Message Board:

DISCLAIMER:    This board is not connected to any organization.  All messages are solely the personal opinions of the posters. We are not responsible for any postings (or the resulting side-effects) that are expressed on this board.  Posters, please confine your discussions to subjects concerning the study of Buddhism.    


Poster:  Phúc Sơn         Reply   Post Message
Date: Fri Oct 21 13:47:22 2005
Subject:  The burden of proof is on you
Post No:  1983     Reply to:   1980

Khi tôi nói:
"Bạn PTDT khoan hẵng giả nhời bạn Phúc Lộc."
là ý tôi muốn nói rằng: thay vì giả nhời bạn Phúc Lộc trước, theo thứ tự trước sau vì bạn ấy hỏi trước, thì tôi muốn bạn giả nhời tôi trước.
Vì sao? Vì trước khi nói về pháp môn gì, thì cũng nên cho độc giả biết cái pháp môn đó xuất phát từ đâu, từ hồi nào, có ai xướng xuất nó lên không, có kinh sách luận nào làm bằng chứng không.
Bạn nói bạn không biết sách thất lạc nơi đâu, tên sách là gì, tác giả là ai, mà bạn lại muốn chúng tôi truy tầm tung tích nó ra thì tôi nghĩ hơi không phải. Bạn là người đề xướng, thì bạn phải là người trưng bầy chứng cớ. Cái gánh nặng của việc trưng bằng cớ nằm ở trên bạn.
Trong đây, ai nói gì, phải có sách có chứng cả, chứ không ai dám thiện tiện nói giăng nói cuội mà muốn người ta tin, hay là nói giời nói đất nói cho sướng chứ không cần biết có căn cứ hay không. Chúng tôi nói gì, cũng phải vào internet, hay là vào thư viện, kiếm sách vở đã đời, chứ đâu dám nói vung tàn tán.
Bạn muốn nói, chúng tôi sẵn sàng muốn nghe, chỉ xin chờ bạn cho chúng tôi biết sách vở chứng cớ.

1984<--Next   Previous-->1982   View top 40 messages