Message Board:

DISCLAIMER:    This board is not connected to any organization.  All messages are solely the personal opinions of the posters. We are not responsible for any postings (or the resulting side-effects) that are expressed on this board.  Posters, please confine your discussions to subjects concerning the study of Buddhism.    


Poster:  Phúc Sơn         Reply   Post Message
Date: Sat Jul 22 03:57:43 2006
Subject:  Từ Bi, Lợi Tha và Tịnh Độ Tông
Post No:  3291    

http://www.niemphat.net/Luan/thapnghiluan.htm

1

Hỏi:- Chư Phật Bồ Tát lấy đại bi làm sự nghiệp. Vậy người đă phát tâm Bồ Đề, nếu muốn cứu độ chúng sanh, chỉ nên nguyện sanh trong ba cơi, ở nơi đời ngũ trược, vào ba đường ác mà cứu khổ cho các hữu t́nh. Tại sao chúng ta đă học theo Phật, lại xa rời chúng sanh, tự sống riêng một cuộc đời yên ổn? Đó có phải là thiếu ḷng từ bi, chuyên lo tự lợi và trái với đạo Bồ Đề chăng?

Đáp:- Bồ Tát có hai hạng.
Thứ nhất, bậc tu Bồ Tát Đạo đă lâu, chứng được Vô Sanh Pháp Nhẫn. Với những vị nầy, đem lời đó trách th́ đúng.
Thứ nh́, bậc chưa chứng Vô Sanh và hàng phàm phu mới phát tâm Bồ Tát.
Những vị sau nầy cần phải thường không rời Phật, mới thành tựu được nhẫn lực và có thể ở trong ba cơi, vào nơi đời ác để cứu độ chúng sanh. Cho nên Luận Trí Độ nói: "Hạng phàm phu c̣n đủ mọi sự ràng buộc, dù có ḷng đại bi, nhưng vội muốn sanh trong đời ác để cứu chúng hữu t́nh khổ năo, đó là điều không hợp lư." Tại sao thế? V́ trong cơi đời ác trược, nghiệp phiền năo mạnh mẽ lẫy lừng. Khi ấy, ḿnh đă không có nhẫn lực, tất tâm sẽ tùy cảnh mà chuyển, rồi bị sắc, thanh danh, lợi trói buộc, sanh ra đủ nghiệp tham, sân, si. Chừng đó tự cứu đă không rồi, nói chi là cứu chúng sanh? Giả sử được sanh trong cơi người th́ cảnh xấu ác kẻ tà ngoại dẫy đầy, người chánh chơn khó gặp, cho nên Phật Pháp không dễ ǵ nghe, Thánh Đạo không dễ ǵ chứng.

Nếu người nhân bố thí, tŕ giới, tu phước được làm bậc quyền quư, mấy ai không mê đắm cảnh giàu sang, buông lung trong trường dục lạc?
Lúc đó dù có bậc Thiện Tri Thức khuyên bảo, họ cũng không chịu tin làm theo, lại v́ muốn thỏa măn ḷng tham dục của ḿnh, nương quyền thế sẵn có, gây ra nhiều tội nghiệp. Đến khi chết rồi, bị đọa vào tam đồ trải qua vô lượng kiếp, khi khỏi tam đồ, sanh được làm người, phải thọ thân bần tiện; nếu không gặp Thiện Tri Thức lại mê lầm gây tội ác, rồi bị đọa nữa. Từ trước đến nay chúng sanh luân hồi đều ở trong t́nh trạng ấy. Đây gọi là Nan Hành Đạo vậy. Kinh Duy Ma cũng nói: "Chính bịnh của ḿnh c̣n không tự cứu được, đâu có thể cứu được bịnh cho kẻ khác."

Luận Trí Độ cũng nói: "Ví như hai người, mỗi kẻ đều có thân nhân bị nước lôi cuốn; một người tánh gấp nhảy ngay xuống nước để cứu vớt, nhưng v́ thiếu phương tiện nên cả hai đều bị đắm ch́m. Một người sáng tỉnh hơn vội chạy đến lấy thuyền bơi ra cứu vớt, nên cả hai đều không bị nạn trầm nịch." Bậc Bồ Tát mới phát tâm v́ chưa đủ nhẫn lực nên không thể cứu chúng sanh, cũng như người trước. Những vị Bồ Tát thường gần gũi Phật chứng được Vô Sanh Nhẫn, mới có thể nhập thế và cứu độ vô lượng chúng sanh cũng như người sau. Như trẻ thơ không nên rời mẹ, nếu rời mẹ th́ hoặc rơi vào hầm giếng, té xuống sông đầm, hoặc đói khát mà chết. Lại như chim non chưa đủ lông cánh, chỉ có thể nhảy chuyền theo cành cây; đợi chừng nào lông cánh đầy đủ, mới có thể bay xa, thong thả vô ngại. Phàm phu không nhẫn lực, chỉ nên chuyên niệm Phật A Di Đà cho được nhất tâm, đợi khi tịnh nghiệp thành tựu, lúc lâm chung sẽ được Phật tiếp dẫn văng sanh, quyết định không nghi. Khi thấy Đức A Di Đà chứng quả Vô Sanh rồi, chừng ấy sẽ cỡi thuyền Pháp Nhẫn vào biển luân hồi cứu vớt chúng sanh, mặc ư làm vô biên Phật sự.

Cho nên bậc bi tâm hành giả, như muốn giáo hóa nơi địa ngục, vào biển trầm luân, nên chú ư đến nhân duyên cầu sanh Tịnh Độ. Điều nầy Thập Trụ Tỳ Bà Sa Luận gọi là Dị Hành Đạo.

3292<--Next   Previous-->3290   View top 40 messages