Message Board:

DISCLAIMER:    This board is not connected to any organization.  All messages are solely the personal opinions of the posters. We are not responsible for any postings (or the resulting side-effects) that are expressed on this board.  Posters, please confine your discussions to subjects concerning the study of Buddhism.    


Poster:  Phúc Sơn         Reply   Post Message
Date: Mon Oct 17 21:04:52 2005
Subject:  Hoa Nghiêm & Thủ Lăng Nghiêm / Phúc Lộc & PTDT
Post No:  1900     Reply to:   1877

##To^i kho^ng tha^'y chu`a Ti'ch Lan, A^'n ddo^., Thai' Lan, Cao mie^n, Lao`, Mie^'n ddie^.n co' kinh na`y. To^i kho^ng tha^'y kinh na`y o*? chu`a Nguye^n Thu?y. O*? chu`a Ti.nh ddo^. thi` to^i kho^ng tha^'y ai ddo.c kinh Thu? La(ng Nghie^m va ` Hoa Nghie^m. To^i tha^'y cu+' tu.ng kinh Di DDa`. Xin ba.n kie^?m chu+'ng la.i.##

Thưa các bạn:
Mong rằng tới giờ phút này, các bạn đã đọc qua cái message mà, trong đó, tôi có đi ăn trộm được văn của các cố HT và HT, nói về 2 bộ kinh trên.

Hai bộ kinh đó thuộc hệ thống Đại Thừa, nên các chùa, các tăng Nguyên Thủy không có và không thường xem qua. Tôi nói là không thường xem qua, chứ không phải là không biết. Đã là tăng đi học, thì phải học tuốt luốt, không biết nhiều thì cũng biết ít. Bạn PTDT không thấy trong chùa có hai kinh đó và chư tăng không đề cập đến, không có nghĩa là hai kinh đó kém phần quan trọng.

Các chùa thuộc hệ thống Đại Thừa thì ngày nào cũng có khoá lễ buổi sáng, cuối canh năm, đầu giờ mão, 5 giờ sáng, tụng chú Lăng Nghiêm, Đại Bi, Thập Chú, niệm Phật, vân vân. Trong ngày thì tùy chùa, tụng kinh, bái sám,... Tối thì tụng Di Đà, Huân Tu, lễ Hồng Danh Bảo Sám.
Đến đây, bạn PTDT nói ngay: đó, nào có ai tụng Hoa Nghiêm và Thủ Lăng Nghiêm đâu.
Dạ thưa vâng.
Chùa các cộng đồng khác ra sao, thì tôi không biết. Chứ chùa Việt Nam ta thì quả tình tôi không thấy có. Âu cũng là thời mạt pháp, kinh thì nằm sờ sờ ra đấy, nhưng có mấy ai đụng đến. Ngay như tôi đây cũng đâu dám sờ tới. Có hiểu cóc đâu mà dám mở ra đọc.
Nhưng, mình quáng gà, nhìn không rõ mặt giời, không có nghĩa là mặt giời không sáng.
Mình ngu tối, trí nông nghiệp sâu, không hiểu nổi kinh, không có nghĩa là kinh không quan trọng.

Tôi chỉ biết rằng chùa Vạn Phật, hằng năm, có khóa tu, tụng kinh Hoa Nghiêm trong 49 ngày. Ngoài ra, các vị muốn xuất gia, đều phải học thuộc lòng chú Lăng Nghiêm, và nhiều kinh sách khác.

##To^i tha^'y cu+' tu.ng kinh Di DDa`. ##

Bạn PTDT mà chỉ thấy họ tụng Di Đà là họ thức thời vậy. Tụng, đọc, học kinh, mãn kiếp mà chưa hiểu, chết đi thì hồn kia vơ vẩn, phách nọ mơ màng, tiền lộ mang mang, tất kính hà vãng, đường trước mặt mù mờ, biết lối nào mà đi đây. Sao bằng nắm sáu chữ hồng danh, trút hơi cuối cùng, sang cõi TPCL, thuận duyên đầy đủ, tha hồ mà tu tiếp.

1901<--Next   Previous-->1899   View top 40 messages