Message Board:

DISCLAIMER:    This board is not connected to any organization.  All messages are solely the personal opinions of the posters. We are not responsible for any postings (or the resulting side-effects) that are expressed on this board.  Posters, please confine your discussions to subjects concerning the study of Buddhism.    


Poster:  tam kien co         Reply   Post Message
Date: Fri Feb 17 20:22:58 2006
Subject:  Chung Dao Ca - Thi Ca 3
Post No:  2672     Reply to:   2573

CHỨNG ĐẠO CA - Thi Ca 3
Nguyên tác: Huyền Giác Thiền Sư

Hán Văn:

Đốn giác liễu Như Lai thiền
Lục độ vạn hạnh thể trung viên
Mộng lư minh minh hữu lục thú
Giác hậu không không vô đại thiên.

Dịch nghĩa:

Thoắt chứng nhập Như Lai thiền định
Vạn hạnh tṛn mà lục độ cũng châu viên
C̣n mộng mơ thấy có sáu nẻo luân hồi
Khi tỉnh thức cơi Ta bà t́m không ra dấu vết.

2673<--Next   Previous-->2671   View top 40 messages