Nguoi Ban Sen Ban PTDT Tue Jun 13 12:51:25 2006
3119 PTDT Gui Nguoi Ban Sen Tue Jun 13 11:41:34 2006
3118 Người Bạn Sen Vô Duyên Tue Jun 13 10:32:20 2006
3117 Phúc Sõn Trong Tâm Ngoài Tâm / bạn Thiền Sinh Tue Jun 13 09:44:25 2006
3116 Thiền sinh/Paris TPCL trong tâm tánh của ta/ban PS. Mon Jun 12 22:24:14 2006
3115 Phúc Sơn Đèn Trời Soi Xét / bạn Thiền Sinh Mon Jun 12 21:47:37 2006
3114 Phúc Sơn Cực Lạc có thật Mon Jun 12 21:36:21 2006
3113 Thiền sinh/Paris Diễn giải sai nhầm /ban PS Mon Jun 12 20:17:19 2006
3112 Phúc Sơn Chưa Hiểu Bản Tâm / bạn Thiền Sinh Mon Jun 12 18:19:57 2006
3111 Người Bạn Sen Hỏi và Ðáp Mon Jun 12 14:58:41 2006
3110 Người Bạn Sen Tâm là chủ của thân, là tông của muôn pháp Mon Jun 12 11:29:31 2006
3109 Người Bạn Sen Kệ Niệm Phật Mon Jun 12 11:04:56 2006
3108 Người Bạn Sen Kệ Niệm Phật Mon Jun 12 11:03:14 2006
3107 Thiền sinh/Paris Duy tâm tịnh độ(tiếp)./ban PS Sun Jun 11 23:31:22 2006
3106 Thiền sinh/Paris Duy tâm tịnh độ./ban PS. Sun Jun 11 23:01:17 2006
3105 Phúc Sõn Trong Tâm Ngoài Tam / bạn Thiền Sinh Sun Jun 11 22:17:09 2006
3104 Phúc Sơn Phật trong Phật ngoài / bạn Thiền Sinh Sun Jun 11 21:35:07 2006
3103 Thiền sinh/Paris Ôm lấy chánh pháp? Sun Jun 11 17:49:39 2006
3102 tam kien co Trả lời bạn TVT - Thi ca 23 Sat Jun 10 23:24:04 2006
3101 QT Gui ban TVT Sat Jun 10 18:13:03 2006
3100 TVT Gui bam tam keine co /Thi ca 23 Sat Jun 10 12:09:28 2006
3099 tam kien co Chung Dao Ca - Thi Ca 23 Sat Jun 10 09:15:24 2006
3098 Phúc Sõn Ngẫu Ích Ðại Sý Pháp Ngữ Wed Jun 7 19:55:46 2006
3097 TVT Gui ban tam kien co / Chung Dao Ca Sun Jun 4 11:51:09 2006
3096 tam kien co Chung Dao Ca - Thi Ca 22 Sun Jun 4 10:34:26 2006
3095 Traloi Vao trang web nay tim nguoi../phamphu Sat Jun 3 22:30:33 2006
3094 PTDT Gui ban Phu'c So*n / Con cho^`n / Post 3092 Sat Jun 3 11:24:50 2006
3093 phàm phu who know Sat Jun 3 08:39:00 2006
3092 Phúc Sơn Con chồn còn nghe Pháp Fri Jun 2 22:37:04 2006
3091 TQN Thơ Thôi Hiệu /tặng các bạn Fri Jun 2 21:05:36 2006
3090 La?i Nha?i Gui ban pha`m phu / hu hu Fri Jun 2 15:02:02 2006
3089 phàm phu hu hu Fri Jun 2 14:18:45 2006
3088 Phúc Sõn Mục Hạ Vô Nhân / bạn Thiền Sinh Fri Jun 2 12:04:07 2006
3087 HAU PHAN CAM ON PHUC SON Fri Jun 2 09:11:58 2006
3086 Thiềnsinh/Paris Tự tánh Di Đà/ban PS Fri Jun 2 02:32:26 2006
3085 Phúc Sơn Tịnh Tâm và Tịnh Độ / bạn Thiền Sinh Thu Jun 1 22:52:47 2006
3084 Phúc Sơn Tuyệt Diệu Hảo Từ!!! / bạn Tung Li Thu Jun 1 21:58:38 2006
3083 Phúc Sơn Hình Tướng / bạn Thiền Sinh Thu Jun 1 21:40:09 2006
3082 Tung Li Gui Thie^`n sinh Paris / Hi`nh tu+o*'ng Thu Jun 1 21:30:25 2006
3081 PTDT Gui ban Thie^n sinh / Pha^.t Ta'nh Thu Jun 1 21:11:24 2006
3080 QT Gui ban Thie^`n sinh Paris / Post 3077 Thu Jun 1 20:57:22 2006
3079 Phúc Sơn Chư Kinh / bạn Thiền Sinh Thu Jun 1 20:47:41 2006
3078 Thiền sinh/Paris TPCL có hình tướng ?/ban PS. Thu Jun 1 20:32:06 2006
3077 Thiền sinh/Paris Kinh và truyền thuyết/ ban QT Thu Jun 1 19:36:04 2006
3076 Phúc Sơn Tây Phương Cực Lạc / bạn Thiền Sinh Thu Jun 1 19:28:35 2006
3075 Tuong Gui Ban Dong Tu - Post 3071 Thu Jun 1 18:30:03 2006
3074 QT Gui Thien sinh /Post 3073 Thu Jun 1 17:21:58 2006
3073 Thiền sinh/Paris TPCL/ban PS Thu Jun 1 16:45:57 2006
3072 PTDT Gui ban Ban Dong Tu Thu Jun 1 12:11:46 2006
3071 Ban Dong Tu PTDT / Phật Tánh Thu Jun 1 11:22:13 2006
3070 PTDT Thie^` sinh Paris / Pha^.t ta'nh Thu Jun 1 09:27:35 2006
3069 Phúc Sõn Chấp Qua Chấp Lại / bạn Thiền Sinh Thu Jun 1 08:16:57 2006
3068 Thiền sinh/Paris Tánh chấp trước nhiều quá/ban PS Wed May 31 23:53:46 2006
3067 La?i Nha?i Gu+?i ban Thie^`n sinh / Post 3062 Wed May 31 21:54:24 2006
3066 Phúc Sơn Kinh Thủ Lăng Nghiêm / bạn Tìm Tòi Wed May 31 20:05:33 2006
3065 Tìm tòi Xin xác định rỏ/ban PS Wed May 31 18:32:32 2006
3064 Phúc Sơn Song Song / bạn Thiền Sinh Wed May 31 17:37:11 2006
3063 PTDT Gui Thien sinh Paris/ Post 3062 Wed May 31 11:56:08 2006
3062 Thiền sinh/Paris Tức tâm tức Tịnh độ/bạn PS Tue May 30 23:33:57 2006
3061 Phúc Sơn Phát Nguyện Vãng Sinh / bạn QT Tue May 30 21:02:34 2006
3060 Phúc Sơn Phổ Độ & Thiên Kiến /bạn Thiền Sinh Tue May 30 20:50:47 2006
3059 QT Gui Thien sinh Paris Tue May 30 17:21:06 2006
3058 Thiền sinh/Paris Trả lời bạn PS. Tue May 30 16:34:02 2006
3057 Phúc Sõn Tỳ Ni Nhật Dụng / bạn Thiền Sinh Tue May 30 11:08:33 2006
3056 Phúc Sõn Thiền Sinh! Ðọc Chõi Tue May 30 10:58:41 2006
3055 Thiềnsinh/Paris PS! hảy lắng tâm, định thần đọc kỷ bài viết ...... Tue May 30 00:35:27 2006
3054 Thiền sinh/Paris Tặng bạn PS để tu tập Chánh niệm. Mon May 29 20:30:02 2006
3053 tam kien co Chung Dao Ca - Thi Ca 21 Mon May 29 10:58:24 2006
3052 Phúc Sơn Có hay Không / bạn Thiền Sinh & PTDT Mon May 29 07:52:22 2006
3051 Phúc Sơn Tặng bạn Thiền Sinh để tư duy chính chắn Mon May 29 07:45:28 2006
3050 Thiền sinh/Paris Tặng PS để suy gẩm tu tập(chánh tư duy) Mon May 29 00:55:11 2006
3049 La?i Nha?i Gui ban Phuc So*n / Post 3047 Sun May 28 23:25:59 2006
3048 PTDT Gui ban Phu'c So*n / Tha^.t hay Gi?a Sun May 28 23:11:52 2006
3047 Phúc Sơn Bụt / bạn Thiền Sinh Sun May 28 22:13:36 2006
3046 Phúc Sơn Giả hay Thật Sun May 28 22:01:08 2006
3045 PTDT Gui Thie^`n sinh / Paris Sun May 28 13:57:59 2006
3044 Thien sinh/Paris. Tặng bạn PS để thực hành tu tập. Sat May 27 23:41:08 2006
3043 Phúc Sơn Lịch Đại Tổ Sư / bạn phàm phu Sat May 27 09:19:27 2006
3042 La?i Nha?i Gui ban pha`m phu / Post 3040 Wed May 24 09:33:21 2006
3041 phàm phu lộn chủ đề Wed May 24 08:15:01 2006
3040 phàm phu nhân quả Wed May 24 07:33:21 2006
3039 phàm phu cảm ơn Wed May 24 07:12:50 2006
3038 La?i Nha?i Gui ban pha`m phu / Qu?a Vi. Tue May 23 15:05:51 2006
3037 Phúc Sõn Quả Vị / bạn phàm phu Tue May 23 08:59:09 2006
3036 phàm phu thắc mắc Tue May 23 03:45:58 2006
3035 Phúc Sơn Tung Tích của thầy Thich Dong phuoc Sun May 21 14:43:23 2006
3034 tam kien co Chung Dao Ca - Thi Ca 20 Sun May 21 13:16:49 2006
3033 La?i Nha?i HAU THAILAND Fri May 19 20:41:16 2006
3032 HUU HAU THAILAND HELP HELP HELP Fri May 19 09:01:32 2006
3031 Phúc Sơn Cổ Phật / bạn phàm phu Tue May 16 07:06:58 2006
3030 Tu.c tu+? Gui ban pha`m phu / Co^? Pha^.t Mon May 15 23:06:05 2006
3029 phàm phu Cổ Phật Sun May 14 10:09:40 2006
3028 Phúc Sơn Nhiên Đăng Cổ Phật / bạn Nghi Va^'n Sun May 14 08:17:39 2006
3027 Nghi Va^'n Co^? Pha^.t Sat May 13 12:31:22 2006
3026 tam kien co Chung Dao Ca - Thi Ca 19 Sat May 13 10:37:31 2006
3025 Phúc Sơn bạn Huong di Fri May 12 06:52:50 2006
3024 La?i Nha?i Huong di / Khau phat tam xa Thu May 11 22:14:08 2006
3023 Huong di Ban Lai nhai: Khau Phat Tam Xa! Thu May 11 21:30:45 2006
3022 Phúc Sõn Ham cái lợi trýớc mắt / bạn Huong di Thu May 11 21:26:47 2006
3021 Phúc Sõn Lòng Tin Vững Chắc / bạn Chan Thu May 11 21:11:43 2006
3020 La?i Nha?i Huong di Thu May 11 21:08:04 2006
3019 Huong di Man rang ma nhu rua, khong muon thanh Phat? Wed May 10 19:38:46 2006
3018 Chan Gui ban Phuc Son / Ta^m kie^n Co^' Wed May 10 18:47:07 2006
3017 Minh Ðăng Tiểu Sử của Ngài Huyền Giác. Mon May 8 23:33:38 2006
3016 Phúc Sõn Tín Tâm Kiên Cố / bạn Huong di Mon May 8 19:50:51 2006
3015 Huong di/Gui ban PS. Man rang ban PS? Mon May 8 15:56:49 2006
3014 PTDT Dia Tang Vuong Sun May 7 21:10:51 2006
3013 La?i Nha?i Gui ban tam kien co / Chung Dao Ca Sun May 7 20:59:03 2006
3012 Huong Gui ban Phu'c So*n / Post 3010 Sun May 7 18:17:39 2006
3011 Huong Gui ban Phu'c So*n / Post 3009 Sun May 7 18:11:29 2006
3010 Phúc Sơn Thiền Duyệt / bạn Huong Sun May 7 17:49:33 2006
3009 Phúc Sơn Man rang ma khong huong? / bạn Huong Di Sun May 7 17:43:30 2006
3008 Huong Gui ban tam kien co / Thi ca 17 & 18 Sun May 7 11:19:41 2006
3007 tam kien co Chung Dao Ca - Thi Ca 18 Sun May 7 08:55:37 2006
3006 Huong di huong truoc- tu sau/Gui ban PS Sun May 7 02:01:05 2006
3005 Phúc Sơn Chơi và Tu / bạn Huong Sun May 7 00:08:22 2006
3004 Huong Gui ban tam kien co Sat May 6 21:34:15 2006
3003 tam kien co Chung Dao Ca - Thi Ca 17 Fri May 5 23:10:07 2006
3002 Phúc Sơn Tín, Nguyện, Hạnh / bạn phàm phu Fri May 5 17:33:13 2006
3001 PTDT Gui ban pham` phu / Post 3000 Fri May 5 11:35:04 2006
3000 phàm phu NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT Fri May 5 09:38:11 2006
2999 NMADDP Gui ban Phu'c So*n Thu May 4 22:48:07 2006
2998 Phúc Sơn Hán, Thiên Thủ Hòa Thượng / bạ NMADDP Thu May 4 20:28:02 2006
2997 NMADDP Gui ca'c ba.n / Post 2993 Thu May 4 20:06:07 2006
2996 PTDT Cho.c gio*~n Thu May 4 20:01:17 2006
2995 Huong di Tieu lam Thu May 4 18:22:55 2006
2994 Khổ hạnh văn hoá Việt và viết bằng tiếng Việt . Thu May 4 16:20:28 2006
2993 Phúc Sõn NGẪU ÍCH ÐẠI SÝ PHÁP NGỮ Thu May 4 12:53:54 2006
2992 Phúc Sõn Lọ Lem / bạn Tu.c Tu+? Thu May 4 12:05:46 2006
2991 NMADDP Nie^.m Pha^.t Thu May 4 11:45:04 2006
2990 Tu.c tu+? Gui ban Kho^? ha.nh Thu May 4 11:29:38 2006
2989 Khổ hạnh. " ngoan cố"/Gửi bạn PS Wed May 3 18:26:19 2006
2988 Phúc Sõn Lộ Tung Tích / bạn Khổ Hạnh Wed May 3 17:07:21 2006
2987 Khổ hạnh Bình đẳng nam nữ. Mon May 1 15:11:02 2006
2986 phàm phu NAM MÔ A DI ÐÀ PHẬT Mon May 1 11:35:56 2006
2985 NMADDP Nie^.m Pha^.t Sat Apr 29 21:34:19 2006
2984 Huong di PTDT khong co vien nao? Sat Apr 29 00:38:43 2006
2983 PTDT Gui ban Chan va` Phu'c So*n Fri Apr 28 10:08:48 2006
2982 Phúc Sõn Liệu Bệnh / bạn Chan Fri Apr 28 06:41:40 2006
2981 Chan Gui ban Phuc Son / Tuy benh cho thuoc Thu Apr 27 13:21:14 2006
2980 Phúc Sõn Tùy Bệnh Cho Thuốc / bạn Chan Wed Apr 26 07:20:14 2006
2979 Chan Gui ban Phuc Son ? Thie^`n Ti.nh Tue Apr 25 11:06:15 2006
2978 Phúc Sõn Không Dám / bạn PT KieuNga Tue Apr 25 06:18:01 2006
2977 Kieu Nga Xin tán thán công ðức... Mon Apr 24 21:51:59 2006
2976 Phúc Sõn Thiền Tịnh Song Tu / bạn Chan Mon Apr 24 16:43:39 2006
2975 Chan Tu+` Thie^`n dde^'n Ti.nh Mon Apr 24 15:25:40 2006
