Message Board:

DISCLAIMER:    This board is not connected to any organization.  All messages are solely the personal opinions of the posters. We are not responsible for any postings (or the resulting side-effects) that are expressed on this board.  Posters, please confine your discussions to subjects concerning the study of Buddhism.    


Poster:  Nguoi quang sat         Reply   Post Message
Date: Thu Jun 22 14:00:37 2006
Subject:  Phật tánh4/ban PTDT
Post No:  3206     Reply to:   3203

Goi ban PTDT,
##Phật tánh từ chúng sanh và chư Phật mà ga và không có sinh diệt. Thấy có sinh tử cho mệt....##
Ba.n tu+` cha me. ma` ra, nhu va^.y ba.n co' sinh kho^ng? Pha^.t ta'nh tu+` mi`nh ra, ma` mi`nhthi` tu+` cha me., o^ng ba`,...Va^.y thi` ai sinh ra Pha^.t ta'nh ma` no' tu+. nhie^n "o*? trong mi`nh" ##
Nó tự nhiên xẳn có hồi nào chẳng ai biết chỉ trừ các bậc giác ngộ và nếu đừng chấp có không gian và thời gian thì củng có thể tạm biết. tuy nhiên vì chúng ta có thành kiếng về không và thời giang từ muôn úc kiêp nêng khó mà không chấp đuợc, do đó phải thực hành cho tâm định bằn niệm Phật hoặc thiền ( đối với bạn tôi khuyên nên niệm Phật, dể thựt hành mà kết quả cao nhất) thì sẻ thấy, khuyên bạn đừng đốt dai đọn trên đường tu.


##Nga`y xu+a To^? Hue^. Na(ng no'i Nga`i co' Pha^.t ta'nh gio^'ng nhu+ Ngu~ To^? ma` ba^y gio*` ba.n ba?o Pha^.t ta'nh cu?a mi`nh kha'c cu?a Du+'c Pha^.t. Co' nhie^`u nguoi no'i mi`nh tha`nh Pha^.t la` vi` co' Pha^.t ta'nh gio^'ng Pha^.t. Nhu+ ba.n no'i thi` mo^~i chu'ng sanh co' mo^.t ca'i Pha^.t ta'nh kha'c nhau, Pha^.t ta'nh cu?a tie^`n kie^'p kha'c ba^y gio*`. Trong nhu+~ng ba`i tru+o*'c ba.n khuye^n to^i nie^.m Pha^.t dde^? tha^'y Pha^.t ta'nh. Ne^'u no'i ve^` nie^.m Pha^.t thi` kho^ng co' kinh na`o no'i ro~ ba(`ng kinh Di DDa`. To^i cha? tha^'y kinh na`y no'i gi` ve^` tha^'y Pha^.t ta'nh khi nie^.m Pha^.t ca? ma` chi? tha^'y Pha^.t Di Da` tie^'p da^~n chu'ng sanh ve^` TPCL ne^'u mi`nh thu+.c ha`nh ba(`ng ca'ch nie^.m Pha^.t.
Nam Mo^ Dia Tang Vu+o*ng Bo^` Ta't. ##

Vì câu hỏi bạn căn cú vào Phạt quả nên tôi phải chả lời là có khát, nếu căn cứ vào nature thì tôi chả lời là không khát.
Chong chường hợp bạn không cầu vảng sanh TPCL mà chỉ dùng phép niệm Phật cho tâm định để thấy PT mà thôi ,chớ không được vàng sanh. Còn muốn niệm Phật cầu vang sanh như tôi đang tu đây phải thêm tín nguyện hạnh nửa thì Phật A di đà mới chấp nhận cho đi vản sanh TPCL.
Mong bạn PS chưởng lảo bên Tịnh tông lên tiếng về cỏi TPCL cho ban PTDT hiểu gỏ về TPCL và vản sanh thì công đức vô luợng
nguoi quang sat

3207<--Next   Previous-->3205   View top 40 messages