Message Board:

DISCLAIMER:    This board is not connected to any organization.  All messages are solely the personal opinions of the posters. We are not responsible for any postings (or the resulting side-effects) that are expressed on this board.  Posters, please confine your discussions to subjects concerning the study of Buddhism.    


Poster:  Phúc Sơn         Reply   Post Message
Date: Thu Oct 27 02:48:29 2005
Subject:  Gửi bạn PTDT
Post No:  2090     Reply to:   2069

##Thu+a qui' vi. to^i dde^? cho die^~n dda`n na`y la('ng di.u xuo^'ng ro^`i to^i se~ tri`nh ba^`y tie^'p. ##

Bạn há chẳng nghe qua cái chuyện "phướn động, gió động, hay tâm động" sao?
Bạn đâu có ngồi trong một cái phòng nào mà bạn sợ tiếng bàn tán xôn xao chung quanh làm cho xáo trộn đâu? Xin bạn cứ tùy tiện mà trình bày tiếp.
Bạn trình bày mà bạn nghĩ rằng không ai đọc thì bạn cũng đừng lo. Bạn nên theo gương cố HT Tuyên Hóa. Ngài có dạy như thế này: trăm người nghe tôi cũng nói pháp, một người nghe tôi cũng nói pháp, không ai nghe tôi cũng nói pháp. Vì sao? Vì không người nghe, nhưng có chư thiên nghe, chư a-tu-la, dạ-xoa nghe,...
Bạn nói pháp là làm lợi cho chúng sinh. Chúng sinh có cả trong 6 đường, chứ có phải chỉ trong cõi người đâu, bạn quên rồi à?

Sau mỗi khóa tụng kinh, có bài kệ hồi hướng như vầy:
"Thiên, a-tu-la, dạ-xoa đẳng,
Lai thính pháp giả ưng chí tâm,
Ủng hộ Phật Pháp sử thường tồn,
Các các cần hành Thế Tôn giáo,
Chư hữu thính đồ lai chí thử,
Hoặc tại địa thuợng hoặc hư không
Thường ư nhân thế khởi từ tâm
Trú dạ tự thân y pháp trụ,
......"

Nghe đến 4 câu sau, ai mà chẳng rùng mình, nghĩ đến xung quanh mình, lúc nào cũng có các bậc vô hình...
"Thiên, a-tu-la, dạ-xoa đẳng,
Lai thính pháp giả ưng chí tâm,
...............
Chư hữu thính đồ lai chí thử,
Hoặc tại địa thuợng hoặc hư không
............"

Ngoài ra, bạn cũng nên nhớ tìm sách dẫn chứng về pháp môn Địa Tạng. Có sách thì nói nó vững chắc như đinh đóng cột, không ai nói rằng bạn vẽ vời tưởng tượng ra được nữa.

2091<--Next   Previous-->2089   View top 40 messages