2974 tam kien co Trả lời bạn: Chung Dao Ca - Thi Ca 16 (trực chỉ đề cương) Sat Apr 22 10:52:34 2006
2973 La?i Nha?i Gui ba.n Chung Da.o Ca Sat Apr 22 09:02:54 2006
2972 Huong Gui ban Phuc Son / Huo*?ng Sat Apr 22 08:54:01 2006
2971 tam kien co Chung Dao Ca - Thi Ca 16 Sat Apr 22 08:44:35 2006
2970 Phúc Sõn Ai Tu Nấy Chứng Fri Apr 21 09:42:24 2006
2969 Huong Gui ban Phuc Son ? Huo*?ng Ngay Ba^y gio*` Thu Apr 20 13:49:39 2006
2968 Phúc Sõn Nhân Nào Quả Nấy / bạn Huong Thu Apr 20 08:20:36 2006
2967 Huong Gui ban Phuc Son/ Huo*?ng Wed Apr 19 21:21:35 2006
2966 Phúc Sơn Nghiệp Wed Apr 19 16:48:49 2006
2965 Hưởng ngay trong hiện tại này Khuyên bạn PS Wed Apr 19 03:03:34 2006
2964 Phúc Sõn Xin Lỗi Hiểu Lầm Tue Apr 18 17:59:03 2006
2963 Phúc Sõn Dành Dụm / bạn PTDT Tue Apr 18 17:42:48 2006
2962 Nam Mo^ A Di Da` Pha^.t Gui ba.n Phu'c So*n / Easter/ 2957 Tue Apr 18 10:01:49 2006
2961 PTDT Gui ban Phu'c So*n / Post 2958 Tue Apr 18 09:50:00 2006
2960 Phúc Sõn Chõi Cho Ðã Tue Apr 18 08:53:59 2006
2959 Đúng vậy Huởng thụ hiện tại là chắc ăn nhất, Tue Apr 18 03:39:45 2006
2958 Phúc Sõn Chết Là Hết / bạn PTDT Mon Apr 17 19:13:59 2006
2957 Phúc Sõn Easter Mon Apr 17 18:07:05 2006
2956 Nam Mo A Di Da Phat Easter Sun Apr 16 21:55:41 2006
2955 PTDT Gui ban pha`m phu / Kho^? Sun Apr 16 20:26:11 2006
2954 test test Sun Apr 16 20:19:36 2006
2953 Phúc Sõn ðời là bể khổ phần 2 / bạn phàm phu Sun Apr 16 07:54:48 2006
2952 phàm phu ðời là bể khổ phần 2 Sat Apr 15 22:25:31 2006
2951 Phúc Sõn May Dữ A !!! / bạn phàm phu Fri Apr 14 10:41:03 2006
2950 Phúc Sõn Cùng Nhau Tinh Tiến / bạn phàm phu Fri Apr 14 10:33:12 2006
2949 phàm phu đời là bể khổ Fri Apr 14 08:01:05 2006
2948 phàm phu chào các anh em Fri Apr 14 04:15:39 2006
2947 La?i Nha?i Gui ban Phu'c So*n / Post 2946/ A Di Da` Pha^.t Thu Apr 13 22:16:11 2006
2946 Phúc Sõn Niệm Phật Suông Thu Apr 13 11:59:13 2006
2945 Phúc Sõn Niệm Phật Cho Nhiều / bạn La?i Nha?i Thu Apr 13 11:13:30 2006
2944 Phúc Sõn Niệm Phật Cầu An Thu Apr 13 10:42:21 2006
2943 La?i Nha?i Gui ban 9 pha^?m co~i TPCL Thu Apr 13 10:15:20 2006
2942 La?i Nha?i Gui ban Phu'c So*n / Post 2940 / A Di Da` Pha^.t Wed Apr 12 20:05:56 2006
2941 9 phẩm cỏi TPCL. niệm Phật /Phúc Sơn Wed Apr 12 18:06:21 2006
2940 Phúc Sõn Biết Rồi, Khổ Lắm, Nói Mãi / bạn La?i Nha?i Wed Apr 12 08:23:14 2006
2939 La?i Nha?i Gui ban Phu'c So*n / A Di Da` Pha^.t Tue Apr 11 22:06:50 2006
2938 Phúc Sơn A Di Ðà Kinh Yếu Giải Tue Apr 11 09:20:07 2006
2937 Phúc Sõn Tin Thiệt hay Tin Thất Thiệt? Tue Apr 11 00:08:52 2006
2936 To Huynh trýởng gia ðình PT TTD Mon Apr 10 20:39:17 2006
2935 Huynh trưởng gia đình PT. Bạn có lầm chăng? Sun Apr 9 22:04:38 2006
2934 To Hoang Long Gui ban Hoang Long / Post 2933 Sun Apr 9 19:47:25 2006
2933 hoang long chilmolester Sun Apr 9 18:21:02 2006
2932 Phúc Sõn Quy Hýớng Tịnh Ðộ / bạn Nghi Va^'n Sat Apr 8 12:35:55 2006
2931 Nghi Va^'n Gui ban Phu'c So*n / Post 2920 Fri Apr 7 22:22:39 2006
2930 Tu.c tu+? Gui ban XTH - Post 2918 Fri Apr 7 14:40:23 2006
2929 Phúc Sõn Ấn Quang Pháp Sý Vãn Sao Fri Apr 7 09:27:03 2006
2928 an lac hanh phỉ báng chính pháp? Thu Apr 6 15:50:48 2006
2927 Phúc Sõn Ðông Phýõng Tịnh Lýu Ly Thế Giới / bạn Ta.i Sao Thu Apr 6 13:23:27 2006
2926 Phúc Sõn Nhật Tân, Nhật Tân, Nhật Nhật Tân / bạn PTDT Thu Apr 6 12:33:09 2006
2925 Ta.i Sao Gui ban XTH - Post 2918 Thu Apr 6 12:07:27 2006
2924 PTDT Gui ban XTH / Post 2918 (Pha^.t ta'nh) Thu Apr 6 11:56:11 2006
2923 Tra Loi Cao hon Thu Apr 6 03:41:24 2006
2922 PTDT Gui ban XTH / Pha^.t ta'nh Wed Apr 5 22:38:01 2006
2921 PTDT Gui ban XTH - Post 2917 Wed Apr 5 22:29:42 2006
2920 Phúc Sõn Tùy Bệnh Cho Thuốc Chích Wed Apr 5 19:56:29 2006
2919 Gop Y Gui Ban Tu.c Tu Wed Apr 5 12:35:53 2006
2918 XTH Phật Tánh (with correction) Wed Apr 5 00:02:23 2006
2917 XTH Phật Tánh Tue Apr 4 23:43:57 2006
2916 tam kien co Chung Dao Ca - Thi Ca 15 Tue Apr 4 23:34:19 2006
2915 Tu.c tu+? Gui ban Gop Y - Post 2913 Tue Apr 4 23:26:14 2006
2914 PTDT Gui ban Phu'c So*n / Pha^.t ta'nh Tue Apr 4 23:02:51 2006
2913 Gop Y Goi Ban PTDT Tue Apr 4 11:05:10 2006
2912 Phúc Sõn Phật Tính Tue Apr 4 09:15:36 2006
2911 PTDT Gui ban Gop Y Mon Apr 3 20:59:26 2006
2910 Gop Y Goi ban PTDT Mon Apr 3 18:03:13 2006
2909 PTDT Gui ban Gop Y Mon Apr 3 16:29:12 2006
2908 Gop Y Kiep Mon Apr 3 14:40:44 2006
2907 Phúc Sõn Có Trả Lời Rồi / bạn phàm phu Sun Apr 2 16:12:10 2006
2906 Ta.i Sao Gui ban pham phu / Post 2905 Sun Apr 2 12:39:19 2006
2905 phàm phu kiếp Sun Apr 2 08:30:20 2006
2904 Phúc Sơn Giới, Định, Huệ / bạn Ta.i Sao & Minh Đăng Sun Apr 2 04:58:34 2006
2903 tam kien co Chung Dao Ca - Thi Ca 14 Sat Apr 1 13:26:20 2006
2902 Ta.i Sao Gui ban Minh Dang Sat Apr 1 10:49:09 2006
2901 Ngancau DUY THUC Sat Apr 1 02:10:36 2006
2900 XTH Gửi Bạn Phúc Sơn Fri Mar 31 20:14:28 2006
2899 Minh Ðăng Trả Lời bạn Ta.i Sao Fri Mar 31 17:52:23 2006
2898 Phúc Sõn Tín Tâm / bạn Tu.c Tu+? Fri Mar 31 08:37:25 2006
2897 Phúc Sõn Cung Hỷ / bạn XTH Fri Mar 31 07:23:08 2006
2896 XTH (repost 2879) Ngộ Tánh Luận Thu Mar 30 23:46:57 2006
2895 XTH (sưu ta^`m) Một Câu Tóm Tắt Thu Mar 30 23:17:58 2006
2894 XTH test Thu Mar 30 22:41:29 2006
2893 Tu.c tu+? Gui ban XTH - Post 2891 Thu Mar 30 22:32:13 2006
2892 PTDT Gui ban pha`m phu Thu Mar 30 22:21:30 2006
2891 XTH Gu*?i Ba.n Tu.c Tu*? Thu Mar 30 22:01:47 2006
2890 phàm phu kiếp Thu Mar 30 21:23:23 2006
2889 Tu.c tu+? Gui ban XTH / Post 2887 Thu Mar 30 21:09:03 2006
2888 Phúc Sõn Chỉ Biết Có Một Mà Thôi / bạn Nghi Va^'n Thu Mar 30 19:17:46 2006
2887 XTH Gu*?i Ba.n Phuc' So*n Thu Mar 30 18:24:16 2006
2886 Nghi Va^'n Gui ban XTH Thu Mar 30 17:54:21 2006
2885 XTH Gu*?i Ba.n Nghi Va^'n Thu Mar 30 15:42:06 2006
2884 Nghi Va^'n Gui ban Phu'c So*n / 1 pha'p mo^n Thu Mar 30 14:45:55 2006
2883 Phúc Sơn Thống Khoái !!! / bạn Nghi Va^'n Thu Mar 30 11:10:59 2006
2882 Nghi Va^'n Gui ban XTH / Post 2881 Thu Mar 30 10:00:21 2006
2881 XTH Gu*?i Ba.n Nghi Va^'n Wed Mar 29 23:06:59 2006
2880 Nghi Va^'n Gui ban XTH va` mo.i nguoi /Post 2879 Wed Mar 29 21:13:48 2006
2879 XTH Ngo^. Ta'nh Lua^.n Wed Mar 29 20:45:46 2006
2878 Ta.i Sao Gui ban Minh Dang / Post 2865 Wed Mar 29 17:09:29 2006
2877 Tie^'ng Vie^.t Tie^'ng Vie^.t Wed Mar 29 16:57:45 2006
2876 Nghi Va^'n Gui ban Phu'c So*n - Post 2868 Wed Mar 29 12:47:29 2006
2875 victor pham tieng viet Wed Mar 29 10:17:38 2006
2874 Minh Ðăng Cách đánh tiếng Việt. Wed Mar 29 02:42:43 2006
2873 XTH Gu*?i Ba.n Va.n Ta^m Wed Mar 29 01:06:27 2006
2872 XTH Thi?nh Ca^`u Gu*?i System Administrator Tue Mar 28 23:32:13 2006
2871 XTH test Tue Mar 28 22:37:26 2006
2870 VẠN TÂM TIẾNG VIỆT TIẾNG VIỆT TIẾNG VIỆT TIẾNG VIỆT TIẾNG VIỆT TIẾNG VIỆT TIẾNG VIỆT Tue Mar 28 21:06:56 2006
2869 VẠN TÂM TIẾNG VIỆTTIẾNG VIỆTTIẾNG VIỆTTIẾNG VIỆTTIẾNG VIỆTTIẾNG VIỆTTIẾNG VIỆTTIẾNG VIỆT Tue Mar 28 21:05:33 2006
2868 Phúc Sõn Bạn Nghi Va^'n Tue Mar 28 20:03:31 2006
2867 Phúc Sõn Bản Việt Ngữ của kinh Majjhima-Nikâya / bạn Ta.i Sao Tue Mar 28 19:31:30 2006
2866 Minh Ðăng DUY THỨC Tue Mar 28 19:30:16 2006
2865 Minh Ðăng Gởi Ban Tai sao và bạn Nghi Vấn Tue Mar 28 19:21:37 2006
2864 Nghi Va^'n Gui ban Phu'c So*n Tue Mar 28 17:16:42 2006
2863 Ta.i Sao Gui ban XTH va` Phu'c So*n Tue Mar 28 17:06:00 2006
2862 XTH Gu*?i Ba.n Phuc' So*n Mon Mar 27 23:13:09 2006
2861 Phúc Sõn Xin cải chính / bạn Ta.i Sao Mon Mar 27 21:22:21 2006
2860 Phúc Sõn Vạ Mồm / bạn Nghi Va^'n Mon Mar 27 21:18:49 2006
2859 Nghi Va^'n Gui ban Minh Dang Mon Mar 27 13:16:16 2006
2858 Ta.i Sao Gui ban Minh Dang / Kie^'p Mon Mar 27 12:32:02 2006
2857 Phúc Sõn Kiếp Sun Mar 26 16:03:27 2006
2856 Minh Ðăng Kiếp. Sun Mar 26 14:13:23 2006
2855 phàm phu kiếp Sat Mar 25 21:01:02 2006
2854 Phúc Sõn Bất Hoàn / bạn Nghi Va^'n Fri Mar 24 20:13:54 2006
2853 Nghi Va^'n Gui ba.n XTH va` ba.n Phu'c So*n Fri Mar 24 18:17:04 2006
2852 Tu.c tu+? Gui ban XTH - Post 2846 Fri Mar 24 18:01:13 2006
2851 To Phuong Danh Dia chi? cu? HT THG Fri Mar 24 16:39:37 2006
2850 Phúc Sơn Tịnh Ðộ Thập Nghi Luận Fri Mar 24 08:47:48 2006
2849 Phúc Sõn Mật Tịnh / bạn TungLi Thu Mar 23 10:44:34 2006
2848 Phúc Sõn Thôi rồi ... / bạn XTH Thu Mar 23 08:22:53 2006
2847 XTH Gu*?i Ba.n TungLi Wed Mar 22 21:38:19 2006
2846 XTH Gu*?i Ba.n Tu.c Tu*? Wed Mar 22 20:47:53 2006
2845 XTH Gu*?i Ba.n Phuc'-So*n Wed Mar 22 20:31:34 2006
2844 Phuong Danh Tim Hoa Thuong Wed Mar 22 13:17:41 2006
2843 TungLi Tha^n Trung A^'m / Gui mo.i nguoi Wed Mar 22 10:47:11 2006
2842 Tu.c tu+? Gui ban XTH - Post 2836 Wed Mar 22 10:26:11 2006
2841 Phúc Sõn Cám õn Kiều Nữ Wed Mar 22 07:07:02 2006
2840 Kiều Nữ Riêng tặng bạn Phúc Sơn Wed Mar 22 00:58:51 2006
2839 tam kien co Chung Dao Ca - Thi Ca 13 Tue Mar 21 21:49:12 2006
2838 Phúc Sõn Tứ Liệu Giản / bạn Ngancau Tue Mar 21 21:45:00 2006
2837 Phúc Sõn Thế là nghĩa làm sao? / bạn XTH Tue Mar 21 21:40:45 2006
2836 XTH Gu*?i Ba.n Phuc'So*n Tue Mar 21 19:59:27 2006
2835 ngancau DUY THUC Tue Mar 21 18:14:03 2006
2834 Phúc Sõn Nói Cho Sýớng / bạn Tu.c Tu+? Tue Mar 21 17:29:37 2006
2833 Tu.c tu+? Gui ban Phu'c So*n / Kie^'n Ta'nh Tue Mar 21 16:40:18 2006
2832 Phúc Sõn Kiến Tánh / bạn XTH Tue Mar 21 09:26:35 2006
2831 Phúc Sõn Không thèm nghe giảng / bạn XTH Tue Mar 21 09:16:55 2006
2830 Tu.c tu+? Gui ban XTH - Post 2828 Tue Mar 21 09:01:52 2006
2829 XTH Ma^u Thua^~n Qua' (Gu*?i Ba.n PS) Mon Mar 20 22:07:34 2006
2828 XTH Gu*?i Ba.n Tu.c Tu*? Mon Mar 20 21:42:48 2006
2827 Tu.c tu+? Gui ban XTH - Post 2825 Mon Mar 20 21:20:08 2006
2826 Phúc Sõn Ông Vua Phải Thua Thằng Khùng / bạn XTH Mon Mar 20 19:51:30 2006
2825 XTH Pha^.t So*. Gi` ? (gu*?i Ba.n PS) Mon Mar 20 19:18:56 2006
2824 Phúc Sõn Vạn Ðức Hồng Danh / bạn Ngancau Mon Mar 20 18:35:07 2006
2823 XTH Gu*?i Ba.n NganCau Mon Mar 20 18:11:11 2006
2822 Phúc Sõn Suy Xét Cho Kỹ / bạn XTH Mon Mar 20 18:06:59 2006
