Message Board:

DISCLAIMER:    This board is not connected to any organization.  All messages are solely the personal opinions of the posters. We are not responsible for any postings (or the resulting side-effects) that are expressed on this board.  Posters, please confine your discussions to subjects concerning the study of Buddhism.    


Poster:  MPT         Reply   Post Message
Date: Sun Feb 5 15:44:55 2006
Subject:  Gui ban HL - Post 2643
Post No:  2644    

## Ở Post trước tôi có viết: “…khi chúng ta đạt được tâm như như bất động, chúng ta sẽ dễ dàng sanh tâm vui mừng, dễ dàng tự xưng ḿnh là Phật, và dễ dàng phủ nhận các pháp môn khác…” Bạn chịu khó đợi thêm một thời....##
Chu'ng ta chu+a bao gio*` va` ne^'u chu'ng ta ddo*.i thi` se~ kho^ng bao gio*` "chúng ta đạt được tâm như như bất động, chúng ta sẽ dễ dàng sanh tâm vui mừng, dễ dàng tự xưng ḿnh là Phật." Chu'ng ta chi? co' dreaming ma` tho^i. Muo^'n dda.t ddu+o*.c ta^m nhu+ nhu+ ba^'t ddo^.ng thi` pha?i nie^.m Nam Mo^ A Di DDa` Pha^.t va` ca^`u va~ng sanh TPCL. Kho^ng co' ca'ch thu+' hai.

2645<--Next   Previous-->2643   View top 40 messages