Message Board:

DISCLAIMER:    This board is not connected to any organization.  All messages are solely the personal opinions of the posters. We are not responsible for any postings (or the resulting side-effects) that are expressed on this board.  Posters, please confine your discussions to subjects concerning the study of Buddhism.    


Poster:  XTH         Reply   Post Message
Date: Sat Mar 18 21:34:30 2006
Subject:  Gu*?i Ba.n Phu'c--So*n
Post No:  2813     Reply to:   2812

DDo.c qua 2 ba`i post 2812 va` 2811 cu?a dda.o hu*~u Phuc' So*n, to^i co' nhie^`u cho^~ kho^ng ddo^`ng y' vo*'i dda.o hu*~u, nhu*ng vi` ho^m nay tho*`i gio*` ha.n he.p, ne^n to^i chi? reply tru*.c tie^'p va`o pha^`n Kinh Kim Cang ma` dda.o hu*~u dda~ vo^i. va`ng cha^'p tru*o*'c cho ra(`ng to^i bi. be^' ta('c ma` co`n ddi ho^ ha`o sa`m nha?m ...To^i na`o dda~ ho^ ha`o ddie^`u gi` o*? dda^y dda^u ? Co' cha(ng thi` dde^'n ba^y gio*` to^i mo*'i xin ddu*o*.c ho^ ha`o 1 ddie^`u vo*'i dda.o hu*~u ra(`ng : dda.o hu*~u ddu*`ng nghi~ la` he^~ mi`nh cu*' thu? sa(~n ddu*o*.c 6 tie^'ng nie^.m Ho^`ng Danh thi` co' the^? vu kho^ng' cho ngu*o*`i kha'c ma` va^~n se~ ddu*o*.c "ddo*'i nghie^.p " dde^? va~ng sanh Cu*.c La.c dda^u nhe' !

Du*o*'i dda^y la` 1 tri'ch ddo.an trong ba`i post cu?a dda.o hu*~u :

Tu Bồ Đề! Ư ngươi thế nào? Bồ Tát có trang nghiêm Phật độ chăng?
-Bạch Thế Tôn, không. Tại sao? Nói trang nghiêm Phật độ, tức phi trang nghiêm, thị danh trang nghiêm (nghĩa ba câu). "

(Phúc Sơn) Xem như trên, phải “thấu suốt được nghĩa ba câu của kinh” th́ mới thông suốt tất cả được.
Tôi coi bộ cái bạn XTH nhà ta bị bế tắc ở câu thứ 2. Nghe “trang nghiêm” th́ bạn ta thông, nghe tới hết phần “phi trang nghiêm” là bạn ta mắc kẹt ngay đấy, không thông qua nổi nữa. Cứ thế là bạn XTH hô hào: không có trang nghiêm Phật độ, không có Phật độ mà trang nghiêm! Thế th́ có chết con nhà người ta không cơ chứ? C̣n cái câu: “thị danh trang nghiêm” nó nằm lù lù như cái mả Đạm Tiên thế kia mà bạn XTH nỡ ḷng nào mà ém nhẹm nó?

To^i hie^?u "nghi~a ba ca^u" cu?a Kinh Kim Cang nhu* the^' na`y :


