Message Board:

DISCLAIMER:    This board is not connected to any organization.  All messages are solely the personal opinions of the posters. We are not responsible for any postings (or the resulting side-effects) that are expressed on this board.  Posters, please confine your discussions to subjects concerning the study of Buddhism.    


Poster:  Phúc Sơn         Reply   Post Message
Date: Thu Dec 29 07:54:21 2005
Subject:  Định Nghĩa của "Tăng"
Post No:  2504     Reply to:   2503

##Ta(ng cu~ng co`n co' nghi~a la` co^.ng ddo^`ng cu?a Pha^.t tu+?.##

Bạn lấy nghĩa sách ở đâu mà nói như vậy? ##co^.ng ddo^`ng cu?a Pha^.t tu+?.## như bạn nói là chỉ những ai? Xuất gia hay tại gia hay cả hai?

Theo tự điển Phật Học trong website này:
http://www.thuvienhoasen.org/index-tudienphathoc-vietanh-nguyentrung-t.htm
"Tăng. Samgha (S). An assembly, collection, company, society. The corporate assembly of at least three (formerly four) monks under a chairman empowered to hear confession, grant absolution, and ordain. The church or monastic order, the third member of the Triratna. The term tăng used alone has come to mean a monk or monks in general."

Theo tự điển Đạo Uyển:
http://www.daouyen.com/Data/bs12/T144.htm
"Tăng
僧; C: sēng; J: sō;
Có các nghĩa sau: 1. Đầu tiên là gọi tắt phiên âm từ Tăng-già (僧伽; s: saṃ­gha), nghĩa là đoàn thể của Tăng ni; 2. Thuộc về Tăng, hoặc là của Tăng; 3. Về sau, trong cách dùng của người Đông Á, trở thành từ đề cập đến cá nhân Tăng và Ni, nhưng trước đó, từ nầy đã đề cập đến đoàn thể gồm 3 đến 4 vị Tăng ni trở lên."

Cũng theo Đạo Uyển tự điển:
http://www.daouyen.com/Data/Ph_T/T36.htm
"Tăng-già
僧 伽; S, P: saṅgha;
Chỉ hội đoàn của các vị Tỉ-khâu (s: bhikṣu), Tỉ-khâu-ni (s: bhikṣuṇī) cũng như các Sa-di (s: śrāmaṇera). Trong nhiều trường hợp, các Cư sĩ cũng được liệt vào Tăng-già.
Tăng-già là một trong Tam bảo (s: triratna), là một đối tượng trong Ba qui y của Phật tử. Ðời sống của Tăng-già được qui định trong các giới luật được ghi trong Luật tạng."

"Trong nhiều trường hợp, các Cư sĩ cũng được liệt vào Tăng-già."
Cứ theo như tôi hiểu câu trên thì: Cư sĩ được liệt vào tăng-già trong nhiều trường hợp, chứ tăng-già vẫn dùng để chỉ cho hàng tăng.
Trong tự điển này không thấy nêu lên trường hợp nào thì cư sĩ được liệt kê vào hàng tăng? Tôi nghĩ những vị như Lê Đình Thám, Mai Thọ Truyền, Hoàng Niệm Tổ, Lý Bỉnh Nam, thì khả dĩ còn có thể liệt vào hàng Tăng, chứ cái hạng ăn tục nói phét như bọn mình, mà liệt kê vào hàng Tăng thì tội lắm.

2505<--Next   Previous-->2503   View top 40 messages