Message Board:

DISCLAIMER:    This board is not connected to any organization.  All messages are solely the personal opinions of the posters. We are not responsible for any postings (or the resulting side-effects) that are expressed on this board.  Posters, please confine your discussions to subjects concerning the study of Buddhism.    


Poster:  TK         Reply   Post Message
Date: Thu Oct 5 06:00:45 2006
Subject:  Goi ban Minhdao
Post No:  3334     Reply to:   3332

##Bạn không hiểu là tuy "Tâm không duyên Cảnh" "Nhưng không ǵ chẳng đủ " sao?

"cơi Cực Lạc cách xa mười vạn ức cơi Phật" là có thật nhưng thật sự chẳng ngoài Tâm là câu này " thật sự ở trong tâm. "

Tây Phương Cực Lạc Thế Giới là do Công Đức Tu Hành Trang Nghiêm của
" A Di Đà Phật " tạo dựng lên. ##

Giả nhời:

Điều này từ post trước tôi vẫn đồng ư mà, đâu có nói ǵ khác Đại sư NI đâu?----> Tâm là chủ của muôn pháp do đó không lạ ǵ khi cơi Cực Lạc cách xa mười vạn ức cơi Phật" là có thật nhưng thật sự chẳng ngoài Tâm là câu này " thật sự ở trong tâm .
Khi chúng ta mơi tu th́ nghĩ TPCL ở ngoài Tâm xa lắm, nhưng khi tu lâu chợt ngộ ra rằng nó ở ngay trong tâm thức ḿnh, lúc đó bạn có c̣n muốn đi đâu để t́m TPCL nữa chăng?? Thí dụ cho dễ hiểu hơn, nhà chúng ta dưới quê thiếu thuốc Aspirine, ta định lên tỉnh để mua; bổng chợt thây trong tủ thuốc c̣n trử đầy đủ loại thuốc đó, th́ bạn có phải tốn công lên tỉnh nửa không??


##5. Thế nào là tin ở sự thật?

Người tu học tin ở sự thật là tin rất sâu rằng: Cái tâm tính của ḿnh tuy nó chỉ hiện ra trong một niệm (một loáng), mà thực ra nó rộng lớn vô cùng, chẳng biết đến đâu là hết được; thế th́ những thế giới khắp mười phương xuất hiện ở trong tâm tính ḿnh cũng chẳng biết bao nhiêu là hết được. Vậy thời thế giới Cực Lạc ở cách đây mười vạn ức Phật độ là một thế giới có thực, rất thanh tịnh trang nghiêm, chứ chẳng phải thế giới tưởng tượng ở trong bài ngụ ngôn của Trang Tử.
Tin như thế gọi là tin ở sự thực (v́ ḿnh tin cảnh giới Tịnh Độ là một sự thực có). ##

Giă nhời:

Đúng, TPCL là 1 thế giới có thật do Phật TC giảng trong kinh ADĐ, nhưng chỉ ở trong tâm thức hành giả chứng đắc mà thôi, chớ không phải bằng h́nh tướng có thể sờ mó đưọc như ở cỏi ta bà này, mà ai cũng có thể thấy được.

Xin bạn lần lượt giă nhời dùm tôi các câu hỏi sau đây (YES/NO):

1- Thân nguời (body) hoặc chim ......ở TPCL có phải cấu tạo = 4 đại (đất, nước, gió, lửa) như cỏi Ta bà này không?
2-Trong 7 báu ở TPCL gồm: kim, ngân,lưu ly,......thí dụ như :kim là vàng có cấu chất giông vàng ở thế gian này không và có thể sờ mó được không?
3-Có thời gian và không gian ở đó không?
4-Có khoảng cách nào giữa TPCL và các cởi Phật khác hoặc tam giới này không?

Nếu bạn trả lời YES chỉ 1 trong các câu trên, th́ TPCL cũng giống y như thế gian này ,tức là c̣n có cập đối đăi ( an opposite pair) như trắng- đen, cao -thấp, thiệt- giả và........th́ cỏi đó c̣n sanh tử, c̣n nhân quà, th́ làm sao bạn hy vọng ngự trên 9 đài sen bất tử để tu cho tới thành Phật được?????. Và nếu nơi đó đă bât tử th́ c̣n cần ǵ phải ước muốn thành Phật chi nửa?

TK

3335<--Next   Previous-->3333   View top 40 messages