Message Board:

DISCLAIMER:    This board is not connected to any organization.  All messages are solely the personal opinions of the posters. We are not responsible for any postings (or the resulting side-effects) that are expressed on this board.  Posters, please confine your discussions to subjects concerning the study of Buddhism.    


Poster:  Phúc Sơn         Reply   Post Message
Date: Tue Mar 14 06:28:27 2006
Subject:  Liễu Nghĩa / bạn XTH
Post No:  2785     Reply to:   2784

##nhu*~ng Kinh a^'y Pha^.t no'i kho^ng vi` ca'i tha^'y cu?a chu'ng sinh lu'c ddu*o*ng tho*`i, ma` vi` nhu*~ng ddie^`u ddo' la` su*. tha^.t tuye^.t ddo^'i, la` cha^n tu*o*'ng cu?a ca'c Pha'p ma` chi? co' nhu*~ng ba^.c dda~ dda.t gia?i thoa't ra kho?i ca'i ly' nha^n duye^n thi` mo*'i thu*.c chu*'ng ddu*o*.c, ##

Bạn chưa xem đến, th́ tôi cũng chưa xem hết. Tôi chưa xem hết, nhưng tôi dựa theo những lời chú giải của chư Tổ. Tôi dựa vào những lời chú giải và dựa vào sự suy đoán của tôi mà tôi phát sinh ḷng tin. Tin rằng các kinh Hoa Nghiêm và Thủ Lăng NGhiêm là những kinh liễu nghĩa, cũng như các kinh khác như Kim Cương, Bát Nhă,...

"Hiểu kinh Hoa Nghiêm là từ văn tự đi vào tư duy, vào thiền định, phát sinh được trí tuệ và dùng trí tuệ quán sát mọi sự, mọi vật. Nói cách khác, kinh Hoa Nghiêm dẫn chúng ta vào pháp giới hay nh́n thế giới chân thật." (HT Trí Quảng)

"Ngay nơi 7 chữ "ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT HOA NGHIÊM KINH", Pháp sư cho rằng nghĩa lư của nó bao hàm vô tận. Bởi v́ chính đề kinh mà Đức Phật tuyên thuyết đă hiển bày được chân tướng của các pháp." (HT Tịnh Không)

"Kinh Đại-Phật-đỉnh, Như-lai mật-nhân, tu-chứng liễu-nghĩa, chư Bồ-tát vạn-hạnh, Thủ-lăng-nghiêm (Suramgama), gọi tắt là Kinh Thủ-lăng-nghiêm.
...................
Phật thuyết-pháp theo căn-cơ của chúng-sinh, nên pháp của Phật, khi thấp, khi cao, khi quyền, khi thật, khác nhau. Nhưng dầu Phật dạy "tam-quy, ngũ-giới, thập-thiện", dạy "tứ-đế, thập nhị nhân-duyên" hay dạy về pháp-tính, pháp-tướng, tâm-tính, chân-như, chân-không, thật-tướng, vân vân... Phật luôn luôn nhằm mục-đích chỉ-bày cho chúng-sinh chứng-ngộ trí-tuệ của Phật, nghĩa là chứng-ngộ Pháp-giới-tính.
Kinh Thủ-lăng-nghiêm là một kinh Đại-thừa, chính nơi thấy nghe thông-thường của chúng-sinh mà chỉ ra tâm-tính, rất thích-hợp với căn-cơ hiện nay." (Tâm Minh Lê Đ́nh Thám)

Kinh Lăng Nghiêm có tên là "Đại-Phật-đỉnh, Như-lai mật-nhân, tu-chứng liễu-nghĩa, chư Bồ-tát vạn-hạnh, Thủ-lăng-nghiêm" mà ai dám nói kinh đó không phải là kinh liễu nghĩa th́ tôi cũng biết nói sao nữa.

Bạn XTH mà không cho những kinh Hoa Nghiêm và Lăng Nghiêm là kinh liễu nghĩa, th́ cái đó là quyền tự do của bạn. Tôi xin đưa ra đây chia sẻ cùng các bạn khác.
Trong kinh Hoa Nghiêm, Bồ Tát Phổ Hiền, nương uy thần của Phật, mà thuyết thập đại nguyện, ngài khuyên các vị pháp thân Bồ Tát trong 41 ngôi vị, và tất cả chúng sinh trong 9 cơi, phải nên cầu sinh Cực Lạc, để gần Phật, nghe Pháp, để mau chứng quả Bồ Đề. Pháp thân Bồ Tát mà c̣n cần phải gần Phật, cần văng sinh, th́ chúng ta là ai mà dám lớn lối nói rằng ta không cần gần Phật, ta chẳng cần sang Cực Lạc?
Trong kinh Lăng Nghiêm, Bồ Tát Đại Thế Chí vâng theo lời Phật, mà tŕnh bầy lối tu hành của ḿnh ra sao. Đó là lối tu Niệm Phật cầu văng sinh để luôn luôn được gần Phật.

Đó, ai muốn nói là kinh không liễu nghĩa, ai muốn nói là không cần gần Phật, không cần văng sinh, th́ tôi cứ để cho mà nói để sướng cái mồm.

2786<--Next   Previous-->2784   View top 40 messages