2821 Tu.c tu+? Gui ba.n Ngancau - Post 2819 Mon Mar 20 17:59:00 2006
2820 XTH bye PTDT Mon Mar 20 17:46:15 2006
2819 Ngancau DUY THUC Mon Mar 20 17:18:43 2006
2818 PTDT Gui ban XTH - Tho'a Ma. Mon Mar 20 09:55:26 2006
2817 XTH Gu*?i PTDT (so called) Sun Mar 19 23:52:35 2006
2816 PTDT Gui ca'c ba.n Sun Mar 19 21:52:56 2006
2815 XTH Gu*?i Ba.n Phuc' So*n Sun Mar 19 20:54:34 2006
2814 Phúc Sõn Cách Hành Xử Tốt Nhất / bạn XTH Sun Mar 19 16:58:46 2006
2813 XTH Gu*?i Ba.n Phu'c--So*n Sat Mar 18 21:34:30 2006
2812 Phúc Sõn Kinh Ðại Bát Nhã Ba La Mật / bạn XTH Sat Mar 18 13:59:05 2006
2811 Phúc Sõn Ai bài bác ai / bạn XTH Sat Mar 18 12:29:08 2006
2810 tam kien co Chung Dao Ca - Thi Ca 12 Sat Mar 18 12:00:31 2006
2809 Ta.i Sao Gui ban XTH / Kinh Lie^~u Nghi~a Sat Mar 18 10:01:15 2006
2808 TungLi Gui ban XTH - Post 2806 Sat Mar 18 09:17:51 2006
2807 XTH GU*?i Ba.n Phu'c-So*n Fri Mar 17 18:54:39 2006
2806 XTH Gu*?i Ba.n TungLi Fri Mar 17 16:40:05 2006
2805 XTH Gu*?i Ba.n Pha`m Phu Fri Mar 17 15:25:04 2006
2804 Phúc Sơn Châu Bá Thông / bạn TungLi Fri Mar 17 11:06:56 2006
2803 TungLi Gui ban XTH - Cha^n De^' va` Tu.c De^' Fri Mar 17 08:45:05 2006
2802 phàm phu kiếp Thu Mar 16 23:52:45 2006
2801 ðasa Thu Mar 16 23:51:45 2006
2800 ðasa Thu Mar 16 23:51:45 2006
2799 êpsads sdasd Thu Mar 16 23:46:09 2006
2798 XTH Xin Chi? Giu'p Du`m ... Thu Mar 16 21:19:38 2006
2797 Phúc Sõn Tu Duy Thức / bạn NganCau Thu Mar 16 20:42:29 2006
2796 Ngancau DUY THUC Thu Mar 16 19:16:58 2006
2795 Phúc Sơn Kinh Tạng / bạn Tu.c Tu+? Thu Mar 16 06:59:33 2006
2794 Phúc Sơn Liên Trì Hải Hội / bạn TungLi Thu Mar 16 06:37:22 2006
2793 XTH Kie^'n Ta'nh (Gu*?i Ba.n Tu.cTu*?) Wed Mar 15 19:50:48 2006
2792 XTH Gu*?i Ba.n Tu.c Tu*? Wed Mar 15 19:27:29 2006
2791 TungLi Gui ban Phu'c So*n / Lie^n Tri` Ha?i Ho^.i Wed Mar 15 10:42:38 2006
2790 Tu.c tu+? Gui ban Phu'c So*n - Post 2786 Wed Mar 15 09:12:17 2006
2789 XTH Xin vie^'t the^m cho 2788 ... Tue Mar 14 22:35:25 2006
2788 XTH lieu~nghi~a/ba^t lieu~nghia~ (Gu*?i Ba.n PS) Tue Mar 14 22:03:30 2006
2787 Phúc Sõn Liên Trì Hải Hội / bạn TungLi Tue Mar 14 10:28:36 2006
2786 Phúc Sơn Tịnh Độ / gửi bạn XTH Tue Mar 14 08:23:05 2006
2785 Phúc Sơn Liễu Nghĩa / bạn XTH Tue Mar 14 06:28:27 2006
2784 XTH Cha^n-DDe^' va` Tu.c-DDe^' (Gu*?i Ba.n PS) Mon Mar 13 20:09:24 2006
2783 Tu.c tu+? Gui ba.n XTH - Post 2782 Mon Mar 13 19:53:13 2006
2782 XTH Gu*?i Ba.n Tu.c Tu*? Mon Mar 13 19:05:27 2006
2781 Tuc tu+? Gui ban XTH - Post 2777 Mon Mar 13 11:58:46 2006
2780 phàm phu banjan Mon Mar 13 06:57:29 2006
2779 Phúc Sơn Chân Đế / bạn XTH Mon Mar 13 04:01:37 2006
2778 XTH Gu*?i Ba.n TungLi Sun Mar 12 23:01:06 2006
2777 XTH Gu*?i Ba.n Tu.c Tu*? Sun Mar 12 21:27:59 2006
2776 TungLi Gui ban XTH / Post 2769 Sun Mar 12 19:35:43 2006
2775 Tu.c tu+? Gui ban XTH - Post 2774 Sun Mar 12 19:07:08 2006
2774 XTH Gu*?i Ba.n Phuc'-So*n Sun Mar 12 18:41:23 2006
2773 Phúc Sơn Quy Hướng Tịnh Độ / bạn XTH Sun Mar 12 12:18:52 2006
2772 Phúc Sơn Vãng Sinh / gửi bạn TungLi Sun Mar 12 11:59:52 2006
2771 tam kien co Chung Dao Ca - Thi Ca 11 Sun Mar 12 10:26:40 2006
2770 Góp ý Góp ý đánh dấu tiếng Việt Sun Mar 12 01:35:23 2006
2769 XTH Cha'nh Nie^.m va` Vo.ng Nie^.m (gu*?i Ba.n TungLi) Sat Mar 11 21:52:42 2006
2768 XTH Cha'nh Nie^.m (Gu*?i Ba.n Tu.c Tu*?) Sat Mar 11 20:13:14 2006
2767 Phúc Sõn Cho bạn nói lại / gửi bạn XTH Sat Mar 11 19:58:44 2006
2766 XTH TPCL va` Nha^n Duye^n (Gu*?i Ba.n PS) Sat Mar 11 19:18:23 2006
2765 Phúc sõn Cõi nýớc Cực Lạc / bạn XTH Sat Mar 11 13:06:07 2006
2764 TungLi Gui ban XTH / TPCL Sat Mar 11 10:15:45 2006
2763 Tu.c tu+? Gui ban XTH / post 2761 Sat Mar 11 08:57:04 2006
2762 tam kien co Chung Dao Ca - Thi Ca 10 Sat Mar 11 08:20:27 2006
2761 XTH Gu*?i Ba.n Tuc.-Tu*? Fri Mar 10 22:01:58 2006
2760 XTH TPCL va` Nha^n qua? (Gu*?i Ba.n Phuc'So*n ) Fri Mar 10 21:54:40 2006
2759 Tu.c tu+? Gui ban XTH / 84000 pha'p mo^n Fri Mar 10 21:39:43 2006
2758 XTH Tu*` A-La-Ha'n dde^'n Pha^.t va` 84,000 phap-mon Fri Mar 10 20:17:27 2006
2757 Phúc Sõn Mê Tín / bạn XTH Fri Mar 10 20:03:27 2006
2756 Phúc Sõn Tịnh Ðộ Nhật Khóa / bạn TungLi Fri Mar 10 19:32:51 2006
2755 XTH Ly' Nha^n-Duye^n (Gu*?i Ba.n PS) Fri Mar 10 19:28:11 2006
2754 TungLi Gui ban Ngancau Fri Mar 10 19:03:08 2006
2753 Phúc Sõn Nhất Tâm / bạn Ngancau Fri Mar 10 15:42:19 2006
2752 Phúc Sõn tiến TU / bạn Ngancau Fri Mar 10 15:31:09 2006
2751 Ngancau DUY THUC Fri Mar 10 14:49:14 2006
2750 Ngancau DUY THUC Fri Mar 10 14:42:15 2006
2749 Ngancau DUY THUC Fri Mar 10 14:39:12 2006
2748 Ngancau DUYTHUC Fri Mar 10 14:33:01 2006
2747 Phúc Sơn Tổ Tịnh và Tổ Thiền / bạn XTH Thu Mar 9 21:43:43 2006
2746 Tu.c tu+? Xin ddo'ng go'p. Reply Post 2745 Thu Mar 9 20:52:10 2006
2745 XTH Gu*?i Ba.n Phuc'-So*n Thu Mar 9 18:53:47 2006
2744 Phúc Sõn "Vô chãng, Hữu có,..." (Tam Thiên Tự)/gửi bạn XTH Thu Mar 9 08:55:48 2006
2743 Phúc Sõn "Vô chãng, Hữu có,..." (Tam Thiên Tự) Thu Mar 9 08:50:31 2006
2742 Phúc Sõn Tịnh Ðộ / bạn TungLi Thu Mar 9 07:05:16 2006
2741 Phúc Sơn Đại Viên Cảnh Trí / bạn NganCau Wed Mar 8 21:23:07 2006
2740 Phúc Sơn Ấn Quang Gia Ngôn Lục / bạn XTH Wed Mar 8 21:13:57 2006
2739 TungLi Gui ban Ngancau - Post 2736 Wed Mar 8 19:28:42 2006
2738 Minh Ðăng REPLY DUY THỨC Wed Mar 8 19:12:21 2006
2737 Minh Ðăng Reply Duy Thức Wed Mar 8 19:10:06 2006
2736 Ngancau DUY THUC Wed Mar 8 18:55:12 2006
2735 Ngancau DUY THUC Wed Mar 8 18:51:04 2006
2734 TungLi Gui ban Ngancau - Post 2730 Wed Mar 8 15:13:25 2006
2733 Minh Ðăng Reply: DUY THUC Wed Mar 8 13:40:21 2006
2732 tam kien co Chung Dao Ca - Thi Ca 9 Tue Mar 7 22:02:32 2006
2731 SYSTEM ADMIN Gởi Tăng Free Audio CD Chứng Ðạo Ca Tue Mar 7 16:48:33 2006
2730 Ngancau DUY THUC Tue Mar 7 16:22:54 2006
2729 HL 1 điều sáng tỏ/gui ban Phamphu Tue Mar 7 05:32:30 2006
2728 Minh Ðăng Kinh gởi bạn Ngancau Mon Mar 6 17:53:42 2006
2727 Ngancau Duy Thuc Mon Mar 6 17:49:33 2006
2726 XTH Gu*?i Ba.n Phuc'-So*n Sun Mar 5 20:58:29 2006
2725 Phúc Sõn Ấn Quang Ðại Sý Gia Ngôn Lục Sun Mar 5 15:47:49 2006
2724 tam kien co Chung Dao Ca - Thi Ca 8 Sun Mar 5 12:41:42 2006
2723 XTH Gu*?i Ba.n tam kien co Sat Mar 4 20:04:22 2006
2722 tam kien co Chung Dao Ca - Thi Ca 7 Sat Mar 4 17:44:27 2006
2721 tam kien co gui ban XTH Sat Mar 4 17:30:27 2006
2720 Tu.c tu+? Nam Mo^ A Di DDa` Pha^.t Fri Mar 3 08:52:16 2006
2719 Phúc Sơn Thiền Tịnh Giảng Hòa Fri Mar 3 07:22:32 2006
2718 Phúc Sơn Niệm Phật Tứ Ðại Yếu Quyết Fri Mar 3 07:15:33 2006
2717 phàm phu niệm Phật thập yếu Fri Mar 3 05:54:54 2006
2716 phàm phu niệm Phật thập yếu Fri Mar 3 05:48:44 2006
2715 XTH Gu*?i Ba.n tam kien co Thu Mar 2 21:44:38 2006
2714 Phúc Sơn Khinh Bỉ / bạn phàm phu Wed Mar 1 08:57:00 2006
2713 tam kien co Chung Dao Ca - Thi Ca 6 Tue Feb 28 23:21:44 2006
2712 phàm phu cýời Tue Feb 28 19:18:04 2006
2711 Robot Cười lên đi, PS. Mon Feb 27 21:40:17 2006
2710 Phúc Sõn Cýời muốn bể bụng / bạn phàm phu Mon Feb 27 19:45:42 2006
2709 phàm phu đúng, sai Mon Feb 27 07:43:15 2006
2708 phàm phu ko hiểu Mon Feb 27 07:17:08 2006
2707 XTH Co' Pha'p Mo^n Na`o ? Sun Feb 26 19:23:05 2006
2706 Phúc Sơn gửi bạn Minh Ðãng Sun Feb 26 14:52:51 2006
2705 Minh Ðăng Chúc Mừng ROBOT Sun Feb 26 10:41:04 2006
2704 Phúc Sơn Gửi Robot Sun Feb 26 05:39:30 2006
2703 Robot Robot trả lời Sun Feb 26 01:36:35 2006
2702 tam kien co Chung Dao Ca - Thi Ca 5 Sat Feb 25 10:46:12 2006
2701 Phúc Sõn Thủ Lãng Nghiêm Thần Chú / bạn Gui PS Fri Feb 24 04:29:28 2006
2700 Gui PS Chu TLN Thu Feb 23 19:20:14 2006
2699 Phúc Sơn Giảng GIải Chú Ngữ / bạn Tu.c Tu+? Thu Feb 23 10:26:12 2006
2698 Phúc Sơn Tín Tâm / bạn XTH Thu Feb 23 09:53:41 2006
2697 Tu.c tu+? Gui ban XTH va` Phu'c So*n / Tha^`n Chu' Thu Feb 23 09:52:03 2006
2696 Phúc Sơn Chú Ngữ / bạn Tu.c Tu+? Thu Feb 23 09:13:54 2006
2695 Phúc Sơn Pháp Giới Tạng Thân / bạn Tu.c Tu+? Thu Feb 23 08:50:24 2006
2694 Phúc Sơn Nguồn Gốc kinh Thủ Lăng Nghiêm / bạn XTH Thu Feb 23 07:55:54 2006
2693 XTH Gu*?i Ba.n Tu.c Tu*? Wed Feb 22 23:15:54 2006
2692 Tu.c tu+? Gui ban XTH / Nie^.m Chu' Wed Feb 22 21:41:33 2006
2691 XTH Gu*?i Ba.n Tu.c Tu*? Wed Feb 22 20:46:48 2006
2690 XTH Gu*?i ba.n MPT Wed Feb 22 20:21:42 2006
2689 Tu.c tu+? Gui ban XTH va` Ta^'t ca? - Post 2685 Wed Feb 22 19:57:57 2006
2688 MPT Gui ban XTH Wed Feb 22 19:33:50 2006
2687 XTH Ne^n bo*'t hie^'u su*. ! Wed Feb 22 19:01:39 2006
2686 MPT Gui ban Phu'c So*n Wed Feb 22 16:57:36 2006
2685 XTH Gu*?i Ta^'t Ca? Ca'c Ba.n Tue Feb 21 22:18:56 2006
2684 XTH Gu*?i Ba.n PS va` Ca'c Ba.n Tue Feb 21 20:45:04 2006
2683 Tu.c tu+? Gui ba.n Phu'c So*n / Post 2682 Tue Feb 21 10:53:54 2006
2682 Phúc Sõn bạn XTH Mon Feb 20 22:30:07 2006
2681 XTH Gu*?i Ba.n Phuc'-So*n Sun Feb 19 19:01:44 2006
2680 Tu.c tu+? Gui ban XTH - Post 2676 Sun Feb 19 12:13:44 2006
2679 tam kien co Chung Dao Ca - Thi Ca 4 Sun Feb 19 11:16:31 2006
2678 Phúc Sõn Kiến Nghĩa Bất Vi Vô Dũng Dã / bạn XTH Sat Feb 18 23:11:37 2006
2677 Phúc Sơn Tề Thiên Đại Thánh / bạn phàm phu Sat Feb 18 21:10:29 2006
2676 XTH Tra'nh Ma Su*. - Gu*?i Ba.n Tu.c-Tu*? Sat Feb 18 20:34:35 2006
2675 Tu.c tu+? Gui ban XTH Sat Feb 18 14:15:34 2006
2674 XTH So^'ng Tha^.t Vo*'i Hie^.n Ta^m Fri Feb 17 22:53:25 2006
2673 Minh Ðăng Kính Gởi Ðạo Hữu Phúc Sơn Fri Feb 17 22:46:11 2006
2672 tam kien co Chung Dao Ca - Thi Ca 3 Fri Feb 17 20:22:58 2006
2671 Tu.c tu+? Gui ban pha`m phu Fri Feb 17 10:42:27 2006
2670 phàm phu híc Fri Feb 17 05:24:22 2006
2669 Phúc Sơn Sáng hay Tối / bạn phàm phu Thu Feb 16 11:51:12 2006
2668 phàm phu 1 điều sáng tỏ Thu Feb 16 10:21:46 2006
2667 Phúc Sơn Văn, Tư, Tu, Lý, Sự / bạn TungLi Thu Feb 16 08:04:31 2006
2666 TungLi Gui ban Phuc Son Tue Feb 14 10:08:00 2006
2665 Phúc Sõn "Thýợng ðội, Hạ ðạp"/bạn phàm phu Sun Feb 12 17:05:38 2006
2664 XTH Gu*?i Ba.n Pham`Phu Fri Feb 10 23:46:03 2006
2663 phàm phu Lục Tổ Fri Feb 10 17:52:35 2006
