Message Board:

DISCLAIMER:    This board is not connected to any organization.  All messages are solely the personal opinions of the posters. We are not responsible for any postings (or the resulting side-effects) that are expressed on this board.  Posters, please confine your discussions to subjects concerning the study of Buddhism.    


Poster:  Minhdao         Reply   Post Message
Date: Sat Oct 7 04:40:47 2006
Subject:  Bạn TK
Post No:  3347     Reply to:   3346

Tôi hiểu ý Bạn nói.

Tôi xin hỏi cái hiểu biết của các Kinh là do Bạn đọc hiểu biêt theo Ý Bạn?

Vậy Tây Phương Cực Lạc Thế Giới có thể nào là do Công Đức Tu Hành của A Di Đà Phật biến hiện ra được không ?

Bạn có bao giời tham khảo các Thầy về Tây Phương Cực Lạc qua chưa?

Bạn có nghe qua băng giảng " Phật Thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác" chưa?

Bạn có thể bỏ chút thời giờ nghe không? Nếu Bạn muốn thì Tôi có thể gởi Tặng Bạn CD


A Di Đà Phật :)

3348<--Next   Previous-->3346   View top 40 messages