Message Board:

DISCLAIMER:    This board is not connected to any organization.  All messages are solely the personal opinions of the posters. We are not responsible for any postings (or the resulting side-effects) that are expressed on this board.  Posters, please confine your discussions to subjects concerning the study of Buddhism.    


Poster:  Phúc Sơn         Reply   Post Message
Date: Tue Nov 1 07:41:07 2005
Subject:  Dễ / PhatDuc
Post No:  2209     Reply to:   2196

##Ca'i problem kho^ng pha?i la` tha lu+.c ma` la` tu+. lu+.c. Trong Ti.nh ddo^. tha lu+.c luo^n sa(~n co', co' tru+o*'c khi tu+. lu+.c ba('t dda^`u,..... Tu+. lu+.c la` ca'i ddi.nh cho su+. tha`nh co^ng. Nhu+ va^.t du` tu Thie^`n hay Ti.nh ddo^, tha`nh co^ng nhu+ nhau, kho^ng ca'i na`o de^~ ho*n ca'i na`o.##

Tự lực thì môn nào cũng cần tự lực cả, Thiền, Tịnh, Giáo, Mật, Luật,... gì cũng cần tự lực cả. Phải có tự lực mới được.
Tha lực mà bạn nói "sẵn có" là một chuyện. Còn "tha lực" mà Tịnh Ðộ nói là một cách nói giản tiện, nói tắt, như tên bạn là PhatDuc mà gọi tắt là PD.
Tha lực trong Tịnh Ðộ là tha lực tiếp dẫn. Tha lực mà bạn nói sẵn có là tha lực thiên nhiên trong pháp giới.
Tha lực tiếp dẫn là gì? Là đức Di Ðà có bản nguyện tới tận nơi tiếp dẫn, đón rước những ai niệm tên ngài và muốn vãng sinh sang TPCL.
Tu các môn khác, Thiền, Giáo, Mật, Luật, Pháp Hoa, Hiền Thủ,... thì hành giả hoàn toàn dựa vào tự lực, vào công đức tu hành của mình, tạo nên những nhân gì, nghiệp gì để đạt quả vô thượng bồ-đề.
Tịnh Tông thì khác, hành giả nỗ lực niệm Phật, thiết tha mong muốn được vãng sinh, rồi đức Di Ðà tới nơi đón về TPCL để tu tiếp rồi thành Phật ở đấy.
Các Tổ ví những môn tu khác như con kiến bò lên dốc núi, môn Tịnh như thuyền xuôi dòng nước mà lại thêm thuận gió căng buồm.
Các Tổ cũng có cách so sánh như thế này: tu các môn khác, phải tuần tự qua các giai đoạn chứng đắc, như con kiến trong thân cây tre, phải đục từng lóng từng đốt cây tre mà ra, còn tu Tịnh, như con kiến đục ngang thân cây tre mà ra ngoài.

Các Tổ giảng như vầy: vãng sinh là hoàn toàn nhờ vào tha lực. Vì sao? Vì ai nấy cũng tu tự lực giống nhau cả. Hơn thua nhau là có Di Ðà tiếp dẫn. Không phát nguyện vãng sinh thì dù niệm Phật đến mức gió không lọt mưa không vào, cũng không vãng sinh. Vì sao? Không có lòng mong muốn vãng sinh mà Phật tới tóm cổ đem đi thì nó lại kêu rùm beng lên là bắt cóc nó sao? ;-)) Nguyện thứ 19 có nói rõ: tu chư công đức, hồi hướng vãng sinh. Người không niệm Phật, mà chỉ tu các công đức các môn khác, mà có lòng hoài bão thiết tha, khẩn thiết phát nguyện cầu xin tiếp dẫn vãng sinh, đức Di Ðà cũng tới tiếp dẫn.
Một khi vãng sinh, thì văn bằng chứng chỉ tuy chưa có, nhưng coi như là nắm chắc trong tay rồi.

Tôi vâng lời Phật ý Tổ mà trùng tuyên pháp ngữ, để giúp các bạn thấy cái dễ nhờ tha lực là như vậy.

2210<--Next   Previous-->2208   View top 40 messages