2662 Phúc Sõn Phổ Hiền Hạnh Nguyện / bạn Tu.c Tu+? Tue Feb 7 20:28:08 2006
2661 Tu.c tu+? Gui ban Phu'c So*n Tue Feb 7 19:40:00 2006
2660 A Di DDa Phat Gui ban XTH / Nam Mo A Di DDa Phat Tue Feb 7 19:36:28 2006
2659 Phúc Sơn Bê Ta Tue Feb 7 07:51:58 2006
2658 To PS pháo nổ Tue Feb 7 06:52:39 2006
2657 Phúc Sõn Không Oan Ðâu / bạn XTH Mon Feb 6 19:07:32 2006
2656 Phúc Sõn Về Xem Thêm Kinh Ði / bạn XTH Mon Feb 6 18:57:20 2006
2655 Phúc Sõn Trýớc và Sau Mon Feb 6 18:29:47 2006
2654 Phúc Sõn bạn Tu.c Tu+? Mon Feb 6 17:55:18 2006
2653 XTH Gu*?i Ba.n Phuc'-So*n Mon Feb 6 16:43:45 2006
2652 XTH Gu*?i Ba.n A-Di-DDa-Phat Mon Feb 6 16:15:31 2006
2651 XTH Gu*?i Ba.n Phuc'-So*n Mon Feb 6 16:07:39 2006
2650 Tu.c tu+? Tie^?u thu+`a va` Da.i thu+a` - Post 2646 Mon Feb 6 13:57:12 2006
2649 To Phu'c So*n Da.i & Tie^?u thu+`a Mon Feb 6 12:31:14 2006
2648 Phúc Sõn Chuyện Vui / bạn MPT Sun Feb 5 21:10:00 2006
2647 Phúc Sõn Kiêm Tu / bạn Khuye^'n Khi'ch Sun Feb 5 20:56:26 2006
2646 Phúc Sõn Ðại Thừa & Tiểu Thừa Sun Feb 5 20:42:55 2006
2645 Khuye^'n Khi'ch Thie^`n & Ti.nh ddo^. (T&TD) Sun Feb 5 15:56:50 2006
2644 MPT Gui ban HL - Post 2643 Sun Feb 5 15:44:55 2006
2643 HL hãy đợi Sun Feb 5 12:29:43 2006
2642 Phúc Sõn Thập Phýõng Tịnh Ðộ / bạn Khuye^'n Khi'ch Sat Feb 4 19:44:56 2006
2641 Khuye^'n khi'ch Gui ban pha`m phu - Post 2638 Sat Feb 4 18:00:01 2006
2640 Phúc Sõn Ðừng Lo / bạn phàm phu Sat Feb 4 13:27:24 2006
2639 Tu.c tu+? Gui pha`m phu Fri Feb 3 21:22:27 2006
2638 phàm phu hỏi Fri Feb 3 21:03:12 2006
2637 Phúc Sơn Chấp / bạn XTH Fri Feb 3 16:06:35 2006
2636 Phúc Sơn Chư Phật sở hộ niệm / bạn ADDP Fri Feb 3 15:59:32 2006
2635 Phúc Sơn Nam Mô Tăng Thân / bạn XTH Fri Feb 3 15:46:43 2006
2634 A Di Da Phat Gui ban XTH Fri Feb 3 15:29:56 2006
2633 XTH A-Di-Dda Phat Fri Feb 3 15:06:26 2006
2632 XTH Gu*?i Ba.n Phuc'So*n Fri Feb 3 14:39:32 2006
2631 Phúc Sơn Không Tạo Tác / bạn ADDP Thu Feb 2 22:44:49 2006
2630 A Di Da Phat Tu - Gui ban Phuc Son Thu Feb 2 21:29:55 2006
2629 Phúc Sõn Tu Hú / bạn XTH Thu Feb 2 19:11:35 2006
2628 A Di Da Phat Tu - Gui ban XTH Thu Feb 2 17:11:25 2006
2627 XTH Tu Thu Feb 2 15:49:52 2006
2626 Phúc Sơn Benefot of the doubt / bạn MPT Mon Jan 30 18:15:52 2006
2625 Phúc Sơn Rõ Chán Mon Jan 30 18:11:27 2006
2624 A Di Da Phat Happy New Year Sun Jan 29 14:19:36 2006
2623 Kinh Transmission of the Lamp Gui ban HL / Kinh Transmission of the Lamp Sun Jan 29 11:39:47 2006
2622 HL Transmission of the lamp Sun Jan 29 04:49:58 2006
2621 HL Gui ban MPT Sun Jan 29 04:44:38 2006
2620 Gui ban Kinh Transmission of the Lamp Sat Jan 28 16:59:07 2006
2619 MPT Gui ban Phu'c So*n - Post 2618 Sat Jan 28 16:56:08 2006
2618 Phúc Sõn Làng Mai và TPCL / bạn MPT Sat Jan 28 15:31:52 2006
2617 Phúc Sõn Ðýõng Nguyện Chúng Sinh / bạn imsangoc Sat Jan 28 15:26:26 2006
2616 kinh Phat/Dai Ca Diep Sat Jan 28 14:30:27 2006
2615 MPT Gui ban Phu'c So*n - Post 2611 Sat Jan 28 11:24:57 2006
2614 Gui ban Kinh Transmission of the Lamp Sat Jan 28 11:17:22 2006
2613 imsangoc Nam Mô A Di Đà Phật Sat Jan 28 09:08:22 2006
2612 kinh transmission of lamp Sat Jan 28 06:16:48 2006
2611 Phúc Sõn Thiền Tịnh Ðộ, Tịnh Ðộ Thiền / bạn XTH Fri Jan 27 22:19:09 2006
2610 XTH Gu*?i Ba.n Phuc'-So*n Fri Jan 27 14:29:43 2006
2609 Gop Y A Di Da Phat / Tinh Do Fri Jan 27 12:32:27 2006
2608 Phúc Sơn Đấu Khẩu / bạn MPT Fri Jan 27 03:50:14 2006
2607 MPT Gui ba.n Phu'c So*n Thu Jan 26 14:24:50 2006
2606 MPT Gui ban Phuc Son Thu Jan 26 14:09:51 2006
2605 Phúc Sơn bạn XTH Thu Jan 26 10:20:17 2006
2604 Tuong Thuy test Thu Jan 26 10:04:08 2006
2603 Samantha Franco Vietnamese Interpretation Wed Jan 25 10:46:38 2006
2602 Phúc Sõn Cổ Phật / bạn XTH Tue Jan 24 17:51:48 2006
2601 XTH Gu*?i Ba.n Phuc'-So*n Tue Jan 24 16:28:09 2006
2600 XTH Gu*?i Ba.n Phu'c-So*n Tue Jan 24 16:21:55 2006
2599 Phúc Sơn Tu Tịnh Ðộ / bạn imsangoc Tue Jan 24 12:06:12 2006
2598 Phúc Sơn Rộng Ðường Bình Luận Tue Jan 24 05:35:34 2006
2597 Phúc Sơn Cái gọi là Pháp Môn Ðịa Tạng của bạn PTDT Tue Jan 24 05:20:50 2006
2596 PTDT Di.a Ta.ng Mon Jan 23 20:55:38 2006
2595 Tinh do Gui ban imsangoc / Tinh do Mon Jan 23 16:33:37 2006
2594 imsangoc xin lỗi các bạn Mon Jan 23 07:13:55 2006
2593 imsangoc Tịnh Ðộ Mon Jan 23 07:00:53 2006
2592 MPT Gui ban HL / Post 2591 Sun Jan 22 11:43:31 2006
2591 HL Phat/ban MPT Sat Jan 21 20:10:16 2006
2590 Phúc Sơn Đương Lai Hạ Sinh / bạn HL & MPT Sat Jan 21 19:09:54 2006
2589 Phúc Sơn Cổ Phật / bạn XTH Sat Jan 21 18:39:40 2006
2588 MPT Co^? Pha^.t / Gui ban XTH Sat Jan 21 16:37:32 2006
2587 MPT Phat / Gui ban HL Sat Jan 21 16:33:11 2006
2586 XTH Gu*?i MPT Sat Jan 21 14:05:54 2006
2585 HL Phat Sat Jan 21 08:53:14 2006
2584 HL Pha^.t TC & TDD Sat Jan 21 08:51:34 2006
2583 HL gui ban MPT Sat Jan 21 08:50:44 2006
2582 Phúc Sõn Bạn Nghi Va^'n Thu Jan 19 22:36:24 2006
2581 XTH Gu*?i Ba.n Phuc-So*n Thu Jan 19 15:49:28 2006
2580 Nghi Va^'n Gui ban Phuc So*n & XTH Thu Jan 19 13:33:29 2006
2579 Phúc Sơn Bồ Tát Giới / bạn XTH Thu Jan 19 12:09:08 2006
2578 XTH Gu*?i Ba.n Phuc'So*n Wed Jan 18 14:49:14 2006
2577 Phúc Sõn Dòng Tiếp Hiện / bạn XTH Tue Jan 17 17:19:38 2006
2576 XTH Gu*?i Ba.n Phuc'So*n Tue Jan 17 15:22:50 2006
2575 Phúc Sơn Gửi bạn Nghi Va^'n / Tiếp Hiện Tue Jan 17 12:12:13 2006
2574 Nghi Va^'n Gui ban Phu'c So*n / Tiếp Hiện Mon Jan 16 08:51:08 2006
2573 tam kien co Chung Dao Ca - Thi Ca 2 Mon Jan 16 08:14:09 2006
2572 Phúc Sõn Trả Lời bạn Nghi Va^'n Sun Jan 15 23:07:34 2006
2571 Nghi Va^'n Gui ban Phu'c So*n va` XTH Sun Jan 15 20:19:51 2006
2570 MPT Gui ban HL / Pha^.t Sun Jan 15 19:41:02 2006
2569 MPT Gui ban HL / Pha^.t TC & TDD Sun Jan 15 19:34:02 2006
2568 MPT Gui ban HL / Kinh Kim Cang Sun Jan 15 19:27:56 2006
2567 HL Phật Sun Jan 15 19:19:14 2006
2566 HL phương pháp diệt sân Sun Jan 15 19:07:47 2006
2565 HL Ban Phat Duc/Kinh KC Sun Jan 15 19:01:44 2006
2564 Phúc Sõn Saigon IP Telecom / bạn Tu Hai Wed Jan 11 19:19:08 2006
2563 Phúc Sõn Ðau ðớn lắm thay!!! Wed Jan 11 19:01:54 2006
2562 MPT Gui ban XTH - Post 2560 Wed Jan 11 18:27:18 2006
2561 MP Gui ban XTH Wed Jan 11 18:03:53 2006
2560 XTH Gu*?i Ba.n Phuc'-So*n Wed Jan 11 16:47:22 2006
2559 Tu Hai Goi dien thoai Wed Jan 11 12:41:52 2006
2558 Phúc Sơn Oan cho tôi lắm / bạn MPT Wed Jan 11 08:10:39 2006
2557 Phúc Sơn Thầy Hằng Trường Wed Jan 11 07:21:41 2006
2556 MPT Gui ban Phuc Son Tue Jan 10 17:19:46 2006
2555 Phúc Sơn Gửi bạn XTH Tue Jan 10 08:18:08 2006
2554 Phúc Sơn Dẹp dẹp, Say say Tue Jan 10 06:53:15 2006
2553 To Tu Bi Ðề nghị dẹp bỏ diễn ðàn này !!!! Mon Jan 9 20:01:21 2006
2552 XTH Gu*?i Ba.n Phuc'-So*n Mon Jan 9 15:43:20 2006
2551 MPT Gui ban VAN TAM Mon Jan 9 11:05:59 2006
2550 VAN TAM Gui MPT Mon Jan 9 10:11:46 2006
2549 Minh Ðăng Từ Bi Mon Jan 9 03:25:29 2006
2548 Tu Bi Đề nghị dẹp bỏ diễn đàn này !!!! Mon Jan 9 03:06:57 2006
2547 tam kien co Chung Dao Ca - Thi ca 1 Sun Jan 8 01:25:10 2006
2546 TaiSao Bye bye Sat Jan 7 19:43:42 2006
2545 Phúc Sõn Khế Kinh / bạn Tai Sao Sat Jan 7 12:13:55 2006
2544 TaiSao Gui ban Phuc Son - Kinh Fri Jan 6 22:05:16 2006
2543 PhatDuc To System Admin. Fri Jan 6 18:13:41 2006
2542 Phúc Sơn Chính Pháp Cửu Trụ Fri Jan 6 12:46:14 2006
2541 SYSTEM ADMIN WARNING TO POSTER: Kampuchia Fri Jan 6 09:48:33 2006
2540 Phúc Sõn Kinh A Di Ðà / Kampuchia Thu Jan 5 22:15:12 2006
2539 PhatDuc Kampuchia / Kinh Di DDa Thu Jan 5 20:44:34 2006
2538 TaiSao To Kampuchia Thu Jan 5 20:29:01 2006
2537 Wed Admin Kampuchia Warning Thu Jan 5 20:02:50 2006
2536 Phúc Sõn Hi Kampuchia / Ooops Thu Jan 5 16:53:34 2006
2535 Phúc Sõn Hi Kampuchia Thu Jan 5 16:49:36 2006
2534 Kampuchia Stop argue Thu Jan 5 15:14:44 2006
2533 Phúc Sơn Kinh / bạn Tai Sao Thu Jan 5 13:48:02 2006
2532 Tai Sao Gui ban Phuc Son - Kinh Thu Jan 5 13:45:17 2006
2531 Phúc Sơn Kinh Ðiển Bắc Tông / bạn TaiSao Thu Jan 5 13:35:36 2006
2530 Tai Sao Gui ban Phuc Son - Kinh Thu Jan 5 11:53:04 2006
2529 imsangoc ôi ôi Thu Jan 5 03:10:06 2006
2528 Phúc Sõn Kinh Nguyên Thủy / bạn TaiSao Wed Jan 4 22:14:08 2006
2527 Tai Sao Gui imsangoc - Oi Wed Jan 4 21:43:38 2006
2526 imsangoc ôi! Wed Jan 4 20:52:17 2006
2525 Phúc Sõn Ðau Ðớn Thay !!! Tue Jan 3 18:57:09 2006
2524 Le Van Hue Tim nguoi than Tue Jan 3 00:48:07 2006
2523 To annpuddu Thanks a lot Mon Jan 2 21:20:31 2006
2522 To annpuddu Zen Center Mon Jan 2 20:59:15 2006
2521 To annpuddu Zen center In Da Nang? Mon Jan 2 20:48:17 2006
2520 To annpuddu Zen center In Da Nang Mon Jan 2 18:50:16 2006
2519 [email protected] No Mon Jan 2 15:54:11 2006
2518 [email protected] dharma centers in danang Mon Jan 2 08:58:42 2006
2517 PhatDuc Gio*'i lua^.t Sat Dec 31 16:08:23 2005
2516 Phúc Sõn Giới Luật / bạn PhatDuc Sat Dec 31 12:03:39 2005
2515 PhatDuc Gui ban Phuc So*n (Da.i tu+o*.ng Pha^.t) Sat Dec 31 09:55:28 2005
2514 PhatDuc Dda.i tu+o*ng Pha^.t Sat Dec 31 09:52:16 2005
2513 Tai Sao Imsangoc / Thay NH Sat Dec 31 09:27:24 2005
2512 imsangoc thầy Nhất Hạnh Sat Dec 31 01:38:22 2005
2511 Phúc Sõn Giới Luật /bạn XTH Fri Dec 30 16:30:05 2005
2510 Phúc Sơn Bạn PhatDuc và XTH / Trung Thừa Thu Dec 29 17:25:18 2005
2509 PhatDuc Gui ban XTH / Nguyen Thuy & Da.i thu+a` Thu Dec 29 16:11:10 2005
2508 XTH Gu*?i Ba.n Phuc' So*n Thu Dec 29 15:48:03 2005
2507 Gu*?i Ba.n Phuc' So*n XTH Thu Dec 29 15:03:05 2005
2506 PhatDuc Gui ban XTH - Post 2505 Thu Dec 29 14:58:58 2005
2505 XTH Gu*?i Ba.n PhatDuc Thu Dec 29 14:38:22 2005
2504 Phúc Sõn Ðịnh Nghĩa của "Tãng" Thu Dec 29 07:54:21 2005
2503 PhatDuc Gui ban Phu'c So*n Wed Dec 28 22:23:24 2005
2502 Tai Sao Tinh do Wed Dec 28 19:47:27 2005
2501 Phúc Sơn Định Nghĩa của "Tăng" / bạn PhatDuc Wed Dec 28 19:24:06 2005
2500 Phúc Sơn Hỏi lại cho Chắc Đi / bạn XTH Wed Dec 28 19:12:30 2005
2499 Phúc Sơn Tựu Chung chỉ 1 thừa / Bạn XTH Wed Dec 28 17:22:32 2005
