Message Board:

DISCLAIMER:    This board is not connected to any organization.  All messages are solely the personal opinions of the posters. We are not responsible for any postings (or the resulting side-effects) that are expressed on this board.  Posters, please confine your discussions to subjects concerning the study of Buddhism.    


Poster:  Người Bạn Sen         Reply   Post Message
Date: Mon Jun 12 11:03:14 2006
Subject:  Kệ Niệm Phật
Post No:  3108    

Ta Bà uế độ: duy tâm uế,
Cực Lạc hương nồng: tự tánh hương,
Chẳng hướng tông này suy thấu triệt,
Th́ sao t́m thấu chốn Tây Phương.

Khẩn thiết niệm như cứu cháy đầu,
Ta Bà nào phải ở hoài đâu.
Nay buông tay tức về ngay đó,
Sánh với tiền Hiền kém chút thôi.

Một niệm Hồng danh, một đóa sen,
Thanh thanh lưu xuất tự trong tâm.
Chỉ sao niệm niệm cho tương tục,
Chẳng sợ Di Đà chẳng hiện tiền.

Tôi niệm Di Đà có khóa tŕnh,
Sớm chiều mười vạn niệm phân minh
Muốn sao đến chết thường như vậy,
Tịnh nghiệp ai lo thành chẳng thành.

Tâm thường cơm cháo một nhàn tăng,
Luật, giáo, thiền tông thảy chẳng năng
Phật hiệu sáu thời thường mật chuyển,
Nhất tâm bất loạn rốt chưa từng.

Tịnh Độ duy tâm biết chỉ tôi,
Người mê đường rẽ dắt xa xôi.
Cố hương về được, về ngay đó,
Kim sắc hoa khai chánh lúc này.
Duy tâm Tịnh độ mấy người tu?
Sáu chữ Hồng danh phải khẩn tŕ;
Măi tới thủy cùng sơn tận xứ,
Lạc Bang chẳng cách một hào ly.

Duy tâm đủ tạo lư phân minh,
Chín phẩm liên hoa bởi niệm thành.
Thử giở Kim Kinh nghe giảng thuyết,
Câu câu cùng một lư tương đương.
Cắt đứt duyên trần chẳng thiết chi,
Toàn thân dốc sức niệm A Di.
Ta Bà chán lắm luân hồi khổ!
Sớm hướng Liên tŕ chiếm một chi. (1 cành sen

Mười vạn Di Đà niệm đă xong,
Đỉnh đồng trước án vẫn xông hương.
Áo y c̣n đắp nhưng mơ thiếp,
Hồn mộng du về thăm cố hương.

Hồng danh sáu chữ: Thủy Thanh Châu,
Tấc dạ trong ngần, ưu lự thôi.
Mát mẻ đây chừ ǵ sánh được?
Giữa đời vạn dặm ánh trăng soi.

Đă, đang, sẽ nguyện; đă, đang sanh,
Phật đích thân truyền dạy chúng sanh.
Cớ chi ta Bà hoài quyến luyến,
Tự cam khổ lụy, chuộng đa t́nh!?

3109<--Next   Previous-->3107   View top 40 messages