Message Board:

DISCLAIMER:    This board is not connected to any organization.  All messages are solely the personal opinions of the posters. We are not responsible for any postings (or the resulting side-effects) that are expressed on this board.  Posters, please confine your discussions to subjects concerning the study of Buddhism.     

Dể bỏ dấu tiếng VIỆT vào diễn đàn nầy, xin các qúi vị click vào dây

Please enter keyword(s) to search for messages by subject, message number, or name of poster.

Post Message

ID Name Subject Reply To: Date
3932 Phúc Sơn Bình Thường vs. Tầm Thường / bạn PTDT
3931
Sun Sep 13 15:29:46 2009
3931 PTDT Ngu+o*`i ta^`m thu+o*`ng / ordinary mind
 
Tue Sep 8 19:25:12 2009
3930 Phúc Sơn Tâm Cầu Vãng Sinh / bạn XTH
3929
Tue Sep 8 18:21:47 2009
3929 XTH Cái Tâm Động và Chân Tâm/ Bạn PS
3924
Tue Sep 8 07:34:25 2009
3928 Phúc Sơn Phương Tiện Thiện Xảo
 
Tue Sep 8 02:02:55 2009
3927 PreertyJoinny Swotoprofsnof
 
Sun Sep 6 15:51:44 2009
3926 MPT không an tâm
 
Sat Sep 5 16:48:10 2009
3925 Phúc Sơn Đại Bi Tâm Đà la Ni / bạn Nghi Va^'n
3911
Tue Sep 1 20:47:31 2009
3924 Phúc Sơn Cũng Lại cái chữ Tâm / bạn XTH
3917
Tue Sep 1 03:59:34 2009
3923 Phúc Sơn Niết Bàn và Tịnh Độ / bạn PTDT
3922
Tue Sep 1 02:27:05 2009
3922 PTDT Gui ban XTH / TPCL
 
Mon Aug 31 19:13:41 2009
3921 PTDT Gui ban XTH / Post 3819
 
Mon Aug 31 17:10:55 2009
3920 PTDT Gui ban XTH/ Post 3919
 
Mon Aug 31 16:23:19 2009
3919 XTH Phật Tánh /Gửi Bạn PTDT
3918
Mon Aug 31 06:37:20 2009
3918 PTDT Gui ban XTH / Post 3917
 
Mon Aug 31 05:55:47 2009
3917 XTH Tịnh-Độ Nơi Tâm / Gửi Bạn PS
3910
Mon Aug 31 05:03:35 2009
3916 PTDT gui ban Phuc Son /mi?m cuo*`i
 
Mon Aug 31 04:33:30 2009
3915 Phúc Sơn HT Thanh Từ
3871
Sun Aug 30 16:11:33 2009
3914 Phúc Sơn một chữ "cười"
3876
Sun Aug 30 15:40:00 2009
3913 Phúc Sơn Chú Ngữ / bạn PTDT
3909
Sun Aug 30 15:32:01 2009
3912 Phúc Sơn Chú Đại Bi / bạn Nghi Va^'n
3911
Sun Aug 30 14:24:14 2009
3911 Nghi Va^'n Gui ban Phuc Son / Chu' Da.i Bi
 
Sun Aug 30 03:26:03 2009
3910 Phúc Sơn Tịnh Độ / bạn XTH
3907
Sun Aug 30 02:41:59 2009
3909 PTDT Gui ban Phuc So*n & XTH
 
Fri Aug 28 18:45:50 2009
3908 PTDT Gui ban XTH / Post 3907
 
Fri Aug 28 07:10:35 2009
3907 XTH Gửi Bạn Phúc-Sơn
3905
Fri Aug 28 05:07:12 2009
3906 Nghi Va^'n Gui ban XTH / post 3904
 
Fri Aug 28 00:51:07 2009
3905 Phúc Sơn Chú Lực Bất Tư Nghị / bạn XTH
3903
Thu Aug 27 12:51:39 2009
3904 XTH Gửi Bạn Nghi-Vấn
3900
Thu Aug 27 05:59:43 2009
3903 XTH Thần-Chú Đa.i-Bi & TLN/ Bạn PS
3901
Thu Aug 27 02:36:11 2009
3902 Phúc Sõn Thiền Tự / bạn Nghi Va^'n
3899
Thu Aug 27 00:56:47 2009
3901 Phúc Sơn Phân Biệt / bạn XTH
3898
Wed Aug 26 16:09:41 2009
3900 Nghi Va^'n Gui ban XTH / Post 3898
 
Wed Aug 26 15:08:56 2009
3899 Nghi Va^'n Gui ban Phu'c So*n / Post 3897
 
Wed Aug 26 06:19:55 2009
3898 XTH Thần-Chú Thủ-Lăng-Nghiêm/Bạn PS
3894
Wed Aug 26 05:24:09 2009
3897 Phúc Sơn Đoạn Chương Thủ Nghĩa / bạn XTH và bạn PTDT
3892
Tue Aug 25 19:01:04 2009
3896 Phúc Sơn Hộ niệm và hồi hướng / các bạn Nghi Va^'n và XTH
3893
Tue Aug 25 15:51:16 2009
3895 Phúc Sơn Hồi hướng vãng sinh TPCL / bạn XTH
3880
Tue Aug 25 14:17:16 2009
3894 Phúc Sơn Thần Chú Thủ Lăng Nghiêm/bạn XTH
3882
Tue Aug 25 05:36:54 2009
3893 Nghi Va^'n Gui ban XTH / Post 3891
 
Thu Aug 13 00:29:37 2009
    
|Show next 40|