Message Board:

DISCLAIMER:    This board is not connected to any organization.  All messages are solely the personal opinions of the posters. We are not responsible for any postings (or the resulting side-effects) that are expressed on this board.  Posters, please confine your discussions to subjects concerning the study of Buddhism.    


Poster:  XTH         Reply   Post Message
Date: Sun Mar 19 20:54:34 2006
Subject:  Gu*?i Ba.n Phuc' So*n
Post No:  2815     Reply to:   2814

Tôi xin lưu ư bạn rằng: tổ Đạt Ma, và các tổ mà bạn lôi ra để đối chất, chỉ nói những điều mà bạn NGHĨ là trái ngược với sự hiện hữu của cơi Cực Lạc mà thôi. Chứ các Tổ không bao giờ nói toạc móng heo ra là KHÔNG có cơi Cực Lạc, như bạn thường hô hào.


Va^ng ddu'ng va^.y, ca'c vi. To^? Su* a^'y chu*a bao gio*` no'i "toa.c mo'ng heo" la` kho^ng co' co~i Cu*.c La.c, va` ddo' la` su*. suy nghi~ cu?a to^i sau khi ddu*o*.c ho.c hie^?u nhu*~ng ddie^`u ma` ca'c To^? nhu* DDa.t Ma dda~ no'i, nhu*ng ngoa`i to^i ra thi` ngay ta.i tre^n die^~n dda`n na`y cu~ng dda~ co' ca'c ba.n nhu* PTLM & Nammo, 2 chu' Sa-Di, Ba.n Pha^.t Tu*?, va` Ba`ng-Quan dde^`u hie^?u tu*o*ng tu*. nhu* to^i la` kho^ng co' co~i TPCL y nhu* ddu*o*.c mieu ta? trong Kinh A-Di-DDa` ...tuy nhie^n ta^'t ca? chu'ng to^i hie^?u ddu'ng, hay hie^?u sai ve^` su*. hie^.n hu*~u cu?a TPCL thi` ddie^`u ddo' xin ha~y dde^? tu`y va`o su*. suy xe't cu?a ca'c ba.n ddo.c kha'c, co' ddie^`u tha^.t su*. la` to^i kho^ng he^` quen bie^'t, hoa(.c be` nho'm gi` he^'t vo*'i ca'c ba.n dda~ co' cu`ng quan ddie^?m vo*'i to^i, va` to^i tin ra(`ng ca'c ba.n a^'y cu~ng nhu* to^i dde^`u kho^ng pha?i vo^ ca(n cu*' ma` tu*. nghi~ ra la` kho^ng co' co~i TPCL nhu* trong Kinh A-Di-DDa` mie^u ta? !

Tôi đă tŕnh bày 5 lần 7 lượt cho bạn rồi, lần cuối là post 2786. Cứ mỗi một thiền sư mà bạn vu oan là phủ nhận cơi Cực Lạc, th́ tôi lại đưa ra một thiền sư công nhận cơi Cực Lạc. Bạn cho rằng tổ Đạt Ma và chư tổ Thiền, xuống tới Lục Tổ đều phủ bác cơi Tịnh Độ, thế th́ tôi hỏi bạn rằng mấy thiền sư mà tôi đưa ra kia là những hạng người ǵ? Trong đám đó có tổ Bách Trượng Trí Hải, là học tṛ Giang Tây Mă Tổ.

Ca'c thie^`n su* ma` dda.o hu*~u ddu*a ra thi` thu' thu*.c la` to^i chu*a nha^.n tha^'y co' cho^~ na`o cu. the^? no'i le^n la` ho. tin co' co~i TPCL, dda.o hu*~u co' cha('c cha('n la` dda.o hu*~u hie^?u ddu'ng y' cu?a ho. kho^ng ? Vi' du. nhu* dda~ co' la^`n ba.n Ba`ng-Quan thi` pha?i (?) dda~ gia?i 1 ddoa.n Kinh A-Di-DDa` theo tu* tu*o*?ng thie^`n To^ng kha'c ha(?n vo*'i ca'i tha^'y cu?a dda.o hu*~u, va` rie^ng to^i thi` nha^.n tha^'y lo^'i bi`nh gia?i cu?a ba.n a^'y tinh te^' ho*n, sa^u sa('c ho*n, va` di~ nhie^n la` cu~ng ho*.p ly' ho*n ca'ch nhi`n cu?a dda.o hu*~u ve^` Kinh A-Di-DDa` ...

