Message Board:

DISCLAIMER:    This board is not connected to any organization.  All messages are solely the personal opinions of the posters. We are not responsible for any postings (or the resulting side-effects) that are expressed on this board.  Posters, please confine your discussions to subjects concerning the study of Buddhism.    


Poster:  TK         Reply   Post Message
Date: Fri Oct 13 10:02:17 2006
Subject:  Tra loi 2 post 3378 & 3379/ banPS
Post No:  3381     Reply to:   3379

Ban PS,
Bạn nên đọc kỷ 2 đoạn văn tôi trích của 2 Ngài:Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao & Tây Trai Lăo Nhơn Thiên Như đại sư; xem 2 ngài giảng về Tịnh Độ có giống như bạn nghĩ không?? Hay là hoàn toàn khác hẳn như ngài Ngẫu Ích???
Đọc dẫn kinh sách mà không hiểu ư nói ǵ là điều không tốt trên đường tu, v́ dễ lạc vào tà đạo mà không hay!
--------------------------------------------------------------------------

Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao

Quyển thứ hai

http://www.niemphat.net/Luan/anquangvs/anquang7.htm

Quán về mặt Lư không thể không biết, nhưng về mặt Sự, phải từ từ hành. Nếu không hiểu rơ Lư, quán cảnh chẳng rành, dùng cái tâm tháo động, bộp chộp để tu rất có thể khởi lên ma sự. Khi quán cảnh hiện tiền, nếu tâm lầm lạc nẩy sanh ư niệm vui sướng, th́ cũng do vui sướng mà thành chướng, rất có thể bị lui sụt công tu tập từ trước. Do vậy, kinh Lăng Nghiêm nói: “Chẳng khởi tâm tưởng là thánh [cảnh] th́ gọi là cảnh giới lành; nếu tưởng là thánh cảnh bèn vướng vào các tà”.
............................................................................................

ộng thấy vào Phật điện nhớ hai câu kinh văn cố nhiên là thiện cảnh, nhưng hai câu kinh ấy lời lẽ thật minh bạch: “Quay lưng với hư, nương theo đường giác. Quy chân, ngộ thường không”, ư nói: Con người lầm tưởng các pháp thế gian là thật, cho nên mê muội vào trong sanh tử. Nếu có thể xoay trở lại, quán sát bản thể của pháp vốn là không th́ sẽ đi theo con đường giác, xuất mê nhập ngộ, quy Chân Đế, ngộ Chân Thường Chân Không Thật Tướng.

---------------------------------------------------------------------------

Tịnh Độ Hoặc Vấn

(Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng Kinh, quyển 47, kinh văn số 1972)

Đời Nguyên, chùa Sư Tử Lâm, Tây Trai Lăo Nhơn Thiên Như đại sư soạn

-----------------------------------------------------------------


Đáp: - Ngài Thiên Thai đă bảo: 'Người trí sốt sắng cầu sanh Tịnh Độ, song hiểu rơ sanh thể vốn không. Đó chính là lư sanh mà vô sanh, và tâm tịnh cơi Phật thanh tịnh. Kẻ ngu bị cái sanh ràng buộc, nghe nói sanh hiểu là thật có sanh, nghe nói vô sanh lại nhận lầm rằng không sanh về đâu cả. Đâu biết sanh tức là vô sanh và vô sanh há lại ngại ǵ sanh ư?'

TK

3382<--Next   Previous-->3380   View top 40 messages