Message Board:

DISCLAIMER:    This board is not connected to any organization.  All messages are solely the personal opinions of the posters. We are not responsible for any postings (or the resulting side-effects) that are expressed on this board.  Posters, please confine your discussions to subjects concerning the study of Buddhism.    


Poster:  tam kien co         Reply   Post Message
Date: Sun May 21 13:16:49 2006
Subject:  Chung Dao Ca - Thi Ca 20
Post No:  3034     Reply to:   3026

CHỨNG ÐẠO CA
Nguyên tác: Huyền Giác Thiền Sư

Thi ca 20
Cái Thấy Của Người Chứng Ðạo
Về THÚ VUI CỦA THIỀN GIẢ

Hán Văn:
Nhập thâm sơn trụ lan nhã
Sầm ngâm u thúy trường tòng hạ
Ưu du tĩnh tọa dã tăng gia
Khuých tịch an cư thật tiêu sái !

Dịch nghĩa:
Vào rừng thẳm, trụ am thanh tĩnh mịch
Dưới cội tùng, bên gộp đá bóng râm che
Làm tăng quê, vui sâu trong tĩnh tọa, trong êm đềm
Cảnh lặng lẽ, an lành sao nói hết …

3035<--Next   Previous-->3033   View top 40 messages