Message Board:

DISCLAIMER:    This board is not connected to any organization.  All messages are solely the personal opinions of the posters. We are not responsible for any postings (or the resulting side-effects) that are expressed on this board.  Posters, please confine your discussions to subjects concerning the study of Buddhism.    


Poster:  tam kien co         Reply   Post Message
Date: Sat Mar 4 17:30:27 2006
Subject:  gui ban XTH
Post No:  2721     Reply to:   2715

-Cám ơn sự góp ư của bạn. Bạn nói rất đúng, chữ "KHÔNG" trong câu "CHƯ HẠNH VÔ THƯỜNG NHẤT THIẾT KHÔNG" chỉ cho tánh "giai không" của vạn pháp.

-Sau đây là một trích đoạn trong quyển "CHỨNG ĐẠO CA - TRỰC CHỈ ĐỀ CƯƠNG - GIÁO ÁN CAO ĐẲNG PHẬT HỌC" do Ḥa Thượng Thích Từ Thông biên soạn.

"CHƯ HẠNH VÔ THƯỜNG NHẤT THIẾT KHÔNG"
Thấy được tánh "giai không" của vạn pháp, thấy được tánh vô thường của hành pháp, th́ cái NĂNG TRI và SỞ TRI đó trở thành một bầu vũ trụ NHƯ LAI VIÊN GIÁC nhiệm mầu. Lúc bấy giờ:
Ta không cầu thành Phật
Phật cũng chẳng cầu thành ta
Ta là Phật
Phật là ta.

2722<--Next   Previous-->2720   View top 40 messages