O*? ca?nh gio*'i Chu* Pha^.t va` ca'c ba^.c A-La-Ha'n nhu* Tha^`y Tu Bo^` DDe^` thi` dda~ thu*.c chu*'ng ddu*o*.c Pha'p gio*'i, va` ca'i tha^'y cu?a ca'c ba^.c dda~ dda.t gia?i thoa't nhu* va^.y thi` kho^ng the^? na`o die^~n ta? ba(`ng ngo^n tu*` cu?a loai` ngu*o*`i, cho ne^n Kinh Kim Cang ghi la.i nhu*~ng lo*`i Pha^.t da.y theo ca'ch no'i chu? ye^'u la` dde^? ddu*a y', vi` va^.y ma` trong Kinh thu*o*`ng la^.p ddi, la^.p la.i nhie^`u la^`n "nghi~a 3 ca^u" nha(`m nha('c nho*? ha.ng pha`m phu ddu*`ng co^.t che^'t va`o va(n tu*. dde^? ro^`i cu*' ngo*~ ra(`ng ca'i tha^'y, bie^'t thu*.c su*. cu?a Chu* Pha^.t cha('c cu~ng na-na' nhu* ca'i tha^'y, bie^'t nhie^`u thie^n le^.ch dde^'n tu*` ca'i go'c ddo^. cu?a pha`m ta^m dda^`y me^ cha^'p no*i ta, ddu*`ng nhi`n ca'i tha^'y, bie^'t cu?a Pha^.t theo ca'i pha`m nga~ cu?a ta, ddu*`ng "suy bu.ng ta ra bu.ng Pha^.t !" ... ma` ha~y ra'ng suy tu*, nghie^`n nga^~m dde^? co' the^? la~nh ho^.i ddu*o*.c pha^`n na`o y' chi'nh cu?a Kinh, ha~y ra'ng lo.c lo~i tu*` nhu*~ng thu*' ngo^n tu*` pha`m tu.c a^'y dde^? mo*? loe' ddu*o*.c chu't a'nh Pha^.t quang ma` soi tan, ru't bo*'t nhie^`u kie^'p lua^n ho^`i ...

The^' gio*'i cu?a loa`i ngu*o*`i la` ca'i the^' gio*'i tu*o*ng ddo^'i, no' ddu*o*.c hi`nh tha`nh tu*` ca'i ta^m co' nga~ cha^'p cu?a co^.ng ddo^`ng va` cu?a ca' nha^n, vi` co' nga~ cha^'p ne^n mo*'i tha^'y co' "ta", vi` tha^'y co' "ta" ne^n tha^'y co' ca'i "kho^ng pha?i ta", vi` tha^'y co' "ta" va` tha^'y co' ca'i "kho^ng pha?i ta" ne^n tha^'y co' ca'i "ga^`n gu~i vo*'i ta" va` co' ca'i "xa la('c vo*'i ta", ro^`i la.i tha^'y co' ca'i "ga^`n gu~i nhie^`u vo*'i ta" va` co' ca'i "ga^`n gu~i i't vo*'i ta" ..vv.. cu*' nhu* the^' ma` pha't sinh mo.i pha'p tu*o*ng ddo^'i vo*'i nhau nhu* la` : "ghe't - u*a", "mong - so*.", to^'t - xa^'u", thie^.n - a'c", "dde^'n - ddi", "thu*o*`ng - ddoa.n", "i't - nhie^`u" ..., va` di~ nhie^n ngo^n tu*` cu?a loa`i ngu*o*`i cu~ng theo nhu*~ng ca'i tha^'y tu*o*ng ddo^'i a^'y ma` ddu*o*.c bie^?u hie^.n tha`nh a^m thanh go.i la` ngo^n ngu*~, cho ne^n ngo^n ngu*~ cu?a loai` ngu*o*`i la` thu*' ngo^n ngu*~ tu*o*ng ddo^'i dde^'n tu*` thu*' nha^.n thu*'c tu*o*ng ddo^'i : "vi` co' ca'i na`y ma` co' ca'i kia" vi` co' ca'i go.i la` "phi trang nghie^m" ne^n mo*'i co' ca'i go.i la` "trang nghie^m", hay no'i ngu*o*.c la.i thi` co' nghi~a la` muo^'n co' ca'i go.i la` "trang nghie^m" ta^'t nhie^n pha?i co' ca'i go.i la` "phi trang nghie^m" vi` ddo' la` ca'i tha^'y tu*o*ng tu*'c cu?a loa`i ngu*o*`i trong ca'i the^' gio*'i tu*o*ng ddo^'i cu?a ho. !