2498 Phúc Sơn Ai Phải Ai Sai ? Wed Dec 28 17:17:05 2005
2497 PhatDuc Gui ban XTH - Post 2495 Tue Dec 27 20:02:50 2005
2496 XTH Gu*?i Ba.n Phu'c So*n Tue Dec 27 15:55:25 2005
2495 XTH GU*?i Ba.n PhatDuc Tue Dec 27 15:32:22 2005
2494 VietBao Doc VB online Tue Dec 27 15:05:45 2005
2493 Ta.i sao Tinh do Tue Dec 27 14:42:50 2005
2492 VietBao TinhDo Tue Dec 27 13:28:19 2005
2491 PhatDuc Gui ban Phu'c So*n Mon Dec 26 15:34:42 2005
2490 Phúc Sơn Cần Phải Phân Minh Rõ Ràng Mon Dec 26 08:17:04 2005
2489 PhatDuc Bie^'n ddo^?i trong Pha^.t Gia'o Sun Dec 25 17:36:01 2005
2488 Phúc Sõn Phật Giáo Nhật Bản Fri Dec 23 20:52:23 2005
2487 PhatDuc Gui ban Phu'c So*n Fri Dec 23 20:18:12 2005
2486 Phúc Sõn Gửi bạn PhatDuc Fri Dec 23 19:02:29 2005
2485 PhatDuc Gui ban Phu'c So*n / Ngo^. DDa.o Fri Dec 23 15:30:15 2005
2484 Phúc Sõn Ngộ Ðạo Fri Dec 23 04:12:17 2005
2483 PhatDuc Gui ban XTH (Muo^'i va` Nu+o*'c bie^) Thu Dec 22 21:26:57 2005
2482 XTH Nu*o*'c Bie^?n va` Muo^'i ( the^m va`o y' kie^'n) Thu Dec 22 15:15:24 2005
2481 XTH Gu*?i Ba.n PhatDuc Thu Dec 22 15:00:04 2005
2480 PhatDuc Gui ban XTH - Nu+o*'c Bie^?n va` Muo^'i Wed Dec 21 22:40:44 2005
2479 XTH Nu*o*c' Bie^?n va` Muo^'i Wed Dec 21 16:20:09 2005
2478 PhatDuc Gui ban XTH - Post 2475 Tue Dec 20 19:48:35 2005
2477 PTDT Gui ban XTH Tue Dec 20 19:25:02 2005
2476 XTH GU*?i Ba.n PTDT (CTDT, post 2469) Tue Dec 20 15:39:11 2005
2475 XTH Gu*?i Ba.n PhatDuc Tue Dec 20 14:31:16 2005
2474 PhatDuc Gui ba.n XTH - Post 2471 & 2472 Mon Dec 19 21:06:41 2005
2473 XTH Gu*?i Ba.n Phuc'So*n Mon Dec 19 16:27:03 2005
2472 XTH Gu*?i Ba.n PhatDuc (tiep theo...) Mon Dec 19 16:13:21 2005
2471 XTH Gu*?i Ba.n PhatDuc Mon Dec 19 15:27:49 2005
2470 PhatDuc Gui ban HL - Post 2468 Mon Dec 19 14:49:01 2005
2469 PTDT Ca'ch thu+'c tu Dia Tang (CTDT) revisited Sun Dec 18 20:34:30 2005
2468 HL Kinh Kim Cương Sun Dec 18 16:42:34 2005
2467 HL "thị hiện" Sun Dec 18 16:40:48 2005
2466 Phúc Sõn Kinh Pháp Hoa, phẩm Phýõng Tiện http://www.thuvienhoasen.org/khphaphoa-01-02.htm Sat Dec 17 19:57:15 2005
2465 PhatDuc Gui ban Phu'c So*n - Post 1464 Sat Dec 17 14:46:38 2005
2464 Phúc Sõn Ðại Thừa Sat Dec 17 12:34:19 2005
2463 PhatDuc Gui ban XTH - Post 2461 Fri Dec 16 21:03:23 2005
2462 Phúc Sõn Cứ Việc Giả Nhời bạn PhatDuc/XTH Fri Dec 16 18:24:39 2005
2461 XTH Gu*?i PhatDuc Fri Dec 16 15:48:36 2005
2460 XTH Gu*?i Ba.n PhatDuc Fri Dec 16 15:26:05 2005
2459 PhatDuc Gui ban XTH - Post 2456 Thu Dec 15 23:27:28 2005
2458 Phúc Sơn Kinh / bạn XTH Thu Dec 15 19:42:28 2005
2457 PhatDuc Gui ban XTH - Post 2455 Thu Dec 15 16:24:50 2005
2456 XTH Gu*?i Ba.n Phuc'So*n Thu Dec 15 15:49:13 2005
2455 XTH Gu*?i PhatDuc (Ha.nh Phu'c Mo^.ng va` Thu*.c) Thu Dec 15 14:31:30 2005
2454 Phúc Sơn bạn PhatDuc Thu Dec 15 11:50:42 2005
2453 Phúc Sơn bạn XTH Thu Dec 15 11:45:34 2005
2452 Phúc Sơn Thị Hiện / bạn XTH Thu Dec 15 10:51:31 2005
2451 PhatDuc Gui ban XTH - Post 2449 & 2450 Wed Dec 14 17:47:27 2005
2450 XTH Gu*?i Ba.n Phuc' So*n ( tie^'p theo...) Wed Dec 14 17:06:10 2005
2449 XTH Gu*?i Ba.n Phuc' So*n Wed Dec 14 15:57:04 2005
2448 Phúc Sơn Gửi bạn PhatDuc Tue Dec 13 08:38:26 2005
2447 PhatDuc Gui ban XTH - Post 2445 Mon Dec 12 19:43:41 2005
2446 Phúc Sõn Tịnh Ðộ Sat Dec 10 14:36:15 2005
2445 XTH Gu*?i ba.n Phuc' So*n Fri Dec 9 15:48:04 2005
2444 MP Gui ban XTH / Pha^.t Gia'o Nguye^n Thi? Fri Dec 9 15:18:37 2005
2443 MP Gui ban XTH / Phat Di Da` Fri Dec 9 14:51:56 2005
2442 XTH Gu*?i ba.n MP Fri Dec 9 14:23:50 2005
2441 MP Gui ban XTH - Post 2438 Thu Dec 8 22:59:10 2005
2440 Phúc Sõn Lạ Nhỉ / XTH Thu Dec 8 20:04:15 2005
2439 XTH Gu*?i Ba.n Phuc'So*n Thu Dec 8 17:24:02 2005
2438 XTH Gu*?i Ba.n MP Thu Dec 8 16:16:39 2005
2437 Phúc Sơn Nam Tông Bắc Tông Thu Dec 8 12:30:59 2005
2436 hoang lincohn thich thong dat Thu Dec 8 07:47:48 2005
2435 Phúc Sơn 2 + 2 = 4 Thu Dec 8 04:04:14 2005
2434 MP Gui ban XTH Wed Dec 7 19:49:12 2005
2433 XTH Gu*?i PhatDuc Wed Dec 7 16:07:51 2005
2432 XTH Gu*?i Ba.n MP (tie^'p theo...) Wed Dec 7 15:51:49 2005
2431 XTH Gu*?i Ba.n MP Wed Dec 7 15:10:47 2005
2430 PTDT Gui ban XTH - Post 2426 Wed Dec 7 08:59:44 2005
2429 MP Gui ban XTH Tue Dec 6 16:54:07 2005
2428 PhatDuc Gui ban XTH - Post 2426 Tue Dec 6 16:42:40 2005
2427 XTH Gu*?i Ba.n MP Tue Dec 6 16:19:57 2005
2426 XTH Gu*?i PhatDuc Tue Dec 6 15:34:23 2005
2425 PhatDuc Gui ban XTH - Post 2423 Tue Dec 6 08:50:27 2005
2424 MP Gui ba.n XTH - Post 2422 Mon Dec 5 18:42:36 2005
2423 XTH Gu*?i Ba.n Phuc'So*n Mon Dec 5 16:23:09 2005
2422 XTH Gu*?i Ba.n MP Mon Dec 5 14:44:41 2005
2421 MP Gui ban XTH Sat Dec 3 15:25:36 2005
2420 XTH gu*?i Ba.n MP Sat Dec 3 14:49:37 2005
2419 MP Gui ban XTH - Post 2416 Fri Dec 2 22:27:31 2005
2418 PTDT Gui ban XTH - Post 2415 Fri Dec 2 21:57:22 2005
2417 Phúc Sõn Lýõn và Trạch, Thờn Bõn và Trai / XTH Fri Dec 2 18:14:19 2005
2416 XTH Gu*?i Ba.n Phuc'So*n Fri Dec 2 15:47:33 2005
2415 XTH Gu*?i Ba.n PTDT Fri Dec 2 14:48:07 2005
2414 PhatDuc Gui ban XTH - Post 2412 Thu Dec 1 17:21:03 2005
2413 PTDT Gui ban XTH - Post 2411 Thu Dec 1 17:00:18 2005
2412 XTH Gu*?i PhatDuc Thu Dec 1 15:45:28 2005
2411 XTH Gu*?i Ba.n PTDT Thu Dec 1 15:21:44 2005
2410 Phúc Sõn Lại hiểu nhầm Tịnh Ðộ / XTH Thu Dec 1 04:28:51 2005
2409 test test Wed Nov 30 23:11:40 2005
2408 XTL Gui ban XTH (2403) Wed Nov 30 20:19:48 2005
2407 test test Wed Nov 30 20:05:44 2005
2406 PhatDuc Gui ban XTH - Post 2403 Wed Nov 30 18:44:40 2005
2405 PTDT Gui ban XTH Wed Nov 30 16:42:29 2005
2404 XTH Gu*?i PhucSo*n Wed Nov 30 16:39:27 2005
2403 XTH Ta^m Thu*'c va` Ha`nh DDo^.ng (gu*?i PTDT) Wed Nov 30 15:37:59 2005
2402 PTDT To Haha - Post 2400 Tue Nov 29 21:19:02 2005
2401 Phúc Sõn Hán Việt và Giới / XTH Tue Nov 29 21:16:02 2005
2400 Haha To PTDT Tue Nov 29 20:42:47 2005
2399 PTDT To Haha - Post 2398 Tue Nov 29 20:23:13 2005
2398 Haha To PTDT Tue Nov 29 20:10:30 2005
2397 PTDT Gui ban XTH - Post 2396 Tue Nov 29 17:06:13 2005
2396 XTH Gu*?i Phuc'So*n Tue Nov 29 16:42:54 2005
2395 MPT Gui ban VAN TAM / Thi'ch Do^`ng Phuo*'c Tue Nov 29 16:28:34 2005
2394 PTDT To Haha - Post 2390 Tue Nov 29 16:01:18 2005
2393 Phúc Sơn Bàng Quan Tue Nov 29 14:00:35 2005
2392 Phúc Sơn Bạn PhatDuc Tue Nov 29 12:03:58 2005
2391 VAN TAM XIN LAM ON Tue Nov 29 10:50:04 2005
2390 Haha To PTDT Mon Nov 28 23:52:43 2005
2389 PTDT To Haha / Post 2387 Mon Nov 28 18:44:28 2005
2388 PTDT Gui ba.n ba`ng quan - Post 2386 Mon Nov 28 18:33:27 2005
2387 Haha To PTDT Mon Nov 28 18:26:39 2005
2386 bàng quan rất đơn giản/goi PTDT Mon Nov 28 13:00:55 2005
2385 bàng quan Gợi ý/Phật đức Mon Nov 28 12:39:16 2005
2384 PTDT Gui ban ba`ng quan - Post 2376 Mon Nov 28 11:58:56 2005
2383 PhatDuc Gui ban bang quan Mon Nov 28 08:42:56 2005
2382 bàng quan còn nhiều bài hay nưã Sun Nov 27 23:41:45 2005
2381 PhatDuc Gui ba.n ba`ng quan Sun Nov 27 21:35:29 2005
2380 PTDT To Haha / Post 2379 Sun Nov 27 21:22:46 2005
2379 Haha Gui Ban PTDT Sun Nov 27 18:35:55 2005
2378 bangquan 1 đoạn trích "The Blooming of the Lotus" Sun Nov 27 17:42:57 2005
2377 PhatDuc Gui ba.n ba`ng quan - Pha^.t ti'nh/Nie^'t ba`n Sun Nov 27 17:15:25 2005
2376 bàng quan goi PTDT Sun Nov 27 16:57:36 2005
2375 bàng quan Gởi bạn Phật Đức/PT & Nirvana Sun Nov 27 16:48:44 2005
2374 PTDT Gui ba.n bang quan - Post 2373 Sun Nov 27 16:48:04 2005
2373 bang quan ý kiến đối lập ? Sun Nov 27 13:10:00 2005
2372 PhatDuc Gui ban "Gui ban Phat Duc - Post 2371" Sun Nov 27 12:39:48 2005
2371 Gởi bạn Pha^t Dúc Phat tanh va NB Sun Nov 27 12:16:18 2005
2370 PhatDuc Gui ba.n Phu'c So*n - Post 2365 / Mo.i nguoi Sun Nov 27 11:47:16 2005
2369 PhatDuc Gui ba`ng quang - Post 2368 Sun Nov 27 10:18:25 2005
2368 bàngquan Phật độ? Sat Nov 26 23:28:06 2005
2367 PTDT Thie^?n Y' ve^` Lua^.t Nha^n Qu?a Sat Nov 26 23:14:10 2005
2366 PTDT To Haha - Post 2359 Sat Nov 26 22:40:13 2005
2365 Phúc Sõn Vô Lýợng Thọ Phật / PhatDuc Sat Nov 26 10:09:38 2005
2364 HL máy bay/TÐ Fri Nov 25 22:05:19 2005
2363 Phúc Sơn "Lần Thứ Nhất..." Fri Nov 25 19:15:39 2005
2362 Phúc Sơn Chưa Biết Ai Hiểu Ai Không Fri Nov 25 18:38:55 2005
2361 bàng quan chẳng hiểu PP gì cả! Fri Nov 25 16:18:43 2005
2360 Phúc Sơn Đới Nghiệp Vãng Sinh / XTH & XTL Fri Nov 25 11:34:59 2005
2359 Haha Gui Ban PTDT Fri Nov 25 11:02:51 2005
2358 PTDT To Haha Fri Nov 25 09:02:10 2005
2357 Haha Gui Ban PTDT Fri Nov 25 01:21:44 2005
2356 PTDT To haha - post 2355 Thu Nov 24 16:26:31 2005
2355 Haha Gui Ban PTDT Thu Nov 24 14:24:50 2005
2354 PhatDuc Gui ban Phu'c So*n /Post 2350 Thu Nov 24 11:37:11 2005
2353 PhatDuc Buddhist B /Nirvana/ Post 2349 Thu Nov 24 11:20:50 2005
2352 PTDT To Haha - Post 2351 Thu Nov 24 11:11:20 2005
2351 Haha Gui Ban PTDT Thu Nov 24 02:03:23 2005
2350 Phúc Sõn Gửi XTH Wed Nov 23 23:37:55 2005
2349 Budhist B Nirvana Wed Nov 23 21:45:38 2005
2348 XTL Gui ban XTH (Post 2342) Wed Nov 23 21:25:10 2005
2347 PTDT To Haha Wed Nov 23 18:47:19 2005
2346 Haha Gui ban PTDT Wed Nov 23 18:19:41 2005
2345 PTDT Reply to Haha Wed Nov 23 09:50:33 2005
2344 Haha Gui ban PTDT Wed Nov 23 02:02:40 2005
2343 PTDT Gui ban haha / post 2341 Tue Nov 22 19:31:11 2005
2342 XTH Gu*?i ba.n XTL Tue Nov 22 15:45:28 2005
2341 Haha Nirvana Tue Nov 22 14:32:20 2005
2340 PTDT To Buddhist A Tue Nov 22 09:47:56 2005
2339 Budhist A Enlightened Nirvana/to PS Mon Nov 21 23:14:22 2005
2338 XTL Gui ba.n XTH (post 2335) Ta`ng thu+'c Mon Nov 21 18:27:13 2005
2337 PTDT Phi co^ng/Phi co*/Ha`nh kha'ch/Tho*`i tie^'t Mon Nov 21 18:05:37 2005
2336 Kho^n Gui XTH - Post 2334 Mon Nov 21 17:58:20 2005
2335 XTH Gu*?i Phuc' So*n Mon Nov 21 17:22:53 2005
2334 XTH Gu*?i ba.n HL Mon Nov 21 16:23:41 2005
2333 PTDT To pLand / Enlightened Nirvana Mon Nov 21 08:53:15 2005
2332 PTDT Gui ban Phu'c So*n Mon Nov 21 08:27:37 2005
2331 Phúc Sõn Suy Bụng Ta ... Sun Nov 20 22:50:32 2005
