Message Board:

DISCLAIMER:    This board is not connected to any organization.  All messages are solely the personal opinions of the posters. We are not responsible for any postings (or the resulting side-effects) that are expressed on this board.  Posters, please confine your discussions to subjects concerning the study of Buddhism.    


Poster:  Thiền sinh/Paris          Reply   Post Message
Date: Fri Jun 16 03:04:22 2006
Subject:  Xin đính chánh dùm.
Post No:  3146     Reply to:   3145

Có 2 chữ trong 2 paragraphs viết lộn xin các bạn sửa dùm:

1-/Tiếng Anh tương đối đơn giản hơn: Ptánh= reality, true nature, Buhda nature, real nature...... và biến tướng Ptánh = perceptions , concepts, notions, real emptiness,.....

___*** Xin dọc lai là: Tiếng Anh tương đối đơn giản hơn: Ptánh= reality, true nature, Buhda nature, real nature, real emptiness...... và biến tướng Ptánh = perceptions , concepts, notions, ,.....

2- /Bạn có nghe Phật nói câu ai củng biết: "Ta là Phật...............các ngươi là Phật đă thành" (kinh VG) , nếu chúng sanh không có Ptánh, mà Phật dám nói dối hay sao (tỉ như gieo hột mận mà đ̣i ra trái đào vậy).

__***Xin dọc lai là: Bạn có nghe Phật nói câu ai củng biết: "Ta là Phật...............các ngươi là Phật SẺ thành" (kinh VG) , nếu chúng sanh không có Ptánh, mà Phật dám nói dối hay sao (tỉ như gieo hột mận mà đ̣i ra trái đào vậy).

Thành thật cám ơn


3147<--Next   Previous-->3145   View top 40 messages