Message Board:

DISCLAIMER:    This board is not connected to any organization.  All messages are solely the personal opinions of the posters. We are not responsible for any postings (or the resulting side-effects) that are expressed on this board.  Posters, please confine your discussions to subjects concerning the study of Buddhism.    


Poster:  PhatDuc         Reply   Post Message
Date: Sat Oct 29 10:24:28 2005
Subject:  Gu?i A^?n danh
Post No:  2144    

Ban vie^'t, "TLNT từ chơn tâm sinh ra (và là đặc tính cuả chơn tâm), chớ không từ bất cứ cảnh nạ bên ngoài sanh ra. Cho dù ngay cảnh Niêt Bàn cuả chư phật , nếu vị Phật đó tự tâm không có sẳn TLNT th́ không thể nạ ở cảnh đó được, TPCL cũng như vậy. "
Ba`i tru+o*'c ba.n no'i Nie^'t Ba`n la` TLNT va^.y thi` ai o*? ca?nh Nie^'t Ba`n (CNB) pha?i co' TLNT. Ba^y gio*` ba.n ba?o cho du` ngay CNB cu?a Chu+ Pha^.t, ne^'u vi. Pha^.t ddo' tu+. ta^m kho^ng co' sa(~n TLNT... Ne^'u kho^ng co' TLNT la`m sao o*? CNB dduo*.c. Ho*n nu+~a ne^'u kho^ng co' TLNT thi` la`m sao go.i la` Pha^.t ma` ba.n la.i no'i la` ne^'u Pha^.t kho^ng co' TLNT...To^i co' the^m ca^u ho?i nu+~a, ba.n ba?o "cha^n ta^m" kho^ng tu+` be^n ngoa`i, va^.y thi` no' o*? dda^u: trong dda^`u, trong tim, trong tri'...? Va^~n co`n confused.

2145<--Next   Previous-->2143   View top 40 messages