Message Board:

DISCLAIMER:    This board is not connected to any organization.  All messages are solely the personal opinions of the posters. We are not responsible for any postings (or the resulting side-effects) that are expressed on this board.  Posters, please confine your discussions to subjects concerning the study of Buddhism.    


Poster:  Phúc Sơn         Reply   Post Message
Date: Wed Apr 12 08:23:14 2006
Subject:  Biết Rồi, Khổ Lắm, Nói Mãi / bạn La?i Nha?i
Post No:  2940     Reply to:   2939

Tôi rất mừng là bạn La?i Nha?i không ngủ gật khi tôi nói về Tịnh Ðộ Tông.
Chứ tôi nhận thấy bạn tâm kiên cố nói về Chứng Ðạo Ca đến phát điếc lỗ tai, mà nghe chừng ai nấy vẫn ngủ vùi, không ai kêu ca lên tiếng cả.
Tôi nói về pháp môn Niệm Phật, đâu có phải chỉ để giả nhời một mình bạn XTH đâu?
Bạn La?i Nha?i không nghe thì cứ việc dẹp qua một bên, có người khác nghe. Không có người nghe, người đọc thì có bao nhiêu những vị khác người nghe và đọc.
Chư Tổ dạy rằng: nếu sức khỏe cho phép, thì mình niệm Phật to tiếng.
Niệm Phật to tiếng có nhiều lợi ích: ngăn chặn vọng niệm, hưng khởi tâm khẩn thiết dũng mãnh, tiếng vang khắp đại thiên thế giới làm lợi lạc chư hữu tình.
Có bài hồi hướng như sau:
"Thiên, A Tu La, Dạ Xoa đẳng,
Lai thính pháp giả ưng chí tâm,
Ủng hộ Phật Pháp sử trường tồn,
Các các cần hành Thế Tôn giáo,
Chư hữu thính đồ lai chí thử,
Hoặc tại địa thượng, hoặc hư không,
Thường ư nhân thế khởi từ tâm,
Trú dạ tự thân y pháp trụ
............"
Theo đó thì biết, khi chúng ta tụng kinh, niệm Phật, đọc kinh luận, cũng có bao nhiêu người cùng mình tu học. Chúng ta không thấy họ, không có nghĩa là không có ai xung quanh ta cả.
Dựa vào khoa cúng Phóng Sinh, thì tôi cũng có cái tật mà nhiều người cho là khùng, nhưng ai nói tôi khùng tôi cũng mặc kệ. Cái tật là: tới đâu mà tôi thấy gà chó mèo nuôi trong nhà, tôi cũng cố tìm cách niệm Phật cho chúng nó nghe. Chúng có hiểu hay không thì cũng tùy thuộc nghiệp duyên của chúng. Tôi chỉ thành tâm muốn gieo cái danh hiệu Phật vào tâm thức của chúng.

Nam mô A Di Ðà Phật

2941<--Next   Previous-->2939   View top 40 messages