Bạn XTH à,
Mỗi khi tôi đưa các bộ kinh lớn ra để chứng nghiệm cho: 1) sự hiện hữu của cơi Cực Lạc và 2) sự việc đức Phật nhắc tới Phật A Di Đà từ hồi Ngài c̣n tại thế, th́ bạn lại nói rằng: a) các kinh kia chưa chắc là đă trung thực hay là ít trung thực, b) kinh Kim Cương và kinh Bát Nhă là kinh liễu nghĩa th́ tất phải đúng hơn.


To^i kho^ng no'i gio^'ng nhu* dda.o hu*~u dda~ que.o y' cu?a to^i, to^i chi? no'i ra(`ng mo.i bo^. Kinh Pha^.t ttruye^`n dde^'n tay chu'ng ta nga`y nay thi` dde^`u co' su*. sai tra.i i't hay nhie^`u va` ddie^`u na`y phu` ho*.p vo*'i gia'o ly' vo^ nga~ cu?a Pha^.t, ngoa`i ra 1 trong 4 ddie^`u y cu*' cu?a ca'c To^? dda~ chi? ba`y ca'ch ho.c Kinh thi` co' 1 ddie^`u la` : "y lie^~u nghi~a Kinh, ba^'t y ba^'t lie^~u nghi~a Kinh", va` to^i nha^.n tha^'y ddie^`u na`y ra^'t co' ly' le~ nhu* dda~ gia?i thi'ch trong 1 post ga^`n dda^y cu?a to^i .


Tổ Triệu Châu, với câu: tôi nghe câu Phật hiệu th́ phải rửa tai 3 ngày, là một thí dụ. V́ sao? V́ ngay sau đó, Tổ nói là Tổ phải niệm Phật để chú nguyện cho thí chủ cúng dàng vật thực

DDu'ng va^.y, nhu*ng to^i kho^ng nhi`n su*. vie^.c a^'y nhu* dda.o hu*~u dda~ nhi`n, ma` to^i hie^?u ly' le~ cu?a To^? nhu* sau :

Vi` vi. thi' chu? a^'y dda~ dde^? la.i va^.t cu'ng du*o*`ng va` dda~ ra ve^` vo*'i ye^u ca^`n ca(n da(.n la.i ra(`ng xin To^? nie^.m Pha^.t dde^? chu' nguye^.n cho y, To^? Trie^.u Cha^u nha^.n va^.t cu'ng du*o*`ng ne^n la`m theo y' muo^'n cu?a y, y' muo^'n cu?a y kho^ng pha?i la` dde^'n dde^? nghe To^? thuye^'t Pha'p hoa(.c khai ngo^. cho y, ma` chi? la` dde^? xin ddu*o*.c su*. chu' nguye^.n cu?a To^? tho^i, To^? TC dda~ nghi~ gi` ve^` ye^u ca^`u cu?a vi. thi' chu? ddo' thi` chu'ng ta dde^`u kho^ng the^? bie^'t ro~, nhu*ng co' ddie^`u la` To^? dda~ ha`nh su*. ra^'t "so`ng pha(" vo*'i vi. thi' chu? du` y dda~ ra ve^` va` kho^ng co' ma(.t o*? ddo' nu*~a, nhu* va^.y to^i hie^?u ra(`ng To^? TC dda~ theo nha^n va` duye^n cu?a vi. thi`' chu? ma` ha`nh pha'p cho y ... Co`n ne^'u nhu* vi. thi' chu? va^~n ddang co' ma(.t ta.i no*i va` ho?i xin y' kie^'n cu?a To^? xem co' ca'ch na`o to^'t nha^'t dde^? ddo^. cho y thi` co' le~ To^? dda~~ ha`nh su*. kha'c ddi chu*' chu*a cha('c la` cu~ng se~ va^~n cho.n ca'ch nie^.m Pha^.t dde^? chu' nguye^.n cho y !

