Message Board:

DISCLAIMER:    This board is not connected to any organization.  All messages are solely the personal opinions of the posters. We are not responsible for any postings (or the resulting side-effects) that are expressed on this board.  Posters, please confine your discussions to subjects concerning the study of Buddhism.    


Poster:  Phúc Sơn         Reply   Post Message
Date: Fri Jul 28 06:25:24 2006
Subject:  Ða Hình Ða Dạng/bạn Nghi Va^'n
Post No:  3301     Reply to:   3300

##Y' to^i no'i la` o*? the^' gian na`y ho*n 2000 na(m ve^` tru+o*'c co' nguoi tha^'y Pha^.t Thi'ch Ca va` A la ha'n, nhu+ng theo to^i duoc bie^'t thi` chu+a ai tha^'y Bo^` Ta't.##

Thì tôi hiểu bạn chứ.
Cái thân thể mà bạn nói là Phật Thích Ca mà bạn thấy 2500 năm trước đây cũng chỉ là một trong hằng hà sa số hóa thân. Vì cần giáo hóa chúng sinh bằng thân Phật, nên ngài ứng hiện thân Phật. Chư Bồ Tát cũng thế. Cái thằng đồng nghiệp mắc dịch đang ngồi cạnh bạn ở trong văn phòng, có thể cũng là Bồ Tát Quán Âm ứng hiện để rèn luyện bạn, chứ đâu có phải là Bồ Tát thì phải ngồi trên hoa sen, tay cầm bình nước, tay nắm tích trượng đâu.
Miễn có người dạy bạn, giáo hóa bạn đàng hoàng là được rồi, bạn cần chi mà phải gập chư Phật, Bồ Tát tận mặt?
Mà bạn khát ngưỡng quá lắm, thì muốn gập Phật cũng không khó. Xem đây nè

http://www.thuvienhoasen.org/khphaphoa-05-16.htm
KINH DIỆU PHÁP LIÊN HOA
Phẩm "Như Lai Thọ Lượng"
Thứ Mười Sáu
............
Chúng-sinh đã tín-phục
Ngay thực ý diệu-hòa
Một lòng muốn thấy Phật
Chẳng tự tiếc thân mệnh
Giờ ta cùng chúng tăng
Đều ra khỏi Linh-Thứu
..............
Người nhu-hòa ngay thực
Có tu các công-đức
Thời đều thấy thân ta
Ở tại đây nói pháp.

Còn mà muốn gập Nam Hải Ðại Sĩ thì xem đây:
http://www.adidaphat.net/phathoc/phapluan_display_chapter.asp?ChapterID=116
Kinh Ðại Bi Tâm Ðà La Ni: Phần 1
Nếu có vị Tì khưu, Tỳ khưu ni, Ưu bà tắc, Ưu bà di hay đồng nam, đồng nữ nào muốn tụng trì chú này, trước tiên phải phát tâm từ bi đối với chúng sanh, và sau đây y theo tôi mà phát nguyện:
Nam mô đại bi Quán Thế Âm,
nguyện con mau biết tất cả pháp.
Nam mô đại bi Quán Thế Âm,
nguyện con sớm được mắt trí huệ.
Nam mô đại bi Quán Thế Âm,
nguyện con mau độ các chúng sanh,
Nam mô đại bi Quán Thế Âm,
nguyện con sớm được phương tiện khéo.
Nam mô đại bi Quán Thế Âm,
nguyện con mau lên thuyền bát nhã.
Nam mô đại bi Quán Thế Âm,
nguyện con sớm được qua biển khổ,
Nam mô đại bi Quán Thế Âm,
nguyện con mau được đạo giới định.
Nam mô đại bi Quán Thế Âm,
nguyện con sớm lên non Niết Bàn.
Nam mô đại bi Quán Thế Âm,
nguyện con mau về nhà vô vi.
Nam mô đại bi Quán Thế Âm,
nguyện con sớm đồng thân pháp tánh.
Nếu con hướng về nơi non đao,
non đao tức thời liền sụp đổ.
Nếu con hướng về lửa, nước sôi,
nước sôi, lửa cháy tự khô tắt.
Nếu con hướng về cõi địa ngục,
địa ngục liền mau tự tiêu diệt,
Nếu con hướng về loài ngạ quỷ.
Ngạ quỷ liền được tự no đủ,
Nếu con hướng về chúng Tu La,
Tu la tâm ác tự điều phục,
Nếu con hướng về các súc sanh,
súc sanh tự được trí huệ lớn.
Khi phát lời nguyện ấy xong, chí tâm xưng danh hiệu của tôi, lại chuyên niệm danh hiệu bổn sư tôi là đức A Di Đà Như Lai, kế đó tiếp tụng đà ra ni thần chú này. Nếu chúng sanh nào, trong một ngày đêm tụng năm biến chú, sẽ diệt trừ được tội nặng trong ngàn muôn ức kiếp sanh tử.