2330 Phúc Sõn pLand/Enlightened Nirvana Sun Nov 20 22:38:28 2005
2329 pLand Please, explain.... Sun Nov 20 22:05:09 2005
2328 Phúc Sõn Pháp Môn Tịnh Ðộ / Bạn HL Sun Nov 20 18:03:30 2005
2327 PTDT Gui ban Phu'c So*n ? Nirvana Sun Nov 20 12:54:48 2005
2326 HL pháp môn TÐ Sun Nov 20 12:50:27 2005
2325 PTDT Gui ban HL / Chi? co' Pha^.t mo*'i hie^?u Pha^.t Sun Nov 20 12:37:13 2005
2324 HL Hình Tướng của Phật A Di Ðà Sun Nov 20 12:32:05 2005
2323 Y' kie^'n Gui ban an / tu+o*.ng Pha^.t Sun Nov 20 12:23:40 2005
2322 Phúc Sõn Gửi bạn HL Sun Nov 20 06:23:42 2005
2321 Phúc Sõn To pureLand Sun Nov 20 05:57:40 2005
2320 pureLand The Best Sat Nov 19 23:42:03 2005
2319 an tượng Phật A Di Ðà Sat Nov 19 23:15:20 2005
2318 HL Nothing wrong with Pháp môn Tịnh Ðộ Sat Nov 19 22:43:16 2005
2317 PTDT Gui ban Phu'c So*n Sat Nov 19 15:35:03 2005
2316 Phúc Sõn "im sang oc" Sat Nov 19 14:08:36 2005
2315 Phúc Sõn Kết Luận của tôi về cái gọi là pháp môn Ðịa Tạng của bạn PTDT Sat Nov 19 13:24:48 2005
2314 PTDT Gui ban Phu'c So*n / ca'ch thu+'c tu co' te^n la` Dia Ta.ng Fri Nov 18 19:37:20 2005
2313 Phúc Sơn Thành Phật Fri Nov 18 12:17:27 2005
2312 Phúc Sơn Thiển Ý về cái gọi là Pháp Môn hay Cách Thức Ðịa Tạng Fri Nov 18 11:35:46 2005
2311 PTDT Pha'p Mo^n Di.a Ta.ng / Gu+?i toa`n the^? Thu Nov 17 13:53:02 2005
2310 PTDT Gui ban Im sang oc / mat phap Thu Nov 17 10:49:09 2005
2309 im sang oc Nam Mô A Di Ðà Phật Thu Nov 17 06:17:05 2005
2308 PTDT Gui ban Phu'c So*n Wed Nov 16 20:08:16 2005
2307 Phúc Sõn Miễn Bàn Wed Nov 16 19:48:20 2005
2306 PTDT Gui ban Phu'c So*n Wed Nov 16 19:37:08 2005
2305 Phúc Sõn Vô Tích Sự Wed Nov 16 18:29:37 2005
2304 PTDT Gui thie^`n qua'n va` ta^'t ca? Wed Nov 16 17:34:26 2005
2303 PhatDuc Gui ban thie^`n qua'n / Post 2302 Tue Nov 15 17:15:13 2005
2302 thie^`n qua'n Trung Thu*.c / Ta^m Tue Nov 15 15:06:42 2005
2301 Trung thuc Kinh Tue Nov 15 12:57:56 2005
2300 Kho^n Luan hoi Mon Nov 14 08:25:40 2005
2299 im sang oc luân hồi Mon Nov 14 04:22:42 2005
2298 PhatDuc Gui ban XTH / Post 2293 Sun Nov 13 14:32:36 2005
2297 Reader PTDT Sat Nov 12 18:32:07 2005
2296 PTDT Lam Sao Biet / Quan tu tai Sat Nov 12 16:12:58 2005
2295 Phúc Sõn Anna / Valuable Books Sat Nov 12 04:30:00 2005
2294 Lam Sao Biet Quan tu tai Fri Nov 11 17:55:02 2005
2293 XTH Gu*?i PhatDuc Fri Nov 11 15:03:33 2005
2292 PhatDuc Gui ban XTH / Post 2291 Thu Nov 10 20:23:44 2005
2291 XTH Gu*?i PhatDuc Thu Nov 10 15:59:39 2005
2290 XTH Gu*?i PhatDuc Thu Nov 10 15:21:53 2005
2289 PhatDuc Gui ban Phu'c So*n va` mo.i nguoi / Ly' Thuye^'t & Thu+.c ha`nh Thu Nov 10 10:44:46 2005
2288 Minh Ðăng Email của HT. Thích Từ Thông. Thu Nov 10 10:33:49 2005
2287 Tam Si Tim email addres cua Hoa Thuong Thich Tu Thong Thu Nov 10 00:45:36 2005
2286 PhatDuc Gui ban XTH / Post 2284 Wed Nov 9 17:51:18 2005
2285 XTH Gu*?i Phuc'So*n Wed Nov 9 17:48:03 2005
2284 XTH Gu*?i PhatDuc Wed Nov 9 16:39:13 2005
2283 Minh Dang Anna Wed Nov 9 15:33:58 2005
2282 Anna valuable books for you Wed Nov 9 14:01:23 2005
2281 Anna valable bõoks for you Wed Nov 9 13:58:06 2005
2280 Than ôi!!! o o Tue Nov 8 23:58:12 2005
2279 Phúc Sõn Lý Thuyết và Thực Hành / Chờ bạn PTDT Tue Nov 8 20:46:37 2005
2278 Phúc Sõn Phýớc Báo Tue Nov 8 20:31:49 2005
2277 PTDT Gui ban than oi / Post 2259 Tue Nov 8 20:18:39 2005
2276 Phúc Sõn Trù Ẻo Tue Nov 8 19:56:21 2005
2275 PhatDuc Gui ban XTH / Post 2272 Tue Nov 8 19:28:56 2005
2274 PhatDuc Gui mo.i nguoi / Ly' thuye^'t nhie^`u Tue Nov 8 18:39:00 2005
2273 PhatDuc Gui ban Than Oi - Post 2271 Tue Nov 8 18:21:48 2005
2272 XTH Gu*?i Phuc'So*n Tue Nov 8 15:40:08 2005
2271 Than ôi!!! Thiên kinh vạn quyển Tue Nov 8 13:58:09 2005
2270 Phúc Sơn Vọng và chơn tâm / Than Ôi là Than Ôi Tue Nov 8 12:40:07 2005
2269 Phúc Sơn TO^I KHO^NG BIE^'T TIN AI. Tue Nov 8 12:06:04 2005
2268 Phúc Sơn Tịnh Ðộ / Than Ôi là Than Ôi Tue Nov 8 09:29:05 2005
2267 PhatDuc Gui Than Oi / Nhat Tam Bat Loan Tue Nov 8 08:09:40 2005
2266 PhatDuc Gui ban Than O^i / Post 2263 Tue Nov 8 07:43:33 2005
2265 Than ôi Vọng và chơn tâm. Mon Nov 7 22:55:38 2005
2264 Than ôi PHÂN BIỆT TÂM Mon Nov 7 21:56:09 2005
2263 Than ôi TÂM bạn? Mon Nov 7 21:38:06 2005
2262 PhatDuc Gui ban Than O^i / Vo^ Tu+o*'ng Mon Nov 7 20:25:05 2005
2261 Than ôi Tịnh độ Mon Nov 7 17:07:48 2005
2260 Than ôi Tam độc Mon Nov 7 16:29:48 2005
2259 Than ôi Phật là Vô tướng . Mon Nov 7 15:33:39 2005
2258 PhatDuc Gui ban im sang oc / Pha^.t kho'c Mon Nov 7 07:48:38 2005
2257 im sang oc vnthuquan.net Mon Nov 7 04:53:49 2005
2256 im sang oc vnthuquan.net Mon Nov 7 04:52:39 2005
2255 im sang oc địa ngục Mon Nov 7 04:26:22 2005
2254 im sang oc ten han quoc Mon Nov 7 04:11:20 2005
2253 Thac mac Ten Mien?? Mon Nov 7 00:39:50 2005
2252 Phúc Sõn Tế Công Sun Nov 6 14:15:13 2005
2251 Phúc Sõn Hộ Pháp Vi Ðà Sun Nov 6 14:11:08 2005
2250 im sang oc Tế Công Sun Nov 6 07:39:19 2005
2249 im sang oc Hộ Pháp Vi Ðà Sun Nov 6 07:21:40 2005
2248 Phúc Sõn Vi Ðà nào? Sun Nov 6 04:16:08 2005
2247 Phúc Sõn Vi Ðà nào? Sun Nov 6 04:14:18 2005
2246 im sang oc Vi Ðà Sun Nov 6 00:55:50 2005
2245 PhatDuc Gui Phuc Son / Data Sat Nov 5 15:27:20 2005
2244 Phúc Sõn Data Sat Nov 5 12:43:37 2005
2243 Phúc Sõn Ðịa Chỉ Sat Nov 5 12:39:24 2005
2242 im sang oc đề nghị Sat Nov 5 06:02:21 2005
2241 Phúc Sõn XIN ÐÍNH CHÍNH Sat Nov 5 04:25:20 2005
2240 Phúc Sõn Tịnh Ðộ Tông Fri Nov 4 20:51:10 2005
2239 PhatDuc Gui ban XTH (Thie^`n vs. Ti.nh ddo^.) Fri Nov 4 18:57:24 2005
2238 XTH Gu*?i Phu'c So*n Fri Nov 4 15:32:19 2005
2237 Phúc Sơn Gửi bạn XTH Fri Nov 4 11:19:20 2005
2236 XTH Gu*?i Phu'c-So*n Thu Nov 3 14:53:09 2005
2235 Phúc Sơn Phàm Phu Thu Nov 3 13:22:25 2005
2234 Phúc Sơn Bạn XTH quá chậm tiêu Thu Nov 3 08:03:31 2005
2233 Kho^n Gui Ngu+o*i PT Wed Nov 2 21:54:43 2005
2232 Kho^n im sang oc - Hien hay Ko Wed Nov 2 21:42:43 2005
2231 im sang oc hien hay ko hien Wed Nov 2 21:19:08 2005
2230 PhatDuc Gui Nguoi PT Wed Nov 2 19:58:09 2005
2229 XTH Ngu*o*`i PT Wed Nov 2 16:18:39 2005
2228 XTH DDie^`u Ba.n Mong Se~ DDe^'n ... Wed Nov 2 15:32:24 2005
2227 Phúc Sơn Mong Lắm Thay Wed Nov 2 07:48:45 2005
2226 Phúc Sơn Cám Ơn bạn Người PT Wed Nov 2 07:33:30 2005
2225 Người PT Gởi bạn PhucSơn/ phép niệm Phật.(tiếp theo và hết). Tue Nov 1 22:24:12 2005
2224 Người PT Gởi bạn PhucSơn/ phép niệm Phật.(tiếp theo) Tue Nov 1 21:32:36 2005
2223 Người PT Gởi bạn PhucSơn/ phép niệm Phật. Tue Nov 1 20:33:18 2005
2222 Phúc Sõn Tôi cũng không biết Tue Nov 1 20:08:16 2005
2221 Phúc Sõn Dễ & Kết Quả Tue Nov 1 19:55:04 2005
2220 PhatDuc Gui mo.i nguoi / A Di DDa` Pha^.t Tue Nov 1 16:42:54 2005
2219 PhatDuc Gui ban Phu'c So*n / De^~ Tu Tue Nov 1 16:12:39 2005
2218 XTH Gu*?i Phuc'So*n Tue Nov 1 16:00:54 2005
2217 Phúc Sơn Chúng Ta Ở Trên Cùng Một Trang Giấy Tue Nov 1 12:36:41 2005
2216 PhatDuc Gui ban Phu'c So*n Tue Nov 1 11:56:23 2005
2215 Phúc Sơn Hình Như Tôi Không Hiểu Lầm Bạn Tue Nov 1 11:21:45 2005
2214 PhatDuc Gui ban Phu'c So*n / Tha lu+.c & Tu+. lu+.c Tue Nov 1 10:59:47 2005
2213 Phúc Sơn Ai Viết Ai Nói / An Nam Tue Nov 1 10:57:34 2005
2212 Phúc Sơn Tha Lực ---> Dễ Tue Nov 1 10:44:50 2005
2211 Phúc Sơn Niệm Phật Cơ Khí Tue Nov 1 09:10:07 2005
2210 PhatDuc Gui ba.n Phu'c So*n / De^~ Tue Nov 1 08:03:15 2005
2209 Phúc Sơn Dễ / PhatDuc Tue Nov 1 07:41:07 2005
2208 Tâm S? Tìm email address c?a Hoà Th??ng Thích T? Thông? Tue Nov 1 02:53:59 2005
2207 MPT Lam Sao Biet - Post 2206 Mon Oct 31 22:45:54 2005
2206 Lam Sao Bie^t Gui ban MPT Mon Oct 31 22:42:56 2005
2205 MPT Lam Sao Biet - Post 2204 Mon Oct 31 20:14:30 2005
2204 Lam Sao Biet Kinh Pha^.t Mon Oct 31 19:32:53 2005
2203 Lam Sao Biet An Nam (2194) Mon Oct 31 19:06:24 2005
2202 PhatDuc Gui ban XTH - Post 2200 Mon Oct 31 18:53:43 2005
2201 PhatDuc Gui ban MR- Post 2198 Mon Oct 31 16:43:07 2005
2200 XTH Gu*?i Phuc'So*n (TPCL-Ensure-Device ) Mon Oct 31 16:26:49 2005
2199 MR knowledge quá ít /PS Mon Oct 31 16:22:36 2005
2198 MR self-proclaimed /PS&PD Mon Oct 31 15:57:27 2005
2197 PhatDuc Gui Ban Muo^'n Ro~ - Chu+'ng Minh Kinh Di Da` Mon Oct 31 08:21:01 2005
2196 PhatDuc Gui Phu'c So*n - De^~ - Post 2190 Mon Oct 31 08:05:27 2005
2195 Phúc Sõn Táo và Cam Mon Oct 31 04:01:45 2005
2194 An Nam Muốn rỏ/Lạc đề Mon Oct 31 02:01:52 2005
2193 Muốn rỏ không biết đuờng trả lời Mon Oct 31 00:26:06 2005
2192 Phúc Sõn Không Tự Mâu Thuẫn Sun Oct 30 23:34:30 2005
2191 Muốn rỏ tự mâu thuẩn Sun Oct 30 22:54:31 2005
2190 Phúc Sõn Dễ Sun Oct 30 22:17:32 2005
2189 Muốn Rỏ Xin chứng minh. Sun Oct 30 22:05:05 2005
2188 Phúc Sõn Tôi Sẽ Cố Sun Oct 30 22:02:45 2005
2187 Muốn Rỏ Xin chứng minh Sun Oct 30 22:01:30 2005
2186 Phúc Sõn Tin và Không Tin Sun Oct 30 21:54:12 2005
2185 PhatDuc Gui ca'c ba.n Thie^`n va` Ti.nh ddo^. Sun Oct 30 20:47:10 2005
2184 Ẩn danh Gơỉ bạn PS Sun Oct 30 15:18:20 2005
2183 Ẩn danh Gởi TungSơn Sun Oct 30 15:05:48 2005
2182 PhatDuc Van Duc, An Nam, Chu'ng PT Sun Oct 30 14:07:28 2005
2181 Vạn Đức Nên tu TĐ tốt nhất Sun Oct 30 13:54:10 2005
2180 Anam TÐ rất rỏ ràng Sun Oct 30 13:44:26 2005
2179 Chúng PT PS, Ðúng nhý bạn nghĩ Sun Oct 30 13:38:50 2005
2178 Phúc Sõn Chý Kinh Diệt Tận / PhatDuc Sun Oct 30 09:35:08 2005
2177 Phúc Sõn Chính Niệm Sun Oct 30 09:15:53 2005
2176 PhatDuc Gui Ban HL Sun Oct 30 08:34:48 2005
2175 PhatDuc Gui ban A^?n danh - Post 2169 Sun Oct 30 07:51:17 2005
2174 HL Nhất tâm bất loạn và chánh niệm Sun Oct 30 06:24:30 2005
2173 Phúc Sơn Tịnh Độ Sun Oct 30 06:22:51 2005
2172 Tung Sơn Gởi bạn Ẩn danh/thán phục. Sun Oct 30 04:09:01 2005
2171 Ẩn danh Gởi Không Động: Nhất tâm bất loạn? Sun Oct 30 00:49:27 2005
2170 Ẩn danh Gởi Nga Mi:an tâm . Sun Oct 30 00:37:42 2005
2169 Ẩn danh Gởi Tung Sơn:Niêm hoa vi tiếu. Sun Oct 30 00:20:00 2005
2168 Ẩn danh Gởi bạn Võ Đang:Thiền và Tịnh . Sat Oct 29 23:51:19 2005
