Message Board:

DISCLAIMER:    This board is not connected to any organization.  All messages are solely the personal opinions of the posters. We are not responsible for any postings (or the resulting side-effects) that are expressed on this board.  Posters, please confine your discussions to subjects concerning the study of Buddhism.    


Poster:  Người Bạn Sen         Reply   Post Message
Date: Thu Jun 15 12:28:18 2006
Subject:  Tịnh Tông Nhập Môn / Bạn PS
Post No:  3132     Reply to:   3131

Bạn đoán đúng rồi. Bài nầy là ghi chép lại buổi thuyết Pháp của HT Tịnh Không.

Lời dịch và ghi chép khi nghe hay đọc th́ không suông lắm, lời Bạn nói th́ Tôi cũng nghe nhiều người thang nhưng đối với Tôi th́ đó không phải là chướng ngại.
Tôi nghe băng giảng hay đọc th́ nghe ư trong đó không để ư tới khoảng trống hay lời v văn không suông. HT Tịnh không giảng nói thẳng vào mục tiêu không có nói ṿng nên đói với Tôi rất thích hộp.


A Di Đà Phật

3133<--Next   Previous-->3131   View top 40 messages