Nhu*ng ca'i tha^'y bie^'t cu?a ca'c ba^.c dda.t gia?i thoa't la` ca'i tha^'y bie^'t vo^ tu*, bao la, ha('ng thu*o*`ng, kho^ng co' nga~ cha^'p, cho ne^n khi ca'i tha^'y, bie^'t a^'y bi. die^~n ta? qua ngo^n tu*` cu?a nga~ cha^'p thi` no' kho^ng co`n ddu'ng vo*'i "nghi~a thu*' nha^'t" nu*~a, ngu*o*`i ho.c Kinh lie^~u nghi~a nhu* Kinh Kim Cang ca^`n pha?i tha^'u dda'o nhu*~ng ddie^m? tre^n thi` mo*'i co' the^? la~nh ho^.i ddu*o*.c pha^`n na`o y' Kinh ...


Thi' du. nhu* trong Kinh Kim Cang co' ca^u sau :

"Tu Bồ Đề! Ư ngươi thế nào? Bồ Tát có trang nghiêm Phật độ chăng?
-Bạch Thế Tôn, không. Tại sao? Nói trang nghiêm Phật độ, tức phi trang nghiêm, thị danh trang nghiêm (nghĩa ba câu). "

Ca'i trang nghie^m thu*.c su*. cu?a Pha^.t ddo^. thi` kho^ng pha?i la` y' nghi~a cu?a ca'i "trang nghie^m" ma` ddu*o*.c hi`nh tha`nh bo*?i ca'i y' nghi~a cu?a "phi trang nghie^m" trong ngo^n ngu*~ tu*o*ng ddo^'i cu?a loa`i ngu*o*`i, cho ne^n ne^'u no'i theo ngo^n tu*` cu?a loa`i ngu*o*`i "Bo^` Ta't trang nghie^m Pha^.t ddo^." thi` kho^ng ddu'ng vo*'i su*. tha^.t tuye^.t ddo^'i dde^'n tu*` ca'i tha^'y cha^n tha^.t va` hoa`n toa`n kho^ng nga~ cha^'p cu?a Pha^.t, bo*?i vi` khi no'i khi loa`i ngu*o*`i no'i dde^'n co' "trang nghie^m" thi` ta^'t nhie^n pha?i co' ca? ca'i "phi trang nghie^m", va` nhu* va^.y tu*'c la` "thi. danh trang nghie^m" chu*' kho^ng pha?i la` ca'i trang nghie^m cha^n thu*.c, vi~nh ha(`ng cu?a Pha^.t ddo^. !


To'm la.i , ca'i "trang nghie^m pha^.t ddo^." ddu*o*.c tha^'y bo*?i Chu* Pha^.t thi` mang y' nghi~a cha^n tha^.t tuye^.t ddo^'i va` vi~nh ha(`ng ne^n kho^ng the^? die^~n ta? ba(`ng thu*' ngo^n ngu*~ tu*o*ng ddo^'i cu?a the^' gian, thu*' ngo^n ngu*~ chi? co' the^? du`ng dde^? die^~n ta? ca'c pha'p tu*o*ng ddo^'i , gia? do^'i, kho^ng cha^n tha^.t, luo^n bie^'n chuye^?n kho^ng ngu*`ng va` kho^ng co' tu*. the^? dde^? tu*o*ng xu*'ng vo*'i y' nghi~a cha^n tha^.t cu?a "trang nghie^m Pha^.t ddo^." tu*` ca'i tha^'y cu?a Pha^.t .


DDa.o hu*~u co' cao kie^'n gi` kha'c thi` xin cu*' no'i ra dde^? to^i co' co* ho^.i ddu*o*.c ho.c ho?i the^m, vi` to^i tin ra(`ng cha('c cha('n co' nhu*~ng ngu*o*`i la~nh ho^.i ddu*o*.c y' nghi~a cu?a Kinh Kim Cang 1 ca'ch tha^'u dda'o , va` ga^`n vo*'i cha^n y' cu?a Kinh ho*n to^i .

XTH

2814<--Next   Previous-->2812   View top 40 messages