2167 PhatDuc Gui ban Kho^ng Do^.ng - Post 2165 Sat Oct 29 22:51:20 2005
2166 PhatDuc Gui ban Nga Mi Sat Oct 29 22:28:40 2005
2165 Không Động Gởi Ẩn danh/Nhất tâm bất loạn và chánh niệm ? Sat Oct 29 22:21:45 2005
2164 Nga Mi an tâm! Sat Oct 29 21:42:40 2005
2163 PhatDuc Gui ban Tung So*n (Post 2162) Sat Oct 29 21:03:54 2005
2162 Tung Sơn Gởi Ẩn danh/Niêm hoa vi tiếu. Sat Oct 29 20:37:19 2005
2161 PhatDuc Gui ban Phu'c So*n & XTH (Coi Post 2158) Sat Oct 29 19:57:22 2005
2160 PhatDuc Gui ban Phu'c So*n - Post 2150 Sat Oct 29 19:44:55 2005
2159 PhatDuc Kie^'n ta'nh / gui ban XTH Sat Oct 29 19:16:02 2005
2158 Võ Đang Gởi Ẩn danh/Thiền và Tịnh Sat Oct 29 19:02:05 2005
2157 Võ Đang Gởi Ẩn danh Sat Oct 29 18:47:31 2005
2156 Phúc Sơn Tống khứ sang TPCL hết Sat Oct 29 16:42:21 2005
2155 XTH Gu*?i PhatDuc va` PhucSo*n Sat Oct 29 15:57:50 2005
2154 Ẩn danh Biện tài Sat Oct 29 15:48:13 2005
2153 Ẩn danh Goi PhatDuc Sat Oct 29 15:37:41 2005
2152 Ẩn danh Gởi ban PS Sat Oct 29 15:27:59 2005
2151 Ẩn danh Goi ban PhatDuc Sat Oct 29 15:23:49 2005
2150 Phúc Sơn Tìm Sat Oct 29 11:51:40 2005
2149 Phúc Sơn Biện Tài Sat Oct 29 11:49:30 2005
2148 PhatDuc Gui ban Phu'c So*n / Ta^m o*? dda^u Sat Oct 29 11:07:55 2005
2147 PhatDuc Thie^`n Ti.nh Sat Oct 29 10:59:44 2005
2146 Phúc Sơn Tâm Ở Đâu Sat Oct 29 10:57:04 2005
2145 Phúc Sơn Thiền Tịnh Sat Oct 29 10:47:45 2005
2144 PhatDuc Gu?i A^?n danh Sat Oct 29 10:24:28 2005
2143 Phúc Sõn Khen / Ẩn Danh Sat Oct 29 09:09:16 2005
2142 Ẩn danh TLNT từ tâm sinh ra! Sat Oct 29 01:12:30 2005
2141 Ẩn danh Tổ Triệu Châu không sai! Sat Oct 29 01:05:28 2005
2140 Ẩn danh Sẻ hết confused! Sat Oct 29 00:54:06 2005
2139 PhatDuc Gui ban A^?n danh va` Phu'c So*n Fri Oct 28 20:42:11 2005
2138 Phúc Sơn Confused Fri Oct 28 20:14:07 2005
2137 Phúc Sơn Xuất thế và Nhập thế Fri Oct 28 19:57:48 2005
2136 PhatDuc Gui An danh Fri Oct 28 19:51:57 2005
2135 Ẩn danh Gởi phái HằngSơn Fri Oct 28 19:20:03 2005
2134 Ẩn danh Goi PhatDuc Fri Oct 28 19:09:18 2005
2133 Phái HằngSơn Gởi Ẩn danh Fri Oct 28 19:00:42 2005
2132 PhatDuc gui ban A^?n danh - Post 2126 (continued) Fri Oct 28 18:24:11 2005
2131 PhatDuc gui ban A^?n danh - Post 2126 Fri Oct 28 18:19:49 2005
2130 PhatDuc Gui ba.n A^?n danh - Post 2128 Fri Oct 28 18:09:20 2005
2129 Andanh Mong các bạn thông cảm! Fri Oct 28 17:51:02 2005
2128 Ẩn danh Goi PhatDuc Fri Oct 28 17:44:09 2005
2127 Phúc Sõn Râu Nọ Cầm Kia Fri Oct 28 17:42:31 2005
2126 Ẩn danh Goi ban PS. Fri Oct 28 17:28:16 2005
2125 PhatDuc gui ban A^?n danh - Post 2111 Fri Oct 28 17:20:48 2005
2124 PhatDuc Gui ban A^?n danh Fri Oct 28 17:01:01 2005
2123 Phúc Sõn Ngýời Nọ Ngýời Kia / Ẩn Danh Fri Oct 28 16:01:18 2005
2122 Ẩn danh Goi ban PhucSon. Fri Oct 28 15:46:59 2005
2121 Ẩn danh goi PD Fri Oct 28 15:33:40 2005
2120 Ẩn danh Goi PD Fri Oct 28 15:31:26 2005
2119 Phúc Sơn Vegetarianism Fri Oct 28 10:57:15 2005
2118 Phúc Sơn Ðại Hùng Bảo Ðiện Fri Oct 28 10:09:38 2005
2117 PhatDuc Gu?i ban A^?n danh - Hu+ A?o Fri Oct 28 09:53:48 2005
2116 CyberTemple Gui Die^.u Hy? Fri Oct 28 08:47:40 2005
2115 PhatDuc Cha^n Ta^m - Gui A^n? danh Fri Oct 28 08:27:59 2005
2114 PhatDuc Hu+ A?o Fri Oct 28 08:25:27 2005
2113 Diệu Hỷ Phật pháp & thế gian pháp Fri Oct 28 05:10:59 2005
2112 Ẩn danh chơn tâm ? Fri Oct 28 04:02:25 2005
2111 Ẩn danh Trần thế là hư aỏ? Fri Oct 28 03:49:25 2005
2110 phan huu hau Tim THICH DONG PHUOC Fri Oct 28 01:18:10 2005
2109 sadhu An Chay Thu Oct 27 20:03:54 2005
2108 test test Thu Oct 27 20:03:04 2005
2107 Phúc Sõn Nhật Trung Nhất Thực / Sadhu Thu Oct 27 18:26:06 2005
2106 Ẩn danh Hư aỏ & thực thể. Thu Oct 27 17:44:57 2005
2105 PhatDuc Gui ban XTH va` A^?n danh Thu Oct 27 16:41:43 2005
2104 PhatDuc Gui ban A^?n Danh - Post 2102 Thu Oct 27 16:29:43 2005
2103 PhatDuc Gui Ban XTH Thu Oct 27 16:20:32 2005
2102 Ẩn danh Gởi bạn Phật Dức Thu Oct 27 16:18:38 2005
2101 XTH Gu*?i PhatDuc Thu Oct 27 15:47:04 2005
2100 Reader Phuc Son Thu Oct 27 14:57:52 2005
2099 Sadhu Sadhu - Ban Phu'c So*n Thu Oct 27 14:01:38 2005
2098 Phúc Sơn Nghĩa Là Gì Thu Oct 27 13:35:37 2005
2097 sadhu Sadhu - Ban Phu'c So*n Thu Oct 27 13:16:26 2005
2096 Phúc Sơn Hư Ảo và Thực Thể Thu Oct 27 12:38:29 2005
2095 Phúc Sơn Chao Ôi Thu Oct 27 11:14:37 2005
2094 Phúc Sơn PTDT - Giải Pháp Hay Thu Oct 27 11:12:01 2005
2093 PhatDuc Gu?i A^?n danh Thu Oct 27 11:07:44 2005
2092 sadhu Gui Minh Dang Thu Oct 27 10:26:05 2005
2091 PTDT Gu+?i ba.n Phu'c So*n Thu Oct 27 10:14:28 2005
2090 Phúc Sõn Gửi bạn PTDT Thu Oct 27 02:48:29 2005
2089 Ẩn danh đề tài thảo luận đầu tiên! Wed Oct 26 23:50:48 2005
2088 f khong nghi kỵ gì nua ca Wed Oct 26 23:31:48 2005
2087 e xin mời ban a ! Wed Oct 26 23:22:32 2005
2086 d xin a mở màn trýớc Wed Oct 26 23:16:50 2005
2085 c không nên quá dè dặt Wed Oct 26 23:09:54 2005
2084 b boi vi Wed Oct 26 22:59:09 2005
2083 Lệnh kỳ Quần hùng võ lâm lưu ý Wed Oct 26 22:54:33 2005
2082 a tai sao Wed Oct 26 22:21:13 2005
2081 test test Wed Oct 26 20:59:52 2005
2080 An Nam Gởi Diệu Hỷ và Đạo thơ! Wed Oct 26 20:34:21 2005
2079 Phúc Sõn Gửi bạn Diệu Hỷ Wed Oct 26 18:22:35 2005
2078 Lệnh kỳ Thông báo Wed Oct 26 17:48:19 2005
2077 Minh Ðăng Cho Thỉnh Free Phim Truyên Nghịch Duyên Wed Oct 26 17:42:36 2005
2076 Lệnh kỳ Gơỉ Annam & VạnĐức. Wed Oct 26 17:05:11 2005
2075 An Nam Gởi Chường môn phái Hoa Sơn Wed Oct 26 17:01:26 2005
2074 Vạn Đức goi "Chưởng môn Nhạc bất Quần" Wed Oct 26 16:01:03 2005
2073 Reader Phuc Son Wed Oct 26 09:09:37 2005
2072 Ẩn danh PS Minh chủ, don't worry! Tue Oct 25 23:08:38 2005
2071 Đaọ thơ Kg/Minh chủ PS Tue Oct 25 18:47:18 2005
2070 Bất Trí & Bất Tài Thiệp Chúc Mừng MC Tue Oct 25 17:12:05 2005
2069 PTDT Gui Qui' Vi. Tue Oct 25 16:45:49 2005
2068 Diệu Hỷ Kg/Minh chủ Tue Oct 25 16:34:46 2005
2067 Phúc Sơn Tu ở đâu / Bạn Diệu Hỷ Tue Oct 25 11:55:44 2005
2066 Reader Phuc Son Tue Oct 25 10:24:27 2005
2065 Phúc Sơn Nhớ tìm sách cho tôi Tue Oct 25 09:16:54 2005
2064 Phúc Sơn Các bạn cứ yên tâm Tue Oct 25 09:10:38 2005
2063 b nhan qua Tue Oct 25 00:18:08 2005
2062 a nhan qua Tue Oct 25 00:03:51 2005
2061 Looker To Reader. Mon Oct 24 23:58:54 2005
2060 Lệnh kỳ Gởi quần hùng võ lâm Mon Oct 24 22:42:02 2005
2059 Vạn Đức không đuợc xúc phạm .... Mon Oct 24 22:08:01 2005
2058 An Nam Gởi mỹ lai Reader Mon Oct 24 21:51:50 2005
2057 Chúng PT KG /Chưởng môn Toàn chân giáo Mon Oct 24 20:52:33 2005
2056 Reader Phuc Son Mon Oct 24 19:16:46 2005
2055 Tâm Nguyễn Cám ơn 3 vị đại nhân! Mon Oct 24 19:05:28 2005
2054 Tâm Nguyễn cám ơn bạn Mỹ lai Reader Mon Oct 24 18:39:19 2005
2053 PhatDuc Gui ba.n XTH (continued) Mon Oct 24 17:32:06 2005
2052 Vạn Đức mỹ lai Reader Mon Oct 24 17:08:38 2005
2051 PhatDuc Gui ba.n XTH Mon Oct 24 17:01:47 2005
2050 XTH Gu*?i PhatDuc Mon Oct 24 16:39:21 2005
2049 PhatDuc Gui ban XTH Mon Oct 24 16:36:12 2005
2048 An Nam mỹ lai Reader Mon Oct 24 16:30:59 2005
2047 XTH Gu*?i PhatDuc Mon Oct 24 15:40:15 2005
2046 PhatDuc Die^.u Hy? Mon Oct 24 14:19:09 2005
2045 Reader Phuc Son & Phuoc Loc & CTH Mon Oct 24 08:38:50 2005
2044 CTH ( Chấn thiên Hòa) Gởi bạn PTDT: lời thệ nguyện ?? Mon Oct 24 05:07:04 2005
2043 Phước Lộc Welcome back PTDT! Sun Oct 23 22:42:49 2005
2042 Diệu Hỷ Gởi Phật Đức Sun Oct 23 20:53:56 2005
2041 PhatDuc Die^.u Hy? Sun Oct 23 17:07:52 2005
2040 PTDT Ta^m Thanh Ti.nh Sun Oct 23 16:44:10 2005
2039 Phúc Sõn Sexual Harassment Sun Oct 23 16:34:05 2005
2038 Phúc Sõn Các bạn ðọc post 2026 chýa? Sun Oct 23 16:29:56 2005
2037 SHN tâm thanh tịnh ? Sun Oct 23 16:20:37 2005
2036 Diệu Hỷ Tinh thần thượng võ,... Sun Oct 23 13:10:37 2005
2035 Phúc Sõn Cải Chính Sun Oct 23 06:14:40 2005
2034 Phúc Sõn Tâm Ðộng Quỷ Thần Tri Sun Oct 23 05:59:33 2005
2033 Phúc Sõn Ép Bi Ai Sun Oct 23 05:53:55 2005
2032 Chấn thiên Hoà (CTH) Đính chánh tên. Sun Oct 23 02:15:18 2005
2031 Phước Lộc Bốn biển một nhà Sun Oct 23 01:26:08 2005
2030 AnNam Không oan đâu! Sun Oct 23 00:49:53 2005
2029 Vạn Đức Gởi AnNam:làm chứng dùm! Sat Oct 22 23:59:39 2005
2028 Phúc Sõn Innocent Sat Oct 22 22:47:17 2005
2027 An Nam Goi ban PS & PL Sat Oct 22 22:38:19 2005
2026 Phúc Sõn Reader, not PTDT Sat Oct 22 22:36:35 2005
2025 Phúc Sõn Ngồi Chõi Sõi Nýớc Sat Oct 22 22:25:52 2005
2024 Phúc Sõn Thõ với Thẩn Sat Oct 22 22:17:03 2005
2023 Phúc Sõn Hatred Sat Oct 22 22:05:54 2005
2022 Phat tu Goi Reader Sat Oct 22 20:35:53 2005
2021 Phước Lộc Goi Reader Sat Oct 22 19:29:31 2005
2020 Reader Phuc Son & Phuoc Loc & CTH Sat Oct 22 18:50:13 2005
2019 Phước Lộc Kính Gởi Sư thúc Phúc Sơn, Sat Oct 22 18:04:01 2005
2018 Phước Lộc Goi PTDT & ST/PS Sat Oct 22 16:44:22 2005
2017 CTH PTDT: lá thư cuối Sat Oct 22 16:27:53 2005
2016 PTDT Gui ban Phu+o*'c Lo^.c Sat Oct 22 10:35:53 2005
2015 PTDT Toa thuo^'c Sat Oct 22 07:08:02 2005
2014 PTDT inquiry, critique Sat Oct 22 06:54:59 2005
2013 PTDT Gui ban Phuc So*n - Computer Sat Oct 22 06:49:38 2005
2012 PTDT Gui ban Phuc So*n Sat Oct 22 06:38:48 2005
2011 Phúc Sõn Mục Hạ Vô Nhân Sat Oct 22 05:00:58 2005
2010 Phúc Sõn Inquiry vs. Critics Sat Oct 22 04:52:23 2005
2009 Phúc Sõn Replyto 1994 Sat Oct 22 04:49:53 2005
2008 test test Sat Oct 22 04:49:05 2005
2007 Phat tu The Voice of Happiness Sat Oct 22 02:52:51 2005
2006 CTH Goi PTDT Fri Oct 21 23:32:24 2005
2005 PTDT DYS Fri Oct 21 23:01:35 2005
2004 CTH Goi PTDT Fri Oct 21 22:57:00 2005
2003 PTDT Gui ban Phu+o*'c Lo^.c va` Phu'c So*n Fri Oct 21 22:52:08 2005
2002 Phước Lộc KG/ST/PhucSơn:Thay thế dùm! Fri Oct 21 22:47:38 2005
2001 test test Fri Oct 21 22:39:45 2005
2000 PTDT Gui ban CTH - Toa thu+o^'c Fri Oct 21 22:23:24 2005
1999 PTDT Gui ban Phu'c So*n Fri Oct 21 22:02:57 2005
1998 Phúc Sõn Where is the beef? Fri Oct 21 21:53:04 2005
1997 CTH PTDT: Thay thế? Fri Oct 21 21:47:45 2005
1996 PTDT Gui ban Phu+o*'c Lo^.c - Tra? lo*`i ca^u ho?i ba`i thu+' ba Fri Oct 21 21:26:16 2005
