Message Board:

DISCLAIMER:    This board is not connected to any organization.  All messages are solely the personal opinions of the posters. We are not responsible for any postings (or the resulting side-effects) that are expressed on this board.  Posters, please confine your discussions to subjects concerning the study of Buddhism.    


Poster:  Phúc Sơn         Reply   Post Message
Date: Sun Oct 23 05:59:33 2005
Subject:  Tâm Động Quỷ Thần Tri
Post No:  2034     Reply to:   2030

Chả cần hương án gì sất cả. Ngay tại nơi chốn nào, ai mà đặt điều nói dối, cái nghiêp nó đã vận vào trong người rồi. Mà nghiệp nó kết rồi thì không ai tránh khỏi

"Đã mang lấy nghiệp vào thân,
Cũng đừng trách lẫn trời gần đất xa" (Đoạn Trường Tân Thanh)

Bạn cho tôi biết làm sao bạn có thể quả quyết rằng Reader = PTDT?
Bạn cho tôi biết làm sao các bạn tìm ra được sư phụ PTDT là ai?

2035<--Next   Previous-->2033   View top 40 messages