Message Board:

DISCLAIMER:    This board is not connected to any organization.  All messages are solely the personal opinions of the posters. We are not responsible for any postings (or the resulting side-effects) that are expressed on this board.  Posters, please confine your discussions to subjects concerning the study of Buddhism.    


Poster:  Ẩn danh         Reply   Post Message
Date: Sun Oct 30 00:49:27 2005
Subject:  Gởi Không Động: Nhất tâm bất loạn?
Post No:  2171     Reply to:   2165

Gởi Không Động,

##Phái Không Động xin có câu hỏi với bạn Ẩn danh, mong bạn giải thích dùm:
1- Nhất tâm bất loạn và chánh niệm có giống nhau không?
2-Nếu giống th́ chúng tôi thấy tu Tịnh dễ đạt nhất tâm bất loạn hơn, v́ nó có lập chương tŕnh tu luyện hẳn hoi, và "có công mài sắt có ngày nên kim". C̣n tu thiền th́ nói mông lung quá, chẳng có chương tŕnh ǵ cả, biết bao giờ mới được chánh niệm hoặc thấy tánh.
Ư bạn nghĩ sao??
Dù không muốn trả lời xin bạn cũng hồi baó cho chúng tôi rỏ.
Xin cám ơn trước. ##

1- Nhất tâm bất loạn và chánh niệm giống nhau .
2-Tu Tịnh có lập chương tŕnh tu luyện hẳn hoi, và "có công mài sắt có ngày nên kim", nhưng nếu không phân biệt được chơn và vọng tâm; khi niệm Phật để tâm chạy theo trần cảnh thì dù thời gian bao lâu cũng không đạt đuợc nhất tâm bất loạn . Quan trọng nằm ở chỗ định tâm chớ không ở thời gian lâu mau, và chương trình tu tâp.
Nếu nhận ra chơn tâm thì hành giả Thiền sẻ định tâm dễ dàng trong một thời gian rất ngắn.
Ẩn danh

2172<--Next   Previous-->2170   View top 40 messages