Message Board:

DISCLAIMER:    This board is not connected to any organization.  All messages are solely the personal opinions of the posters. We are not responsible for any postings (or the resulting side-effects) that are expressed on this board.  Posters, please confine your discussions to subjects concerning the study of Buddhism.    


Poster:  Phúc Sơn         Reply   Post Message
Date: Thu Jun 15 20:09:54 2006
Subject:  Đừng Lo / Người Bạn Sen
Post No:  3139     Reply to:   3129

Người Bạn Sen ơi:
Bạn đừng lo chúng tôi tranh tương đấu tụng. Tôi chỉ chủ trương vâng theo lời Phật ư Tổ, chứ không dám lạm bàn quanh co đâu. Kinh, luận nói sao, tôi xin kính vâng theo như thế.
Trên hội Pháp Hoa, ông Thầy c̣n ngồi lù lù như cái mả Đạm Tiên như thế, mà cả ngh́n học tṛ đứng dậy cắp đít bỏ ra về, cho rằng ḿnh đă thông hiểu chứng đắc, không cần nghe thêm ǵ nữa. Đến nay, sau cả ngh́n năm, cha lành đă chết từ đời tám tổng nào rồi, con cháu không tin những lời dạy của cha để lại, th́ cũng là chuyện dĩ nhiên mà thôi.
Tôi chỉ mong dung ḥa, khẩn cầu chư vị nên song tu, để thêm phần lợi lạc, chứ tuyệt nhiên không dám nói leo rằng môn nào cao môn nào thấp. Môn của các vị vẫn đang tu, đương nhiên là tốt, có thêm Tịnh Tông vào, th́ như hổ thêm cánh, chỉ có lợi thêm chứ không phương hại ǵ. Thảng như không có duyên, th́ cứ tự nhiên mà gác qua một bên, không cần đoái hoài ǵ sất cả.

3140<--Next   Previous-->3138   View top 40 messages