Message Board:

DISCLAIMER:    This board is not connected to any organization.  All messages are solely the personal opinions of the posters. We are not responsible for any postings (or the resulting side-effects) that are expressed on this board.  Posters, please confine your discussions to subjects concerning the study of Buddhism.    


Poster:  TK         Reply   Post Message
Date: Sat Oct 7 21:30:18 2006
Subject:  Goi ban Minhdao
Post No:  3353     Reply to:   3352

##Bạn nói Bạn Thiền Tịn Song Tu mà h́nh như Bạn c̣n chưa hiểu nghỉa Thiền Tịnh Song Tu. Bạn Thiền và Niệm Phật mà lại không có cầu Văng Sanh Tây Phương Cực Lạc Thế Giới th́ sao gọi là Thiền Tịnh Song Tu.

Giống như Tôi nói trong cái Post trước. Bạn Niệm Phật không đúng Bổn Nguyển của Phật dạy th́ đâu có lợi ích Thù Thắng.

Bạn c̣n Chấp vào cỏi Ta Bà c̣n muốn ở lại đây Tu.

##Vậy Tôi hỏi Bạn kiếp sau Bạn có Chắc được trở lại làm người không?

" Thân người khó được" Phật Pháp lại càn khó nghe hơn nửa.

Bạn không hiểu rơ Văn Tự mà lại Chấp vào Văn Tự.

Bạn hăy nên T́m Thiện Tri Thức để Liểu Giải đi.

Bạn hăy nên nghe lời Tôi khuyên đi.
Bạn c̣n Trẽ vậy hăy nên T́m học hỏi thêm Đừng Nên Cố Chấp quá.

Bạn nên T́m hiểu học hỏi thêm đi. Tôi nghỉ Tôi cũng không giúp được nữa.
Tôi nghĩ Bạn Phúc Sơn cũng v́ Lư Do nầy mà đă rút lui.

Đừng nên cố chấp hăy bơ chút thời gian Băng giảng tôi giới thiệu và t́m hiểu thêm xong rồi quây lại cũng chưa muộng. ##

Xin giă nhời bạn như sau:

Đạo Phật không phăi đạo cầu xin mà là đạo của trí tuệ, nếu bạn quen vọng cầu lâu ngày--> quên mất tự tánh ḿnh --->làm sao thấy Di đà như Ngẫu ích DS đă nói.
Bạn dẫn chứng văn của ĐS/ NgÍch mà---> không hiểu ư của ĐS thật đáng tiếc quá! ĐS giảng quá rỏ mà bạn lại hiểu qua hướng khác. Tôi khuyên bạn không nên t́m hiểu nhiều sẻ thêm rối trí, chỉ nênnghiền ngẫm nội 1 bài giảng của NIDS mà bạn đă post lên là đủ hành trỉnh cho bạn tu tập thấy A Di Đà rồi.
Câu "duy tâm TĐ, tự tánh Di Đà"---> mà bạn chỉ hiễu được khoảng 50% thôi cũng lả thấy hạnh phúc tu tập như thế nào.

C̣n lo sợ kiếp sao khó thành ngưỏi la chưa biết ǵ về luật nhân quả và nghiệp lực của Phật dạy ;chưa biết cái "nature of no- birth and no-death" của bạn nên tâm cứ sợ sêt ngày ḿnh phài ĺa đời (mất ḿnh), do lo sợ đó ,cho nên cứ vọng cầu về cỏi TPCL để được bất tử. Nghiệp lực vọng cầu là 1 attachement nửa, nó sẽ dẫn bạn trong ṿng luân hồi sinh tử măi măi.
TK

3354<--Next   Previous-->3352   View top 40 messages