Message Board:

DISCLAIMER:    This board is not connected to any organization.  All messages are solely the personal opinions of the posters. We are not responsible for any postings (or the resulting side-effects) that are expressed on this board.  Posters, please confine your discussions to subjects concerning the study of Buddhism.    


Poster:  Đaọ thơ          Reply   Post Message
Date: Tue Oct 25 18:47:18 2005
Subject:  Kg/Minh chủ PS
Post No:  2071    


Kính chào Minh Chủ Võ Lâm,

Kẻ bạch đinh tay trắng là Đạo thơ tôi ,đang cày sâu cuốc bẩm nơi chốn thôn dã, vưà được đồng đạo võ lâm phát thiếp báo tin là Laõ ngoan đồng Châu bá Thông, chưởng môn Toàn chân giaó đã đưọc Ngủ đại môn phái suy tôn lên làm Minh Chủ Võ Lâm.
Kẻ bạch đinh Đaọ thơ tôi xin thay mặt các "thi nhân bất đắc dĩ" trên diễn đàn này kính chúc Minh chủ anh minh sáng suôt lảnh đạo Võ lâm đi dến hoà hợp, thái bình an vui.
Đaọ thơ và các" thi nhân bất đắc dĩ" trên diễn đàn.

2072<--Next   Previous-->2070   View top 40 messages