Message Board:

DISCLAIMER:    This board is not connected to any organization.  All messages are solely the personal opinions of the posters. We are not responsible for any postings (or the resulting side-effects) that are expressed on this board.  Posters, please confine your discussions to subjects concerning the study of Buddhism.    


Poster:  Phúc Sơn         Reply   Post Message
Date: Tue Mar 28 20:03:31 2006
Subject:  Bạn Nghi Va^'n
Post No:  2868     Reply to:   2864

##Ca' nha^n to^i chu+a tha^'y nhu+~ng da^~n chu+'ng trong kinh sa'ch no'i la` pha'p mo^n na`o cu~ng guarantee 100% tha`nh Pha^.t, tru+` nie^.m Pha^.t Di DDa`. Ne^'u ba.n bie^'t xin chi? da^~n giu`m to^i vi` to^i kho^ng co' tu Ti.nh ddo^. Co' ngu+o*`i co`n no'i pha'p mo^n na`o cu~ng ddu+a dde^'n gia?i thoa't. To^i u+o*'c ao la` ca^u no'i ddo' ddu'ng nhu+ng su+. tha^.t ra^'t phu~ pha`ng; bao nhie^u nguoi ddi ho.c ma` chi? va`i nguoi do^~ cao, kho^ng pha?i ho. la`m bie^'ng ma` vi` kho^ng tho^ng minh cho la(`m. ##

Tôi muốn giả nhời bạn Nghi Va^'n, nhưng tôi lại có rất nhiều thắc mắc.

1) Bạn nói rằng bạn không tu Tịnh Độ, nhưng tại sao bạn lại biết chắc chắn là chỉ có pháp môn Niệm Phật A Di Đà (= pháp môn Tịnh Độ) là guarantee 100% cho hành giả thành Phật?
2) Biết rằng pháp môn Tịnh Độ (= niệm Phật A Di Đà) sẽ giúp thành Phật, thì tại sao bạn không tu? Bạn không muốn giải thoát luân hồi, thành Phật ư?

Thành Phật hay giải thoát, tựu trung cũng là một thứ. Tất cả các kinh sách đều dạy cách nọ hay cách kia, để tu mà thành Phật. Tôi xin nhắc lại: chỉ có khác nhau là chóng hay chầy, sớm hay muộn, một kiếp hay 3 a-tăng-kỳ kiếp, hợp thời hay không hợp thời, hợp căn cơ hay không hợp căn cơ.

Thi cử thì chỉ một đời. Lỡ mang nghiệp ngu tối thì tôi đồng ý với bạn là đành chịu thua.
Chứ tu hành thì vạn đại. Kiếp này không xong, thì kiếp sau. Kiếp sau không xong thì 5, 10, 100000 kiếp sau nữa. Nghiệp không mất, nhân tu hành cũng không tan. Đến ngày đến giờ thì quả sẽ thành.

Tôi đồng ý với bạn là tu Tịnh Độ có phần chắc ăn hơn, hợp thời nay, hợp căn cơ thời nay hơn. Nhưng không phải là pháp môn duy nhất.
Bạn vẫn thấy tôi xiển dương Tịnh Độ, cực lực khuyên các bạn tu Tịnh Độ, vì tôi vâng theo lời Phật ý Tổ.

2869<--Next   Previous-->2867   View top 40 messages