Message Board:

DISCLAIMER:    This board is not connected to any organization.  All messages are solely the personal opinions of the posters. We are not responsible for any postings (or the resulting side-effects) that are expressed on this board.  Posters, please confine your discussions to subjects concerning the study of Buddhism.    


Poster:  Phúc Sơn         Reply   Post Message
Date: Sat Oct 29 10:57:04 2005
Subject:  Tâm Ở Đâu
Post No:  2146     Reply to:   2144

##To^i co' the^m ca^u ho?i nu+~a, ba.n ba?o "cha^n ta^m" kho^ng tu+` be^n ngoa`i, va^.y thi` no' o*? dda^u: trong dda^`u, trong tim, trong tri'...? Va^~n co`n confused. ##

Àààà, anh chàng PhatDuc này cho rằng ḿnh cũng giỏi như Tôn Giả A-Nan, nên cũng confused như là ngài A-Nan đấy hả??? Hi hi hi.
Ông bạn ơi, đấy là mấy câu hỏi ngài A-Nan hỏi đức Thế Tôn ngay trong phần đầu kinh Lăng Nghiêm, tức là ngay sau khi được đức Văn-Thù cứu về tịnh xá.
Bạn nghe theo lời cố HT Tuyên Hóa, đọc hết kinh Lăng Nghiêm, th́ sẽ biết cái tâm nó nằm ở đâu.

Và cũng là cuộc đối thoại của tổ Bồ-Đề Đạt-Ma và nhị tổ Huệ Khả.
BĐĐM: ông cần ǵ
HK: xin chỉ phép an tâm
BĐĐM: ông đem cái tâm ông ra đây tôi an cho.

2147<--Next   Previous-->2145   View top 40 messages