1995 PTDT Phat tu Fri Oct 21 21:09:10 2005
1994 PTDT Gui ban Phu+o*'c Lo^.c - Tra? lo*`i ca^u ho?i ba`i thu+' hai Fri Oct 21 21:03:38 2005
1993 Phat tu Chinh phu ngam khuc goi PTDT Fri Oct 21 20:48:52 2005
1992 test test Fri Oct 21 20:39:52 2005
1991 Phước Lộc Kính gởi ST/PTDT /Bài 3 Fri Oct 21 19:03:15 2005
1990 Phước Lộc Kính gởi ST/PTDT /Bài 2 Fri Oct 21 18:46:04 2005
1989 PTDT Gui ban Phu+o*'c Lo^.c - Ca^u ho?i ba`i mo^.t Fri Oct 21 18:35:22 2005
1988 Phước Lộc Kính gởi ST/PTDT /Bài 1 Fri Oct 21 17:57:20 2005
1987 PhatDuc Gui ban XTH Fri Oct 21 16:32:35 2005
1986 XTH Gu*?i PhatDuc Fri Oct 21 15:48:50 2005
1985 PTDT Gui ban Phu+o*'c Lo^.c - Ba`i thu+' ba Fri Oct 21 15:42:13 2005
1984 PTDT Gui Ba.n Phu'c So*n Fri Oct 21 14:53:10 2005
1983 Phúc Sơn The burden of proof is on you Fri Oct 21 13:47:22 2005
1982 PTDT Gui ban Phu+o*'c Lo^.c - Ba`i thu+' hai Fri Oct 21 12:44:24 2005
1981 PTDT Gui ban Phu+o*'c Lo^.c - Post 1975 Fri Oct 21 11:43:30 2005
1980 PTDT Gui ban Phu'c So*n - Post 1978 & 1979 Thu Oct 20 21:17:53 2005
1979 Phúc Sõn Bằng Chứng Thu Oct 20 19:37:37 2005
1978 Phúc Sõn Chùa Trấn Quốc Thu Oct 20 19:32:22 2005
1977 PTDT Gui ban Phu+o*'c Lo^.c - Chu`a Tra^'n Quo^'c Thu Oct 20 18:34:59 2005
1976 PTDT Gui ban Phu+o*'c Lo^.c Thu Oct 20 18:24:57 2005
1975 Phước Lộc Kính gởi Sư thúc PTDT Thu Oct 20 18:20:01 2005
1974 test test Thu Oct 20 18:18:36 2005
1973 Phước Lộc Kính gởi Sư thúc PS Thu Oct 20 18:08:51 2005
1972 CTH Gởi 2 bạn PS , PTDT và Phước Lộc Thu Oct 20 16:26:33 2005
1971 test test Thu Oct 20 15:03:07 2005
1970 PTDT Gui Phu+o*'c Lo^.c - Post 1962 Thu Oct 20 11:15:50 2005
1969 Chanh Tri Van Tim Thien Vien Dai Dang Thu Oct 20 11:01:23 2005
1968 Phúc Sơn Hán Văn Thu Oct 20 10:41:57 2005
1967 Phúc Sơn Bằng Chứng Ðầu Tiên Thu Oct 20 10:35:43 2005
1966 Phúc Sơn Thầy Bói Thu Oct 20 09:40:34 2005
1965 CTH Gởi các bạn PS và PTDT Thu Oct 20 04:48:36 2005
1964 Phước Lộc Kính gởi Ông Phúc Sơn Thu Oct 20 03:37:59 2005
1963 CTH PTDT! Please, try my prescription once!. Thu Oct 20 02:05:06 2005
1962 Phước Lộc Gởi Ông PTDT Wed Oct 19 23:32:39 2005
1961 PTDT Gui ban CTH Wed Oct 19 23:10:13 2005
1960 CTH Mong bạn PS lên tiếng Wed Oct 19 22:46:55 2005
1959 PTDT Gui ban CTH - Post 1958 Wed Oct 19 22:29:32 2005
1958 CTH Toa thuốc Wed Oct 19 22:07:55 2005
1957 PTDT Gui ban CTH - Post 1956 Wed Oct 19 21:35:53 2005
1956 CTH Thử lần chót Wed Oct 19 20:57:05 2005
1955 PTDT Gui ban CTH - Post 1954 Wed Oct 19 20:39:47 2005
1954 CTH ý kiến riêng của bạn ! Wed Oct 19 20:28:49 2005
1953 PTDT Gui ban CTH - Post 1950 Wed Oct 19 20:04:11 2005
1952 PTDT Gui dde^. Phu'c So*n - Post 1948 Wed Oct 19 19:45:45 2005
1951 PhatDuc Gui ban XTH (1939) Wed Oct 19 19:34:59 2005
1950 Chan thien Hoa Thân gời PTDT Wed Oct 19 19:29:59 2005
1949 Phúc Sõn Không Cần Thiết Wed Oct 19 19:23:13 2005
1948 Phúc Sõn Buông Bỏ Wed Oct 19 18:54:30 2005
1947 PTDT Gui ban Phu+o*'c Lo^.c - Post 1944 Wed Oct 19 18:49:20 2005
1946 Phúc Sõn Danh sách thiếu sót Wed Oct 19 18:45:15 2005
1945 Vạn Đức Goi Phước Lộc Wed Oct 19 18:09:49 2005
1944 Phuớc Lộc Xin đọc kỷ lại Wed Oct 19 17:33:30 2005
1943 Phước Lộc Xin dừng để bị lung lạc Wed Oct 19 17:24:33 2005
1942 PTDT Gui ban Phu+o*'c Lo^.c - Post 1940 Wed Oct 19 17:16:09 2005
1941 Phước Lộc Gởi PTDT Wed Oct 19 17:03:20 2005
1940 Phước Lộc Cam ơn lời giải thích cuả bạn PS Wed Oct 19 16:59:40 2005
1939 XTH PhatDuc Wed Oct 19 16:36:02 2005
1938 Nghi Va^'n Chu+ To^? Wed Oct 19 16:28:46 2005
1937 PTDT Gui ban Phu'c So*n - Post 1936 Wed Oct 19 10:20:18 2005
1936 Phúc Sơn Giải Ðáp Wed Oct 19 08:35:31 2005
1935 PTDT Gui ban Phu+o*'c Lo^.c - Post 1932 Wed Oct 19 08:33:04 2005
1934 PTDT Gui ban AnNam - Post 1931 Wed Oct 19 08:08:15 2005
1933 vô danh khó hiểu Wed Oct 19 07:13:22 2005
1932 Phưóc Lộc Xin các bạn giải thích cho Wed Oct 19 00:40:15 2005
1931 AnNam Gởi PTDT Tue Oct 18 23:54:42 2005
1930 Phước Lộc Gởi PTDT:ăn năn thì quá muộn Tue Oct 18 23:49:21 2005
1929 PTDT Gui ban AnNam - Post 1986 Tue Oct 18 22:24:51 2005
1928 PTDT Gui ban Phu+o*'c Lo^.c - Post 1925 Tue Oct 18 22:18:33 2005
1927 Phước Lộc Gởi Annam Tue Oct 18 21:58:55 2005
1926 AnNam Tự do dân chủ mà Tue Oct 18 21:14:33 2005
1925 Phước Lộc Sớm đuợc như ý Tue Oct 18 19:56:30 2005
1924 PTDT Gui Phu'c Lo^.c - Post 1921 Tue Oct 18 19:36:13 2005
1923 PTDT Tra? Lo*`i Phu'c Lo^.c - Post 1920 Tue Oct 18 19:28:13 2005
1922 PTDT Kie^?m Chu+'ng - Gui ban Phu'c So*n (Post 1918) Tue Oct 18 19:22:05 2005
1921 Phúc Lộc Gởi PTDT Tue Oct 18 19:20:47 2005
1920 Phúc Lộc Đồng ý với bạn Tue Oct 18 19:07:08 2005
1919 Nghi Va^'n Gui ban Phu'c So*n Tue Oct 18 19:02:58 2005
1918 Phúc Sơn Kiểm Chứng Tue Oct 18 11:55:12 2005
1917 Phúc Sơn Vĩnh Nghiêm Cổ Phong Tue Oct 18 11:15:32 2005
1916 Nghi Va^'n Gui ban CTH & Phu'c So*n / Chu+ To^? Tue Oct 18 10:12:36 2005
1915 PTDT Gui ban Mo^ Pha^.t / Tha`nh Pha^.t Tue Oct 18 09:54:42 2005
1914 Phúc Sơn Thần Tú Tue Oct 18 07:36:40 2005
1913 Phúc Sơn Thơ RIÊNG gửi bạn Phúc Lộc Tue Oct 18 07:15:24 2005
1912 Mô Phật Nhân " Phật" Tue Oct 18 00:41:15 2005
1911 PTDT Gui ban Mo^ Pha^.t - Post 1908 Mon Oct 17 23:11:02 2005
1910 PTDT Gui ba.n Nghi ngo*` & Phuc So*n - Post 1904 Mon Oct 17 22:52:23 2005
1909 Phúc Sơn Chuyện Lạ Mon Oct 17 22:50:51 2005
1908 Mô Phât Goi ban PS:vạn pháp do tâm sanh Mon Oct 17 22:34:32 2005
1907 MP Nghi Ngo*` Mon Oct 17 22:31:08 2005
1906 PTDT Kinh TLN & HN Mon Oct 17 22:23:04 2005
1905 Phúc Sơn Liên Tông chư Tổ Mon Oct 17 22:22:03 2005
1904 Phúc Sõn Nghi Tài Mon Oct 17 22:19:00 2005
1903 Phúc Sõn Pass the bucket Mon Oct 17 21:56:51 2005
1902 Nghi ngờ Gởi PhucSon Mon Oct 17 21:54:02 2005
1901 Phúc Sõn Thứ mấy / PhatDuc Mon Oct 17 21:06:40 2005
1900 Phúc Sõn Hoa Nghiêm & Thủ Lãng Nghiêm / Phúc Lộc & PTDT Mon Oct 17 21:04:52 2005
1899 Phúc Sõn Dạ thýa tôi còn sống ðây / XTH Mon Oct 17 20:35:31 2005
1898 Phúc Sõn Hoa Nghiêm & Thủ Lãng Nghiêm / PTDT Mon Oct 17 20:22:38 2005
1897 CTH Gởi bạn Phúc Sơn Mon Oct 17 20:01:39 2005
1896 Nghi Va^'n Gui ban CTH Mon Oct 17 19:38:36 2005
1895 PhatDuc Gui ban XTH - 1886 Mon Oct 17 19:34:21 2005
1894 CTH Gởi Nghi Vấn Mon Oct 17 19:20:58 2005
1893 PTDT Gui ban Phu'c Lo^.c Mon Oct 17 18:42:48 2005
1892 MP Gui ban XTH Mon Oct 17 17:29:16 2005
1891 XTH Gu*?i ba.n Phu'c-So*n Mon Oct 17 17:24:51 2005
1890 PL Goi PhatDuc Mon Oct 17 17:24:12 2005
1889 Phúc Lộc Gởi PTDT Mon Oct 17 17:17:54 2005
1888 XTH Gu*?i ba.n PA Mon Oct 17 17:11:30 2005
1887 PhatDuc Kinh Di DDa` - Gui ban Phu'c Lo^.c Mon Oct 17 17:09:45 2005
1886 XTH Gu*?i ba.n MP Mon Oct 17 17:07:31 2005
1885 PTDT Gui ban Phu'c Lo^.c Mon Oct 17 17:04:42 2005
1884 TD Khoa ho.c va` Da.o Pha^.t Mon Oct 17 16:58:14 2005
1883 Nghi Va^'n Gui ban CTH Mon Oct 17 16:49:43 2005
1882 Phúc Lộc Gởi bạn TD Mon Oct 17 16:01:51 2005
1881 Phúc Lộc Gởi bạn PTDT Mon Oct 17 15:54:45 2005
1880 CTH Gởi bạn Nghi Vấn Mon Oct 17 15:45:53 2005
1879 TD Gui ban Phu'c Lo^.c - Khoa ho.c va` Da.o Pha^.t Mon Oct 17 11:51:17 2005
1878 Nghi Va^'n Gui ban Chan thien Hoa Mon Oct 17 11:29:53 2005
1877 PTDT Gui ban Phu'c Lo^.c (1867) Mon Oct 17 11:21:40 2005
1876 Chan thien Hoa Danh Sach Chu To lien tong Mon Oct 17 05:34:23 2005
1875 Vạn Ðức Hòa Thượng Thích Trí Tịnh Mon Oct 17 05:25:50 2005
1874 Annam Cư sĩ Lý Bỉnh Nam Mon Oct 17 05:20:22 2005
1873 N.A.T Lợi Ích Của Sự Niệm Phật Mon Oct 17 05:11:05 2005
1872 TS NIỆM PHẬT Mon Oct 17 03:35:59 2005
1871 Phúc Lộc Goi PTDT Mon Oct 17 00:04:58 2005
1870 Phúc Lộc Phật pháp là tôn giáo Sun Oct 16 23:57:31 2005
1869 Thua^`n DDa.o (TD) Khoa ho.c va` Da.o Pha^.t Sun Oct 16 16:22:53 2005
1868 PTDT Gui ba.n Phu'c So*n - Post 1860 Sun Oct 16 13:11:36 2005
1867 PA Gởi banXTH: Chánh niệm Sun Oct 16 05:25:26 2005
1866 PA Gởi ban PTDT Sun Oct 16 05:04:43 2005
1865 Đaọ Thơ Gởi bạn QN: Xin giỡn mặt lần thứ 2. Sun Oct 16 03:57:46 2005
1864 PTDT Pha'p Mo^n Dia. Ta.ng Sat Oct 15 22:09:25 2005
1863 PD Gui ban Thi Ba' - Reply post 1858 Sat Oct 15 14:13:51 2005
1862 MP Gui ba.n XTH Sat Oct 15 13:13:21 2005
1861 QN Thi Bá: thi sĩ bất đắc dĩ Sat Oct 15 02:58:38 2005
1860 Phúc Sõn Hoa Nghiêm , Thủ Lãng Nghiêm Fri Oct 14 23:04:09 2005
1859 Đạo thơ Kính gởi Thi Bá, Fri Oct 14 19:34:12 2005
1858 Thi Bá Baí thơ số 2: Đoá sen vàng rực rỡ. Fri Oct 14 16:52:10 2005
1857 XTH Gu*?i ba.n MP Fri Oct 14 14:47:05 2005
1856 Phúc Sơn Lập Trường Thu Oct 13 13:47:07 2005
1855 Thi Bá Tập làm thơ Thu Oct 13 01:52:56 2005
1854 MP Gui ban XTH Wed Oct 12 19:44:17 2005
1853 XTH Gu*?i Ba.n MP Wed Oct 12 14:58:22 2005
1852 PhatDuc Gui DDa.o hu+~u Die^.u Hy? Tue Oct 11 22:09:15 2005
1851 Diệu Hỷ Lời đạo hữu rất đúng Tue Oct 11 21:14:07 2005
1850 Phúc Sơn Ai cười nấy biết Tue Oct 11 11:24:41 2005
1849 Diệu Hỷ Xin đạo hữu naò giải thích dùm! Tue Oct 11 05:55:14 2005
1848 Phúc Sõn Tao Ðàn - Ðýờng Thi Mon Oct 10 20:40:41 2005
1847 Phúc Sõn Khấu Chung Kệ Mon Oct 10 20:20:36 2005
1846 Đạo Thơ Gởi bạn PD và QN Mon Oct 10 19:35:24 2005
1845 ChuHueThanh Tim Kinh truyen Mon Oct 10 18:17:36 2005
1844 MP Gui ban XTH Mon Oct 10 15:41:28 2005
1843 XTH Ca?m nghi~ dde^'n 2 vi. tie^?u sa-di Mon Oct 10 14:21:10 2005
1842 QN Cảm hứng bài thơ của bạn PD Mon Oct 10 00:12:12 2005
1841 DiêuHỷ Cuộc đối khẩu giữa Tăng-Tục đầy thú vị Sun Oct 9 21:20:49 2005
1840 PD Gui hai Sadi va` Phu'c So*n Sun Oct 9 10:28:32 2005
1839 test test Sun Oct 9 10:26:43 2005
1838 test test Sun Oct 9 10:22:15 2005
1837 Phúc Sơn Vạn Ðức Temple Fri Oct 7 19:00:15 2005
1836 Phúc Sõn Con xin nhận lời sám hối Fri Oct 7 18:48:45 2005
1835 2 tiểu sa di TQ & TN Xin thành tâm ăn năn sám hối! Fri Oct 7 17:41:03 2005
1834 Robbie Chùa Vạn Ðức Buddhist Temple Fri Oct 7 17:02:12 2005
1833 Mo^.t Pha^.t Tu+? Gui 2 Tie^?u Sa Di Fri Oct 7 15:37:25 2005
1832 TT Tie^?u Sa Di Fri Oct 7 11:59:40 2005
   View top 40 messages