Message Board:

DISCLAIMER:    This board is not connected to any organization.  All messages are solely the personal opinions of the posters. We are not responsible for any postings (or the resulting side-effects) that are expressed on this board.  Posters, please confine your discussions to subjects concerning the study of Buddhism.    


Poster:  PTDT         Reply   Post Message
Date: Thu Oct 20 21:17:53 2005
Subject:  Gui ban Phu'c So*n - Post 1978 & 1979
Post No:  1980    

Thu+a ba.n Phu'c So*n:

Ba.n co`n nho*' ro~ tho* qu'a, to^i cu~ng copy & paste ba`i tho* dde^? sau na`y ddo.c la.i. To^i thi` chi? nho*' la.i ca'i pho`ng ho.c nga`y xu+a chu+' tho* thi` que^n t.it. Xin ca'm o*n ba.n che'p la.i.

Ba.n vie^'t, "Bạn PTDT khoan hẵng giả nhời bạn Phúc Lộc.
Bạn thường nói là pháp môn Địa Tạng thịnh hành cho tới thế kỷ thứ 6, rồi chìm vào quên lãng.
Xin bạn cho chúng tôi biết bạn dựa vào đâu mà biết xác thực là pháp môn ấy là có thực, trước thế kỷ thứ 6. Có bút tích, khảo luận, kinh sách gì chứng minh cho nhời bạn nói không?"

To^i kho^ng nho*' quye^?n sa'ch dde^? dda^u. To^i mua quye^?n sa'ch na`y va`o khoa?ngna(m 1992 (kho^ng bie^'t edition la^`n thu+' ma^'y). Quye^?n sa'ch na`y du`ng cho Freshman trong lo*'p "survey of Buddhism" o*? A^u cha^u. Ne^'u to^i kho^ng la^`m thi` ta'c gi?a la` Past president of Pali Text Society. Ba.n co' the^? ho?i ca'c Ta(ng Ni Ti.nh ddo^. ne^'u ddi chu`a thu+o*`ng xuye^n. To^i thi` tu+` nga`y sang Hoa ky` chi? dde^'n chu`a va`i la^`n. Ba.n ddu+`ng co' lo, to^i kho^ng co' quye^'n ru~ Phu+o*'c Lo^.c tu theo PMDT dda^u. To^i dda~ khuye^n ba.n Phu+o*'c Lo^.c tu theo Ti.nh ddo^. tu+` ba^y gio*` vi` ddo' la` u+o*'c nguye^.n cu?a ba.n ddo'.

Nam Mo^ Dia Ta.ng Vu+o*ng Bo^` Ta't.

1981<--Next   Previous-->1979   View top 40 messages