Message Board:

DISCLAIMER:    This board is not connected to any organization.  All messages are solely the personal opinions of the posters. We are not responsible for any postings (or the resulting side-effects) that are expressed on this board.  Posters, please confine your discussions to subjects concerning the study of Buddhism.    


Poster:  TQN         Reply   Post Message
Date: Fri Jun 2 21:05:36 2006
Subject:  Thơ Thôi Hiệu /tặng các bạn
Post No:  3091    


Tôi thấy các bạn trên diễn đàn này có tinh thần học phật pháp cao độ, qua các cuộc tranh luận gay go sôi nổi, nên gởi tặng các bạn 1 bài (đời Đường) nhuốm mùi vị đạo pháp, để xả hơi, xong lại tiếp tục cuộc tranh luận Phật pháp...


Hoàng hạc lâu.

"Tích nhân dĩ thùa hoàng hạc khứ

Thử địa không dư Hoàng hạc lâu

Hoàng hạc nhất khứ bất phục phản

Bạch vân thiên tải không du du..."

Dịch:

"Chở tiên đi, cánh hạc vàng

Bỏ hư không lại, còn Hoàng hạc lâu

Hạc vàng mất hút thiên thu

Nghìn năm mây lạc tít mù thái không..."

3092<--Next   Previous-->3090   View top 40 messages