Message Board:

DISCLAIMER:    This board is not connected to any organization.  All messages are solely the personal opinions of the posters. We are not responsible for any postings (or the resulting side-effects) that are expressed on this board.  Posters, please confine your discussions to subjects concerning the study of Buddhism.    


Poster:  Người Bạn Sen         Reply   Post Message
Date: Wed Jun 21 19:26:23 2006
Subject:  Phạm Giới / Gởi Bạn PS và PTDT
Post No:  3194    

Dựa theo câu trả lời dưới đây. Chúng Ta không nên lập đi lập lại lổi lầm của người phạm giới, Tuy Họ viết bài phỉ bán Kinh A Di Đà, Kinh Phật...v.v rồi chúng ta đem đi rao truyề bài xích Họ th́ chúng ta cũng bị phạm Tội dựa theo câu tră lời dưới.

http://www.niemphat.net/Luan/phathocvandap/phvd_2.htm

Phật Học Vấn Đáp - Lăo Ḥa Thượng Tịnh Không


Hỏi: Con biết được một vị tu học đă lâu năm, nhưng người đó cứ phạm giới tạo nghiệp hoài, xin hỏi con có nên tiếp tục che đậy cho người đó không?

Đáp: Tốt nhất bạn nên quên chuyện này đi th́ sẽ được vô lượng công đức, sẽ đạt được tâm thanh tịnh. Nếu cứ để trong tâm hoài, mỗi lần bạn nghĩ về chuyện người đó phạm giới th́ cũng là tự ḿnh phạm giới một lần; nghĩ đến một lần người đó tạo nghiệp tức là tự ḿnh tạo nghiệp một lần. Người đó tạo nghiệp trên ‘thân, khẩu’, bạn lại tạo nghiệp trên ‘ư’. Huệ Năng đại sư nói: ‘Nhược chân tu đạo nhân, bất kiến thế gian quá’ (Nếu là người tu hành chơn chánh th́ không thấy lỗi của người trong thế gian). Nếu có thể làm được câu này th́ đạo nghiệp trong đời này mới thành tựu; cứ thường đem lỗi lầm của người khác để trong tâm ḿnh th́ sẽ làm hại tiền đồ (tương lai) của ḿnh, đời sau nhất định sẽ đọa vào tam ác đạo. Tâm của bạn không thanh tịnh, không có ǵ phải che đậy hoặc không che đậy, đây là lỗi lầm nặng nhất của ḿnh. 21-90-19

3195<--Next   Previous-->3193   View top 40 messages