Message Board:

DISCLAIMER:    This board is not connected to any organization.  All messages are solely the personal opinions of the posters. We are not responsible for any postings (or the resulting side-effects) that are expressed on this board.  Posters, please confine your discussions to subjects concerning the study of Buddhism.    


Poster:  PhatDuc         Reply   Post Message
Date: Thu Dec 15 23:27:28 2005
Subject:  Gui ban XTH - Post 2456
Post No:  2459    

Sau khi to^i tha^'y ba.n Phu'c So*n tra? lo*`i cho ba.n vo*'i ca^u nie^.m "A Di DDa` Pha^.t" to^i mo*'i nga.c nhie^n va` ddo.c ba`i post 2456 cu?a ba.n cho ba.n Phu'c So*n. Ca'i ma` ba.n dde^` nghi. o*? ba`i post 2456 thi` ba.n Phu'c So*n tu+` xu+a to*'i gio*` va^~n la`m nhu+ ba.n dde^` nghi. To^i kho^ng hie^?u ba.n kho^ng ddo^`ng y' vo*'i ba.n Phu'c So*n o*? ddie^?m na`o tu+` xu+a dde^'n gio*`.

Sau dda^y la` lo*`i ba.n dde^` nghi., "La` 1 ngu*o*`i tin tu*o*?ng sa^u sa('c va`o dda.o Pha^.t, to^i di~ nhie^n la` tin va`o nha^n duye^n va` lua^n ho^`i , nghi~a la` to^i tin ra(`ng ca'c chu* Ta(ng tu ha`nh vo*'i ha.nh nguye^.n da^~n da('t con ngu*o*`i thoa't kho?i ne?o me^ dde^? ddi dde^'n bo*` gia'c, ne^'u ho. tu chu*a tha`nh cha'nh qua? thi` ra^'t co' the^? ho. se~ theo ha.nh nguye^.n a^'y dde^? tro*? la.i Sa-Ba` na`y ma` tie^'p tu.c hu*o*'ng da^~n chu'ng ta theo ddu'ng vo*'i tri`nh ddo^. tri' tue^. hie^.n tho*`i cu?a chu'ng ta ... Do va^.y ngu*o*`i ho.c Pha^.t Pha'p ra^'t-ra^'t ca^`n thie^'t pha?i ddo.c the^m ca'c sa'ch bi`nh gia?ng Kinh ddie^?n cu?a ca'c tha^y` vie^'t, bo*?i vi` ca'c tha^`y co' the^? dda~ tu tu*` ma^'y kie^'p ta.i Sa-Ba` na`y , va` chu'ng ta cu~ng dda~ tu*`ng co' duye^n vo*'i ca'c tha^`y a^'y trong nhu*~ng tie^`n kie^'p o*? nhu*~ng tri`nh ddo^. ma` tri' tue^. cu?a ca'c tha^`y co`n chu*a ddu*o*.c tho^ng dda.t, va` ca? tri' tue^. cu?a chu'ng ta cu~ng co`nnhie^`u lu mo*` va` nhie^`u me^ cha^'p ho*n, ne^n chi? co' the^? la~nh ho^.i ddu*o*.c nhu*~ng gia'o ly' cu?a Pha^.t o*? nhu*~ng mu*'c ddo^. co`n mo* ho^` ho*n nay ..." Ba.n Phu'c So*n vie^'t cho ba.n tru+o*'c dda^y, kho^ng bie^'t ba.n co' ddo.c ky~ kho^ng hay y' ba.n muo^'n no'i la` pha?i ddo.c sa'ch ba.n gio*'i thie^.u mo*'i la~nh ho^.i dduoc gia'o ly' cu?a chu+ Pha^.t, " Ba.n Phu'c So*n vie^'t cho ba.n, "Thì tôi cũng trình bày về TPCL với sự suy nghĩ chính chắn, với những chứng cớ từ những kinh điển như Hoa Nghiêm, Lăng Nghiêm, Pháp Hoa, Vô Lượng Thọ,... Ngoài ra có cả sách của các thiền sư tiền bối của thầy Nhất Hạnh và Thanh Từ như là các ngài Thừa Viễn, Vĩnh Minh, Liên Trì, Ngẫu Ích, Hành Sách, Tỉnh Am và Triệt Ngộ. Bẩy vị thiền sư này được Liên Tông truy tôn làm tổ bên Liên Tông (Liên Tông có 13 tổ, thì 7 là thiền sư). Các ngài đã ngộ, rồi nhận thấy rõ căn cơ chúng sinh thời này, phải quy hướng Tịnh Ðộ thì mới mong thoát khỏi luân hồi sinh tử để tiến tu thành Phật."

