Message Board:

DISCLAIMER:    This board is not connected to any organization.  All messages are solely the personal opinions of the posters. We are not responsible for any postings (or the resulting side-effects) that are expressed on this board.  Posters, please confine your discussions to subjects concerning the study of Buddhism.    


Poster:  Phúc Sơn         Reply   Post Message
Date: Sat Jul 8 16:48:47 2006
Subject:  Thâu Nhiếp / bạn phàm phu
Post No:  3279     Reply to:   3277

##Theo ngu kiến của tôi thì ngoài chữ soi chiếu còn có chữ thâu nhiếp,##

Thế nghĩa là thế nào??? "Ngoài chữ soi chiếu còn có chữ thâu nhiếp", nghĩa là trong câu văn, có dùng cả 2 chữ ấy, mà bạn phàm phu cắt xén, chỉ chép ra 2 chữ "soi chiếu" cho chúng tôi xem, thế rồi khi chúng tôi đặt câu hỏi, thì bạn phàm phu mới nói rằng "ngoài chữ soi chiếu còn có chữ thâu nhiếp". Tôi nghĩ như thế có phải không? Xem như nhời bạn nói thì tôi hiểu như thế. Tôi có hiểu nhầm thì xin các bạn phủ chính.

Trong chính văn của kinh Quán Vô Lượng Thọ, quả thật có phần này.
http://www.niemphat.net/Kinh/kinhquanvoluongtho.htm
Đức Phật bảo A Nan và Vi Đề Hi: "Kế lại, nên quán Phật Vô Lượng Thọ thân tướng quang minh. .... Các lỗ lông nơi thân Phật phóng ánh sáng ra như núi Tu Di. Viên quang của Phật ấy như trăm ức Đại Thiên thế giới. ... Thân Phật Vô Lượng Thọ có tám vạn bốn ngàn tướng. Trong mỗi mỗi tướng đều riêng có tám vạn bốn ngàn tùy hình hảo. Trong mỗi mỗi hình hảo còn có tám vạn bốn ngàn quang minh, mỗi mỗi quang minh chiếu khắp thập phương thế giới, nhiếp lấy chúng sanh niệm Phật chẳng bỏ sót."

Chữ "soi chiếu" chỉ đơn thuần có nghĩa là chiếu tới nơi. Quang minh Phật thì tới đâu cũng chiếu thấu.
Còn chữ "thâu nhiếp" có nghĩa là thu lại, bắt lấy. Quang minh của Phật chỉ có thể thâu nhiếp, thu lại, đem về, những người có hoài bão, có ước vọng muốn về Tây, mà thôi. Những kẻ không mong muốn về Tây, quang minh của Phật tuy chiếu thấu tới thân, nhưng họ không thèm hay biết, nên không hưởng ứng lời mời mọc của Phật A Di Đà.

Tôi có nghe hòa thượng ở chùa gần đây, giảng về việc này, với thí dụ như sau, mà tôi thấy có lý.
Quang minh của Phật chiếu khắp mọi nơi, thí dụ như làn sóng vô tuyến của radio hay TV. Làn sóng vô tuyến ấy hiện hữu tất cả mọi nơi, mọi thời, chiếu thấu tất cả các máy radio, TV. Tuy nhiên chỉ có những máy radio nào, máy TV nào, mà vặn đúng băng tần, thì mới có hình, có tiếng, phát ra.


3280<--Next   Previous-->3278   View top 40 messages