Message Board:

DISCLAIMER:    This board is not connected to any organization.  All messages are solely the personal opinions of the posters. We are not responsible for any postings (or the resulting side-effects) that are expressed on this board.  Posters, please confine your discussions to subjects concerning the study of Buddhism.    


Poster:  Phúc Sơn         Reply   Post Message
Date: Tue Jan 10 08:18:08 2006
Subject:  Gửi bạn XTH
Post No:  2555     Reply to:   2552

##Tha^`y Nha^'t Ha.nh muo^'n no'i ra(`ng khi dda.o Bu.t ddu*o*.c truye^`n dde^'n Iran thi` mo*'i tro^? ra the^m ca'i nha'nh Ti.nh-DDo^. cu?a DDu*'c Di-DDa` (do ca'c To^? che^' ta'c ra ) nha(`m mu.c ddi'ch la` dde^? nu*o*ng theo ca'i va(n ho'a, ca'i tu* duy , ca'i ti'n ngu*o*~ng sa(~n co' cu?a ngu*o*`i da^n ddi.a phu*o*ng (Iran)##

Nói gần nói xa chẳng qua nói thật. Quanh đi quẩn lại vẫn là chuyện thầy Nhat Hanh nói là pháp môn Tịnh Ðộ và Phật Di Ðà là do chư Tổ fantasy mà chế ra, rõ ràng đây rồi còn gì ##(do ca'c To^? che^' ta'c ra )##

Thiên Thai Tông là do chư Tổ lập ra, nhưng dựa vào kinh Pháp Hoa có sẵn. Hoa Nghiêm Tông được chế ra từ kinh Hoa Nghiêm. Mật Tông, Luật Tông đều dựa vào giáo pháp giáo luật có sẵn. Chư Tổ không bao giờ dám tiếm lạm mà tự chế ra giáo pháp hay pháp môn nào cả.

Nay thầy Nhat Hanh đã có gan sửa đổi giới luật, thì thầy cũng suy từ bụng thầy, rằng chư Tổ khi xưa cũng chế tác ra pháp môn Tịnh Ðộ. Mà đã là do chư Tổ chế tác ra, như bạn và thầy Nhat Hanh nghĩ, thì không thể lạm dụng mà gọi nhằng là pháp môn phẩm của đạo Phật được.
Mình nghĩ ra một môn mới, muốn cho hấp dẫn, nên nhập nhằng đánh lận con đen, mượn danh nghĩa của một cái đạo lớn có sẵn, mà gọi cái môn mới của mình. Nghe hơi không ổn. Chư Tổ thạc đức không bao giờ làm như thế cả.

##dde^? ma` chi? da.y cho ho. ca'ch tu ta^.p thi'ch ho*.p nhu*ng va^~n da^~n da('t ddu*o*.c ho. ve^` vo*'i cha'nh dda.o, cha'nh nie^.m ba(`ng pha'p mo^n Nie^.m Pha^.t !##

Bên Nguyên Thủy, có dạy "niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Giới, niệm Thiên". Ngũ niệm này quả tình có sẵn rồi. Niệm Phật là niệm Phật, không có danh hiệu nào khác danh hiệu đức Thích Tôn cả. Ngay từ cái hồi nguyên thủy đó, muốn dẫn dắt người Iranian về đạo Phật, thì cứ dạy họ pháp môn "niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Giới, niệm Thiên" đã có sẵn đi, cơn cớ gì mà lại phải bầy vẽ thêm ra A Di Ðà nọ A Di Ðà kia.
Thế thì có phải là pháp môn Tịnh Ðộ và Phật A Di Ðà có sẵn, rồi bi giờ thầy Nhat Hanh mới xoay ngược giở lại mà nói vuốt đuôi là do các Tổ chế ra không?
Kinh Thủ Lăng Nghiêm mà thầy còn cho là kinh ngụy tạo không do Phật nói, thì kinh A Di Ðà thầy đâu có cho là gì nữa.

##Ne^'u dda.o hu*~u hie^?u y' cu?a 2 chu*~ "dda.o Bu.t" du`ng trong ca^u va(n cu?a Tha^`y Nha^'t Ha.nh nhu* 1 ca^y co^? thu. "ddang so^'ng", chu*' kho^ng pha?i nhu* 1 ca^y co^? thu. dda~ bi. "hoa' tha.ch" tu*` khi Pha^.t Thi'ch-Ca ti.ch die^.t thi` dda.o hu*~u se~ na('m ddu*o*.c y' cu?a Tha^`y ddu'ng dda('n ho*n ...##

Giáo pháp của đức Thích Tôn trải qua 25 thế kỷ mà không sao cả, tại sao thầy lại gọi là ##"hoa' tha.ch"##. Giáo pháp đức Thích Tôn đã được truyền sang Tây Phương từ đời kiếp nghiệp lai nào rồi, chứ có phải là thầy là người truyền sang đâu, mà thầy phải sửa đổi.
Mà sửa đổi thì xin thầy sửa cho đúng chỗ. Cái cốt tủy trong đạo, là các giáo pháp, giới luật thì thầy sửa. Còn cái hình tướng chẳng có ăn thua dây mơ rễ má gì thì thầy khư khư giữ cho kỹ. Cái áo dài nâu, cái nón lá,... đâu có phải là trang phục người Tây Phương, mà sao thầy bắt các học trò thầy mặc, mà trong khi đó thì thầy hô hào là phải canh tân cải tiến.

Bạn XTH à:
Tôi tin lịch đại Tổ Sư, chư Phật Bồ Tát. Bạn tin các học giả của thầy Nhat Hanh. Tôi và bạn đều đúng cả. Ai phải ai trái thì phải tới 30 tháng chạp mới biết.

2556<--Next   Previous-->2554   View top 40 messages