Message Board:

DISCLAIMER:    This board is not connected to any organization.  All messages are solely the personal opinions of the posters. We are not responsible for any postings (or the resulting side-effects) that are expressed on this board.  Posters, please confine your discussions to subjects concerning the study of Buddhism.    


Poster:  Chỉ dùm         Reply   Post Message
Date: Sun Jun 25 16:02:05 2006
Subject:  ba trợn nhất/goi PTDT
Post No:  3242     Reply to:   3241

Tôi thấy trên diển đàn này có PTDT là ba trợn nhất, bị người ta chừi mắng hoài mà vẩn không biết mắc cở là ǵ. Khí bạn không khùng khùng, người nào chửi bạn sẻ mang lấy khẩu nghiệp, c̣n nếu bạn khùng thật th́ nhiều câu chửi mắng sẻ ăn sâu vô tàng thức bạn làm cho đời đời kiếp kiếp bạn sẻ đầu thai làm kẻ khúng điên, ba trợn măi măi.
Thôi th́ nghe lời khuyên của các PT trên diển đàn này, chọn lấy một pháp môn thích hợp rồi tu tiến, chứ đầu óc vô thần mà đ̣i biết phật tánh, nhân tánh làm cái ǵ cho mệt cho stress nhiều hơn? cho dầu biêt được phật tánh là ǵ mà không chịu tu th́ củng như không. Phật giáo là thực hành chớ không phài lư thuyết suông, có người suốt đời chẳng đọc kinh nhiều, chẳng biết PT là ǵ , ch́ niệm Phật không mà chết củng lưu Xá lợi màu sắc rực rở,( tôi có quen cụ Diệu Hỷ 81 tuổi , chỉ do công đúc niệm Phật, chêt có lưu nhiều Xá lợi rực rở, trưng bày tại chùa QM- AUS cho PT xem) Đừng ham mê danh từ trống rổng, phài tu mới tiến bộ, và nếu cứ lấy danh từ PT làm đề tài hí lộng hoặc để cố ư chỉ trích kẻ khác hoặc v́ lư do nào đó..... có ngày bị khùng ba trợn thiệt đó,và quả báo không nhỏ đâu! Những điều các bạn đối đáp nhau trên diển đàn này, PT đểu đọc và biết rỏ hết từ nick name một ra sao, kẻ hiền kẻ ác tâm như thế nào?, không lẻ họ ngu hết và chỉ tin vào lời nói của bạn không sao?
Chỉ dùm.

3243<--Next   Previous-->3241   View top 40 messages