Message Board:

DISCLAIMER:    This board is not connected to any organization.  All messages are solely the personal opinions of the posters. We are not responsible for any postings (or the resulting side-effects) that are expressed on this board.  Posters, please confine your discussions to subjects concerning the study of Buddhism.    


Poster:  Phúc Sơn         Reply   Post Message
Date: Thu Dec 15 11:45:34 2005
Subject:  bạn XTH
Post No:  2453     Reply to:   2450

##Nhu* va^.y kho^ng pha?i Pha^.t dda~ bi. hoa(.c nghie^.p chi pho^'i hay sao ? ##

Tôi xin giả nhời thành nhiều phần:
I). Rõ ràng là bị hoặc nghiệp chi phối. Nhưng sau đó Ngài chỉ tu ít hơn một cuộc đời mà đã chứng ngộ. Thử hỏi rằng từ thời Ngài tới giờ, đã có ai tu mà đạt được kết quả mau chóng như thế chưa? Nếu chưa thì sẽ có 2 câu giả nhời:
I-A. giáo pháp của Ngài là bố láo, như là bạn PTDT có nghĩ như trước, Phật dạy cách tu, mà không ai tu chứng nổi như Ngài, thì giáo pháp ấy không tốt.
I-B. Ngài có tu bao kiếp trước rồi, Ngài đã là Phật rồi, nên bi giờ tu mới mau như thế.

II) Ngài thị hiện bị hoặc nghiệp chi phối, để cho chúng sinh thấy rằng, một người bình thường như chúng, đầy hoặc nghiệp như chúng, mà tu thành Phật được, thì chúng sinh tu cũng thành Phật được.

Bồ Tát Hạnh là như thế. Như bạn PhatDuc có nói đó. Bồ Tát hòa nhập vào với chúng sinh, sống như chúng sinh. Có sống với và như chúng sinh, thì mới dẫn dắt chúng sinh được chứ. "Ðồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu, đồng bệnh tương lân", Nho Gia mà họ còn biết những lời lẽ như thế, huống gì Phật Gia.

Còn mà bạn không tin rằng Phật Thích Ca đã thành Phật từ vô lượng kiếp, như trong phẩm Như Lai Thọ Lượng của kinh Pháp Hoa, thì là tùy ý bạn.

##To^i dda~ suy nghi~ dda('n ddo ro^i` thi` mo*'i no'i le^n nha^.n xe't cu?a to^i, co`n kie^'n thu*'c va` ba(`ng chu*'ng thi` to^i cu~ng dda~ tu*`ng tri'ch nguye^n va(n nhu*~ng lo*`i trong Kinh Kim-Cang, hay Ba't Nha~ ma` dde^`u lie^n he^. bo^? sung cho nhau ... Ngoa`i ra co`n co' ca? ca'c sa'ch cu?a ca'c tha^`y Thanh-Tu*` hay tha^`y Nha^'t Ha.nh nu*~a,##

Thì tôi cũng trình bày về TPCL với sự suy nghĩ chính chắn, với những chứng cớ từ những kinh điển như Hoa Nghiêm, Lăng Nghiêm, Pháp Hoa, Vô Lượng Thọ,... Ngoài ra có cả sách của các thiền sư tiền bối của thầy Nhất Hạnh và Thanh Từ như là các ngài Thừa Viễn, Vĩnh Minh, Liên Trì, Ngẫu Ích, Hành Sách, Tỉnh Am và Triệt Ngộ. Bẩy vị thiền sư này được Liên Tông truy tôn làm tổ bên Liên Tông (Liên Tông có 13 tổ, thì 7 là thiền sư). Các ngài đã ngộ, rồi nhận thấy rõ căn cơ chúng sinh thời này, phải quy hướng Tịnh Ðộ thì mới mong thoát khỏi luân hồi sinh tử để tiến tu thành Phật.

##nhu*ng ta.i dda.o hu*~u kho^ng muo^'n ghi nha^.n y' nghi~a Pha^.t Pha'p theo chie^`u hu*o*'ng ddu*o*.c no'i le^n trong nhu*~ng bo^. Kinh va` nhu*~ng cuo^'n sa'ch ma` to^i du`ng dde^? da^~n chu*'ng ddo' tho^i ! ##

Nhưng tại bạn không muốn ghi nhận ý nghĩa Phật Pháp theo chiều hướng được nói lên trong những bộ Kinh và những cuốn sách mà tôi dùng để dẫn chứng đó thôi.

##to^i cu~ng dda~ tu*`ng tri'ch nguye^n va(n nhu*~ng lo*`i trong Kinh Kim-Cang, hay Ba't Nha~ ##
##Pha^.t thi` kho^ng no'i do^'i, nhu*ng Kinh thi` co' sai tra.i i't hay nhie^`u ... ##

Thế này là thế nào??? Kinh nào đúng kinh nào sai???

##to^i qua? tha^.t nghi~ ra(`ng ngoa`i tam gio*'i la` nhu*~ng the^' gio*'i hu*~u vi ##

Cái này cũng dễ hiểu thôi. Bạn mà đã không tin đức Thích Tôn đã thành Phật từ vô lượng kiếp, thì bạn cũng không tin có những gì ngoài tam giới.
Bạn tin hay không là hoàn toàn quyền và sở thích của bạn. Tôi chỉ khuyên bạn không nên phủ bác lời Phật ý Tổ, dẫn dắt người ta ra khỏi một lối đi (mà họ đang đi) mà bạn chưa biết chắc là có hay không.

2454<--Next   Previous-->2452   View top 40 messages