Message Board:

DISCLAIMER:    This board is not connected to any organization.  All messages are solely the personal opinions of the posters. We are not responsible for any postings (or the resulting side-effects) that are expressed on this board.  Posters, please confine your discussions to subjects concerning the study of Buddhism.    


Poster:  CTH         Reply   Post Message
Date: Wed Oct 19 20:57:05 2005
Subject:  Thử lần chót
Post No:  1956     Reply to:   1955

Thân gởi PTDT,
Bạn lại hiểu nhầm ư tôi hỏi nửa rồi.
Thôi bây giờ bạn thử "Đối" 2 câu này xem sao: "Trả lời ,không phải là trả lời,ấy gọi là trả lời. Y kinh, không phải là y kinh, ấy gọi là y kinh".
Thế 2 chữ "Trả lời" và "Y kinh" bằng chữ "của bạn". Xin vắn tắt rơ ràng. Nếu bạn không giả nhời được câu này, th́ quả đúng như nhời các PT khác nói là bệnh của bạn đă vô phương cuứu chữa rồi.Tôi cũng chào thua thôi!
CTH

1957<--Next   Previous-->1955   View top 40 messages