http://www.adidaphat.net/phathoc/phapluan_display_chapter.asp?ChapterID=117
Kinh Ðại Bi Tâm Ðà La Ni: Phần 2
Này Phạm vương! Những tâm đại từ bi, tâm bình đẳng, tâm vô vi, tâm chẳng nhiễm trước, tâm không quán, tâm cung kính, tâm khiêm nhường, tâm không tạp loạn, tâm không chấp giữ, tâm vô thượng Bồ Đề, nên biết các thứ tâm này đều là tướng mạo của môn đà ra ni này. Vậy, ông nên y theo đó mà tu hành.
................
Nếu có thể kiết giới đúng pháp, và y như pháp mà thọ trì, thì mọi việc đều thành tựu.
Phép kiết giới như thế nào? Hoặc tụng chú vào lưỡi dao sạch, rạch đất xung quanh làm giới hạn. Hoặc tụng chú vào nước sạch, rảy 4 phương làm giới hạn. Hoặc tụng chú vào hột cải trắng, liệng ra bốn phía làm giới hạn. Hay dùng tâm tưởng đến chỗ nào thì chỗ đó là giới hạn. Hoặc tụng chú vào tro sạch, rải xung quanh làm giới hạn. Hoặc tụng chú vào chỉ ngũ sắc, treo vây bốn bên làm giới hạn. Mấy phương pháp trên đây, dùng cách nào cũng được. Nên nhớ mỗi thứ đều phải tụng cho đủ 21 biến. Nếu tụng trì đúng pháp, tự nhiên sẽ được hiệu quả.
.................
Đức Phật bảo ngài A Nan: - Thần chú của Quan Thế Âm Bồ Tát nói ra đây, chân thật không dối. Nếu muốn thỉnh Bồ Tát đến, nên tụng chú vào hương chuyết cụ la 21 lần rồi đốt lên (chuyết cụ la chính là an tức hương).

Muốn thấy Chuẩn Ðề Bồ Tát, cùng chư vị Bồ Tát khác thì tu theo đây
http://www.adidaphat.net/phathoc/phapluan_display_chapter.asp?ChapterID=114
Đại Chuẩn Đề Đà La Ni Kinh
................
Lại có pháp nữa, nơi trên mé sông lớn, dùng cát đắp hình tượng tháp, tụng chú một biến ấn thành một tháp, mãn 60 vạn biến, thấy được các thánh giả như Quán Thế Âm Bồ Tát, Đà La (Tàrà) Bồ Tát, Kim Cang Thủ Bồ Tát (Vajrapani) tùy tâm sở cầu đều được thành tựu đầy đủ. Hoặc thấy trao cho thuốc tiên, hoặc thấy được thọ ký quả Bồ Đề.
Lại có pháp nữa, hữu nhiễu hình tượng cây Bồ Đề. Tụng chú mãn 1,000 vạn biến tức thấy Bồ Tát vì người đó mà nói pháp, muốn theo Bồ Tát liền được tùy tùng
Lại có pháp nữa, trước Chuyển Pháp Luân Tháp, trước tháp Phật Đản Sanh, trước tháp bảo giai từ Đao Lợi xuống, trước tháp như vậy, hữu nhiễu tụng chú, tức thấy A Bát La Thị Đa Bồ Tát, và A Lợi Để Bồ Tát, tùy chỗ sở nguyện đều được đầy đủ.

Bạn Nghi Va^'n nhắm thử sức mình có thật sự tu hành đúng pháp như thế, thì sẽ được quả toại mà gập chư Phật, Bồ Tát.
Nếu nhắm sức không nổi, thì cứ việc tu hành theo các ứng hóa thân của chư Phật, Bồ Tát. Bạn mà còn hỏi tôi rằng ứng hóa thân nào thì tôi cũng chỉ nói bạn là những thân ấy ấy đó, trong kinh nói đó.

3302<--Next   Previous-->3300   View top 40 messages