Message Board:

DISCLAIMER:    This board is not connected to any organization.  All messages are solely the personal opinions of the posters. We are not responsible for any postings (or the resulting side-effects) that are expressed on this board.  Posters, please confine your discussions to subjects concerning the study of Buddhism.    


Poster:  Phúc Sơn         Reply   Post Message
Date: Mon Feb 6 18:57:20 2006
Subject:  Về Xem Thêm Kinh Đi / bạn XTH
Post No:  2656     Reply to:   2651

##Ke^? ca? 4 chu*~ "A-Di-Dda` Pha^.t" thi` va^~n kho^ng pha?i do Pha^.t Di-Dda` chi? da.y chu'ng ta nie^.m nhu* va^.y, ma` hoa(.c do chi'nh ddu*'c Bo^?n Su* dda~ chi? da.y cho chu'ng ta .... chu*' co`n tha^.t ra thi` Pha^.t A-Di-DDa` chu*a he^` tru*.c tie^'p chi? da.y cho ba^'t cu*' ai thuo^.c loa`i ngu*o*`i o*? no*i Sa-Ba` 1 ddie^`u gi` ca?, du` chi? la` nu*?a chu*~ tho^i !! ##

Pháp Tạng Tỳ Khưu không thành Phật thì đức Thích Tôn lấy cái tên A Di Đà ở đâu ra mà dạy? Thế tức là đức A Di Đà chứng quả vị Phật để cho chúng sinh có cái danh hiệu làm nơi nương tựa. Thế là dạy dỗ chúngsinh rồi còn gì.

##Cha('c cha('n kho^ng pha?i do Pha^.t A-Di-Dda` dda~ no'i !)##
##Ca^u nie^.m "Na-Mo^ A-Di-Dda` Pha^.t" kho^ng pha?i do chi'nh Pha^.t Di-Dda` dda~ chi? da.y chu'ng ta nie^.m nhu* va^.y !##

Thế thì ai nói cái câu này:
"17.Giả sử khi tôi thành Phật, mười phương vô lượng chư Phật chẳng đều ngợi khen xưng tụng danh hiệu của tôi thì tôi chẳng lấy ngôi chánh giác."

Và ai xúi con nhà người ta xưng danh hiệu mười lần đấy:
"18.Giả sử khi tôi thành Phật, chúng sanh ở mười phương chí tâm tin ưa muốn sanh về nước tôi nhẫn đến mười niệm, nếu không được sanh thì tôi chẳng lấy ngôi chánh giác."

Bạn XTH, các cụ có câu "biết thì thưa thốt, không biết thì dựa cột mà nghe".
Về tâm, về không, về thiền, thì tôi dựa cột mà nghe. Về tịnh thì bạn nên dựa cột mà nghe. Kiến văn của bạn về Tịnh quá ít ỏi, mà bạn chỉ trực đi dèm xiểm Tịnh Độ, thì thảm thương quá đi. Một ông tiến sĩ này có quyền nói ông tiến sĩ kia là ngu dốt. Chứ một cậu bé tiểu học không có quyền gọi một ông tiến sĩ là ngu dốt. Bạn mà muốn dèm xiểm Tịnh Độ, thì bạn phải bằng đức Văn Thù, Phổ Hiền, Quán Âm, hay ít ra là bằng tổ Huệ Viễn, Thiện Đạo, Liên Trì, hay là bẹt hơn nữa là phải bằng HT Thiền Tâm, Tịnh Không. Chứ bạn chưa ra gì cả mà bạn đã đòi dèm xiểm Tịnh Độ thì chỉ làm trò cười cho trẻ con thôi.
Tôi thì chẳng là cái thá gì cả. Nhưng tôi có cái lòng tin Phật. Bạn cho tôi là mê tín dị đoan cũng được đi, nhưng tôi còn có lòng tin. Chả bằng ai kia, vỗ ngực xưng ta là Phật tử, mà chỉ trực đi tìm xem kinh nào trung thực với lại không trung thực, kinh nào thật với kinh nào giả.

2657<--Next   Previous-->2655   View top 40 messages