Message Board:

DISCLAIMER:    This board is not connected to any organization.  All messages are solely the personal opinions of the posters. We are not responsible for any postings (or the resulting side-effects) that are expressed on this board.  Posters, please confine your discussions to subjects concerning the study of Buddhism.    


Poster:  PhatDuc         Reply   Post Message
Date: Wed Nov 2 19:58:09 2005
Subject:  Gui Nguoi PT
Post No:  2230    

## Tám vạn bốn ngàn pháp môn thảy do một tâm mà mống dậy.

Nếu trong lắng hết tâm tướng, giống như hư không, tức tự trong thân tâm xa ĺa hết tám vạn bốn ngàn căn bịnh phiền năo.

Phàm phu đang sống sợ chết, vừa no lo đói, thật quá đổi mê hoặc. Cho nên bậc chí nhân chẳng tính việc đă qua, chẳng lo việc chưa đến, không xáo động việc bây giờ, niệm niệm trở về đạo.

Nên dùng tâm trên( hiểu rỏ chơn tâm khác vọng tâm) để niệm Phật cầu văng sinh TPCL chắc chắn sẽ được thành chánh quà. ##
DDo.c ba`i vie^'t cu?a ba.n to^i tha^'y hay hay, co' luc' to^i ca?m tha^'y hie^?u co' lu'c la.i kho^ng. Ba.n co' phu+o*ng pha'p gi` thu+.c ha`nh dde^? dda.t dduoc ca'i ba.n no'i be^n tre^n dde^? to^i ta^.p. Cha('c co' le~ to^i se~ hie^?u ho*n. Xin ba.n cho to^i bie^'t mo^~i nga`y hay mo^~i tua^`n to^i ne^n la`m gi`. Xin tha`nh tha^.t ca'm o*n.

2231<--Next   Previous-->2229   View top 40 messages