Message Board:

DISCLAIMER:    This board is not connected to any organization.  All messages are solely the personal opinions of the posters. We are not responsible for any postings (or the resulting side-effects) that are expressed on this board.  Posters, please confine your discussions to subjects concerning the study of Buddhism.    


Poster:  Phúc Sơn         Reply   Post Message
Date: Fri Nov 25 11:34:59 2005
Subject:  Đới Nghiệp Văng Sinh / XTH & XTL
Post No:  2360     Reply to:   2348

Bạn XTL hỏi bạn XTH như ri (post 2348)
##Co' pha?i tha^.t su+. ba.n tin la` nie^.m Pha^.t Di DDa` se~ chuye^?n dduoc ta^m cu?a nguoi nie^.m Pha^.t kho^ng kha'c gi` su+. chuye^?n ta^m ba(`ng Thie^`n ddi.nh?##

Bạn XTH nói mần răng th́ hạ hồi phân giải. Tôi xin đưa thiển ư tôi như ri.
Dựa vào danh hiệu A Di Đà để giữ tâm bất loạn th́ tôi nghĩ không khác ǵ như người chú ư vào hơi thở, hay bụng phồng sẹp, để đưa tới trạng thái nhất tâm bất loạn.
Chỉ có một điều là đem danh hiệu đáng giá 1 vạn công đức mà làm phương tiện để cột tâm vào một chỗ th́ coi vẻ hơi tiếc. Có 1 triệu lẻ 1 cách điều tâm phục ư khác chứ.

Xưng niệm cái danh hiệu to tát với đầy đủ muôn đức ấy, và phát ḷng mong muốn văng sinh sang cơi TPCL, sẽ có khả năng đưa một chúng sinh từ địa vị phàm phu lên địa vị không thối chuyển trên bước đường tu học.
V́ sao? V́ sống lâu vô lượng như Phật A Di Đà, nên không bị những cản trở của sinh tử luân hồi làm trở ngại bước tu. V́ thân cận Phật, Bồ Tát, Thánh Chúng, chư thượng thiện nhân, toàn là thầy hay bạn tốt, gần đèn tất phải sáng, lúc nào cũng tinh tiến tu hành. V́ được thừa sự cúng dường 10 phương chư Phật, nên kiến giải được mở mang vô lượng.

Bạn XTL nói với bạn XTH như ri (2338)
##Su+. giu'p ddo*~ na`y co' the^? la`m thay ddo^?i nghie^.p lu+.c va` ta^m thu+'c.##

Tôi xin góp ư như vầy.
Thay đổi tâm thức th́ có. Niệm Phật, cũng như tu tâm dưỡng tính, th́ tâm thức phải thay đổi chứ. Giữ danh hiệu Phật trong đầu, luôn nghĩ tưởng như Phật ngự trên đầu ḿnh, th́ tâm thức sẽ dần dần hướng thiện.
Thay đổi nghiệp lực? Tôi không rơ bạn muốn nói ǵ với chữ "thay đổi".
"Thay đổi nghiệp lực" mà có nghĩa là "xóa bỏ nghiệp quả" th́ không có chuyện đó. Danh hiệu muôn đức thật sự đấy, như không xóa sổ nợ được.
"Thay đổi nghiệp lực" mà có nghĩa là "đ́nh hoăn sự kết thành quả của nghiệp nhân" th́ có. Đó là cái lư "đới nghiệp văng sinh" trong pháp môn Tịnh Độ.

Nếu đem so một anh tu các môn khác, tu Thiền chẳng hạn, và một and tu Tịnh. Hai anh đều mới tu kiếp này, làm lành lánh dữ hoàn toàn, tu đến mức độ nghiệp dứt t́nh không. Anh tu Thiền th́ tâm vẳng lặng. Anh tu Tịnh th́ niệm Phật nhất tâm và cầu sinh TPCL.

Anh tu Thiền mà dù có được chính niệm đi chăng nữa, nhưng anh c̣n kẹt mấy cái nghiệp trong các đời quá khứ. Mấy cái nghiệp đó có thể nó tới nó đ̣i. Giỏi lắm th́ anh cũng chỉ được như ngài Tri Huyền, làm cao tăng hết đời này qua đời khác, cho tới khi đạo quá cao đức quá trọng, mới được tôn làm Ngộ Đạt Quốc Sư, để rồi bị cái oan gia 10 kiếp trước nó tới mà nó báo oán. Báo là báo vậy thôi, nhưng rồi nhờ công đức, cũng qua khỏi. Nhưng cũng bị trở ngại không ít. Nói tóm lại, phải trả nghiệp cho hết, dứt cho hết nghiệp từ vô lượng kiếp, th́ mới thành ngôi Diệu Giác.

C̣n anh tu Tịnh, niệm Phật cầu văng sinh. Phật theo bản nguyện, tới tiếp anh tu Tịnh sang cơi TPCL. Nghiệp kiếp trước anh chưa dứt, nhưng anh vẫn được văng sinh.
Không, nghiệp của anh vẫn c̣n sờ sờ đấy, nó chờ anh đấy. Nhưng nhờ công đức niệm Phật, công đức của danh hiệu Phật, công đức của Phật, nên các nghiệp nhân tạm thời không phát tác ra thành quả báo. Anh "đem theo nghiệp cũ" mà văng sinh sang TPCL.
Phật nói ai niệm danh hiệu ta th́ ta rước. Anh chàng kia niệm danh hiệu Phật, nên Phật rước. Nhân quả rơ ràng.
Khi nào anh thành Phật, anh sẽ trở lại để độ sinh. Lúc đó cũng là lúc anh trả mấy cái nghiệp mà anh "xin khất lại" từ hồi anh văng sinh TPCL. Nhân quả rơ ràng. Đức Thích Tôn há chẳng thị hiện trả nghiệp đấy hay sao?

Nói tóm lại.
Hai bên khác nhau ở chỗ là:
1) Một bên th́ phải gột rửa nghiệp nhân cho thật sạch sành sanh, rồi mới thành Chính Diệu Giác.
2) Một bên th́ thành Diệu Giác rồi mới trả nghiệp.
Chư Tổ, sau khi ngộ đạo, đă thấy rơ cái căn cơ chúng sinh thời này, nếu để cho tu từ từ, kiếp này sang kiếp khác, rốt ráo th́ cũng xong đấy, nhưng quá lâu xa và nhiều trở ngại. Nên mới khuyên chúng sinh, nên nương theo bản nguyện của Phật Di Đà, mà cầu sinh TPCL, để cho sự tu hành có phần chắc chắn hơn.

2361<--Next   Previous-->2359   View top 40 messages