Message Board:

DISCLAIMER:    This board is not connected to any organization.  All messages are solely the personal opinions of the posters. We are not responsible for any postings (or the resulting side-effects) that are expressed on this board.  Posters, please confine your discussions to subjects concerning the study of Buddhism.    


Poster:  Phúc Sơn         Reply   Post Message
Date: Sat Jan 28 15:31:52 2006
Subject:  Làng Mai và TPCL / bạn MPT
Post No:  2618     Reply to:   2615

Nếu bạn MPT có bằng chứng rằng thầy Nhat Hanh xiển dương TPCL thì xin bạn trình bày chứng cớ đó.

Vì tôi có bằng chứng đối nghịch lại những gì bạn nghĩ.

http://www.langmai.org/TaiLieu/LaThuLangMai/LaThu28/TinhDo.htm

"Khi học về tư tưởng Phật giáo, chúng ta thấy rõ rằng trong thời Đức Thế Tôn còn tại thế, các thầy các sư cô đã tu với mục đích để đạt được quả vị A La Hán, thoát ly sinh tử. Còn quý vị Phật tử cư sĩ thì tu để có hạnh phúc và để được sanh ra về cõi Trời hay ít nhất là cõi Người, chứ chưa nghe nói tới cõi Tịnh Độ. Trong thời gian Bụt còn tại thế thì danh hiệu đức A Di Đà chưa được nhắc tới. Trong thời vua A Dục, thế kỷ thứ ba trước Tây lịch, thì đạo Bụt đã được truyền qua Iraq, Iran và Afganistan. Đạo Bụt cũng đã tiếp thu được những yếu tố văn hóa của các nước để có thể thích ứng với môi trường, xã hội và văn hóa của các nước đó. Thời xưa ở Iran đã có tín ngưỡng thờ mặt trời, và cái ý niệm vô lượng quang, vô lượng thọ đã có sẵn trong truyền thống tâm linh của những đạo giáo bản xứ. Cho nên Tịnh Độ của đức A Di Đà vô lượng quang vô lượng thọ cũng là một pháp môn phẩm của đạo Bụt để thích ứng với môi trường văn hóa của Iran. Nhờ tiếp thu được với những nền văn hóa trong nội địa và xung quanh nên đại thừa đã được phát sinh và vì vậy đạo Bụt có thể đi khắp thế giới."

Nếu mà Phật A Di Đà không phải do đức Thích Tôn giới thiệu, mà lại là sản phẩm của hậu thế biến chế ra với ảnh hưởng của đạo Iran, thì TPCL cũng là bánh vẽ luôn nữa.
Đây là theo tôi nhận xét từ bài giảng trên của thầy Nhat Hanh.
Xin bạn MPT cho ý kiến.

2619<--Next   Previous-->2617   View top 40 messages