Message Board:

DISCLAIMER:    This board is not connected to any organization.  All messages are solely the personal opinions of the posters. We are not responsible for any postings (or the resulting side-effects) that are expressed on this board.  Posters, please confine your discussions to subjects concerning the study of Buddhism.    


Poster:  Phúc Sơn         Reply   Post Message
Date: Thu Dec 1 04:28:51 2005
Subject:  Lại hiểu nhầm Tịnh Độ / XTH
Post No:  2410     Reply to:   2404

##ne^n to^i muo^'n no'i cho ho. hie^?u ro~ ra(`ng ho. se~ kho^ng ddu*o*.c va~ng sanh ve^` TPCL dda^u, vi` va^.y ne^n da`nh ta^m su*'c ma` tu tha^.p thie^.n dde^? ddu*o*.c ve^` tro*`i thi` se~ co' hy vo.ng, va` thie^'t thu*.c ho*n ... ##

Tôi đã nói là tôi đánh trống xuôi mà nói gà, còn bạn thổi kèn ngược lại nói vịt. Nói hoài mà các bạn có chịu nhớ chịu hiểu đâu.
Dạ thưa, cầu sinh TPCL là trên cầu Phật đạo, dưới độ chúng sinh, chứ không phải là cầu ăn sung mặc sướng. Bi giờ bạn lại so với cầu sinh TPCL với cầu sinh thiên đạo thì có khổ không cơ chứ.

Người ta ăn gian nói dối, bạn nói rằng họ hết có thể về TPCL vì phạm giới bất vọng, mà bi giờ bạn lại xúi họ tu thập thiện. Bạn có biết thập thiện là gì không?
Nếu bạn quả tình là thiện tri thức, thì bạn phải dốc lòng khuyên nhủ họ thì mới đúng. Có thể là họ gian dối đã quen, cho rằng đó là chuyện thường tình, chứ không phải là tội, nên họ cứ làm. Bạn nên vạch rõ cho họ đấy là sai đấy là quấy. Bạn nói sái quay hàm mà họ vẫn không nghe thì bạn không thèm nói nữa, chứ bạn xúi họ sinh về cõi Trời để mà họ ăn chơi trác táng rồi quên tu hành ý hả?

Tôi có cảm tưởng như là những bạn không tin Tịnh Độ, không tin Di Đà, không tin TPCL, vì lý do các bạn ấy cho rằng: 1) ngoài tam giới không có gì cả, 2) mục đích tu theo Phật Pháp là thành Phật rồi nhập Niết Bàn.
Tệ hơn nữa, có bạn nói rằng tu Tịnh, niệm Phật sao đó mà thấy không an lạc, nên mới xoay ra tu Thiền cho tâm an lạc, cho lòng không bị stress. Thế thì hóa ra các bạn dùng danh hiệu Phật, đáng giá muôn đức, để mà đổi lấy cây kẹo 2 xu cho sướng cái tâm này thôi à? Họ không hiểu rằng giữ Phật hiệu trong tâm, nào có khác giữ hơi thở trong bụng? Nhưng mục đích của họ là an tâm, sướng thân, nên họ không chịu tiến lên bước nữa mà nghĩ rằng: câu Phật hiệu sẽ giúp họ thành Phật rồi họ sẽ đi độ thêm muôn vàn chúng sinh khác.
Thì đã đành rằng thành Phật nhập Niết Bàn cũng là một trong những mục đích của đạo Phật. Nhưng đạo Phật còn dược gọi là đạo từ bi (từ = cho vui, bi = cứu khổ). Nhập Niết Bàn là cho mình vui, cứu mình khổ. Thành Phật mà không nhập Niết Bàn, thị hiện luân chuyển trong 6 nẻo, để theo sát chúng sinh mà giáo hóa, thì mới gọi là cho chúng sinh vui, cứu chúng sinh khổ.

2411<--Next   Previous-->2409   View top 40 messages