Message Board:

DISCLAIMER:    This board is not connected to any organization.  All messages are solely the personal opinions of the posters. We are not responsible for any postings (or the resulting side-effects) that are expressed on this board.  Posters, please confine your discussions to subjects concerning the study of Buddhism.    


Poster:  phàm phu         Reply   Post Message
Date: Fri Oct 20 15:14:21 2006
Subject:  nghiệp và kết quả
Post No:  3440    

cám ơn Ngài Thích Chân Quang về câu này:"Trên tương đối, nghiệp là bất định và quả báo là cố định. Nghiệp được tạo ra hay không là do con người, nhưng một khi nghiệp đă tạo rồi th́ quả báo chắc chắn phải có.

Tuy nhiên, đi sâu vào phân tích, chúng ta thấy vấn đề không đơn giản. Chúng ta sẽ thấy dường như nghiệp cũng đă được quy định rồi. Trong cuộc đời sắp tới, chúng ta sẽ làm những ǵ, sẽ tạo thiện vào lúc nào, sẽ tạo ác vào lúc nào, dường như cũng đă được quy định từ kiếp trước. "
tôi vẫn luôn thắc mắc về vấn đề định nghiệp và nay đă rơ, có phải Ngài Thích Chân Quang viết bài này để rồi tôi vài 5 sau lại khởi lên thắc mắc này để rồi lại dần dần được gỡ bỏ, hành động đọc bài viết của Ngài và viết nên bài này là do từ 0-> khởi lên 1 cách ngầy nhiên hay là từ "hữu"->có?

3441<--Next   Previous-->3439   View top 40 messages