Message Board:

DISCLAIMER:    This board is not connected to any organization.  All messages are solely the personal opinions of the posters. We are not responsible for any postings (or the resulting side-effects) that are expressed on this board.  Posters, please confine your discussions to subjects concerning the study of Buddhism.    


Poster:  Kieu Nga         Reply   Post Message
Date: Mon Apr 24 21:51:59 2006
Subject:  Xin tán thán công đức...
Post No:  2977     Reply to:   2976


Hoan nghinh bài kệ của bạn PS chép lại, giúp nhiều người khai ngộ thêm Phật pháp, tránh dược thắc mắc về đuờng lối tu nào thích hợp nhất. Công đức bạn PS không ngại thời giờ và sự chỉ trích, đóng góp phần hoằng dương chánh pháp trên diễn đàn này rất lớn và mọi người đều biết rỏ. Tuy là cư sỉ tại gia nhưng việc làm bạn là của Tăng chúng. Xin tán thán công đức của bạn Phuc Sơn.
PT KieuNga.

2978<--Next   Previous-->2976   View top 40 messages