Ba.n cu~ng vie^'t nhu+ sau cho ba.n Phu'c So*n, "DDo.c ddoa.n na`y cu?a dda.o hu*~u thi` to^i bie^'t ngay ra(`ng dda.o hu*~u dda~ bi. "miss the point" khi ho.c Pha^.t Pha'p ! Bo*?i vi` dda.o hu*~u dda~ nhi`n Pha^.t Pha'p vi die^.u du*o*'i da.ng "ho'a tha.ch" , nghi~a la` ca'i ca^y co^? thu. Pha^.t Pha'p o*? trong ta^m tri' cu?a dda.o hu*~u la` 1 ca^y co^? thu. bi. frozen, no' tuy ra^'t to lo*'n, co' ta`ng la' xum xue^, bao tru`m ba't nga't, nhu*ng ca^y Pha^.t Pha'p a^'y la` ba^'t bie^'n , kho^ng bao gio*` thay ddo^?i nu*~a ! DDa^y la` quan nie^.m ra^'t sai la^`m, va` vi` quan nie^.m na`y dda~ khie^'n cho dda.o hu*~u pha?i chu? tru*o*ng " y kinh nha^'t tu*. " dde^? ba?o to^`n ca`ng nhie^`u cang to^'t ca'i ca^y co^? thu. Pha^.t Pha'p quy' ba'u vo^ nga^`n a^'y !

No*i dda^y vo^'n VO^ NGA~ ! Pha^.t Pha'p vi die^.u la` o*? cho^~ no' kho^ng nhu* 1 ca^y co^? thu. bi. frozen, ma` tra'i la.i, Pha^.t Pha'p ne^n ddu*o*.c nhi`n nhu* la` 1 ca^y co^? thu. dda^`y sinh khi', ddang tra`n dda^`y su*'c so^'ng, ddang tro^? the^m nhu*~ng ma^`m la', nu. hoa, ddo*m ca`nh, ke^'t tra'i ...va` di~ nhie^n cu~ng co' ca? nhu*~ng sa tha?i cu?a nhu*~ng ca`nh kho^ ga~y, nhu*~ng la' va`ng ro*i ..." To^i kho^ng hie^?u ba.n du`ng ly' do gi` dde^? no'i chi? tin tu+o*?ng va`o Ti.nh ddo^. nhu+ ba.n Phu'c So*n la` ca^y co^? thu. frozen ma` chi? tin tu+o*?ng va`o lo^'i tu cu?a ba.n la` ca^y tra`n dda^`y su+'c so^'ng.

Ba.n vie^'t, "Pha^.t Pha'p pha?i nhu* the^' thi` mo*'i thi'ch u*'ng ddu*o*.c vo*'i mo.i tri`nh ddo^. tri' tue^. cu?a nha^n loa.i du` la` o*? va`o 2500 na(m tru*o*'c , hay o*? va`o trie^.u na(m sau nu*~a ! " Tu+` xu+a de^'n gio*` nguoi tu Ti.nh ddo^. co' ddu? tha`nh pha^`n tu+` tri' thu+'c to*'i nguoi ke'm ho.c thu+'c, lu'c na`o cu~ng thi'ch u+'ng, hay y' ba.n no'i la` nguoi tu Ti.nh ddo^. kho^ng co' tri' tue^.

Ba.n vie^'t, "Tha^.t va^.y, o*? nhu*~ng tri`nh ddo^. tri' tue^. kha'c nhau thi` ca'i tha^'y, bie^'t cu?a con ngu*o*`i cu~ng kha'c nhau, va` do ddo' nie^`m tin cu~ng se~ kha'c nhau ! " Hi`nh nhu+ ba.n Phu'c So*n cu~ng dda~ no'i dde^'n ca'i na`y nhie^`u la^`n ro^`i, ai thi'ch ho*.p vo*'i pha'p mo^n na`o thi` tu theo pha'p mo^n ddo'.

PhatDuc

2460<--Next   Previous-->2458   View top 40 messages