Message Board:

DISCLAIMER:    This board is not connected to any organization.  All messages are solely the personal opinions of the posters. We are not responsible for any postings (or the resulting side-effects) that are expressed on this board.  Posters, please confine your discussions to subjects concerning the study of Buddhism.    


Poster:  Phúc Sơn         Reply   Post Message
Date: Sun Oct 30 09:15:53 2005
Subject:  Chính Niệm
Post No:  2177     Reply to:   2174

##Cha'nh nie^.m la` no'i ve^` tri' tue^. Ngu?o?`i co' cha'nh nie^.m la` ngu?o?`i co' kha? na(ng pha^n bie^.t ddu?o?.c ca'i na`o ddu'ng, ca'i na`o sai, ca'i na`o ne^n la`m, ca'i na`o kho^ng ne^n la`m,##

Bạn HL nói đúng rằng chính nệm với nhất tâm bất loạn khác nhau.
Chính niệm là khả năng phân biệt.
Liên Tông Bát Tổ là ngài Hàng Châu Vân Thê Chu Hoằng Liên Trì Đại Sư có bài văn phát nguyện. Trong đó có câu:
"Chí ư lâm dục mệnh chung, dự tri thời chí, thân vô nhất thiết bệnh khổ ách nạn, tâm vô nhất thiết tham luyến mê hoặc, chư căn duyệt dự, chính niệm phân minh, xả báo an tường, như nhập thiền định"
"Đến lúc lâm chung, biết ngày giờ trước, thân không tất cả, bịnh khổ ách nạn, tâm dứt tất cả, tham luyến mê hoặc, các căn vui đẹp, chánh niệm phân minh, xả báo an lành, như vào thiền định."

Chính niệm phân minh, biết rõ ràng mọi sự việc, là vậy.

Tổ Liên Trì là ngài Chu Hoằng, soạn quyển "Di Đà Sớ Sao"

2178<--Next   Previous-->2176   View top 40 messages