Cách tốt nhất mà bạn XTH nên hành xử là: cực lực xiển dương thiền tông, nguyên thủy giáo hay là bất cứ pháp môn nào mà bạn nghĩ là sẽ giúp ích cho chúng sinh và các bạn nơi đây, thay v́ cứ lo t́m kinh nọ để bác kinh kia, t́m Tổ nọ để hù Tổ kia, t́m cách phủ bác những ǵ Phật, Bồ Tát, Tổ Sư, kinh điển đă dạy.
Mất thời giờ vô ích.

To^i kho^ng co' y' ti`m Kinh na`o dde^? ba'c Kinh na`o he^'t, nhu*ng ddo' la` su*. da^~n dde^'n ra^'t kho' tra'nh ne' ne^'u nhu* to^i muo^'n tha(?ng tha('n vo*'i mo.i ngu*o*`i ve^` nhu*~ng quan ddie^?m no*i nie^`m tin cu?a to^i ddu*o*.c tha^'m nha^.p bo*?i tu* tu*o*?ng PG thie^`n To^ng, va` dda.o hu*~u thi` la.i thu*o*`ng ye^u ca^`u ra(`ng : "no'i ma` co' Kinh da^~n chu*'ng thi` mo*'i cha('c nhu* ddinh ddo'ng co^.t" do va^.y to^i pha?i ddem Kinh ra ma` da^~n chu*'ng cho ca'i hie^?u bie^'t cu?a to^i khi no'i chuye^.n vo*'i dda.o hu*~u, va` dda.o hu*~u thi` lu'c na`o cu~ng sa(~n sa`ng vo*'i co' 1 so^' Kinh cho.n lo.c rie^ng dde^? da^~n chu*'ng cho la^.p lua^n cu?a mi`nh, vi` va^.y da^~n dde^'n su*. vie^.c ddem Kinh ddo^'i la.i Kinh ...DDa^'y chi'nh la` ca(n nguye^n cu?a su*. vie^.c ma` ho^m nay dda.o hu*~u ddo^? sang he^'t cho to^i la` : "ddem Kinh na`y dde^? ba'c Kinh kia " !

DDo^'i vo*'i vie^.c ddem ca'c To^? ra dde^? da^~n chu*'ng cho la^.p lua^.n cu?a mi`nh thi` cu~ng va^.y, chi'nh dda.o hu*~u mo*'i la` ngu*o*`i thu*o*`ng ddem 13 To^? thie^`n to^ng chuye^?n sang xie^?n du*o*ng Ti.nh DDo^. trong pha'i Lie^n Hoa ...

Mong dda.o hu*~u co^ng ta^m ma` suy xe't ngo.n nga`nh co*' su*. die^~n tie^'n dde^'n ho^m nay , va` xin ddu*`ng ddo^? he^'t sang to^i ke?o se~ bi. hao phu*o*'c to^?n ddu*'c cu?a dda.o hu*~u ... Co' khi mi`nh nha^.n ra ddu*o*.c pha^`n lo^~i cu?a chi'nh mi`nh ga^y ne^n thi` se~ mang la.i cho mi`nh ca?m gia'c thoa?i ma'i, va` de^~ chi.u ho*n, vi` no' giu'p mi`nh nguo^i ngoai su*. gia^.n ho*`n da`nh cho ddo^'i phu*o*ng !

XTH

2816<--Next   Previous-->2814   View top 40 messages