Message Board:

DISCLAIMER:    This board is not connected to any organization.  All messages are solely the personal opinions of the posters. We are not responsible for any postings (or the resulting side-effects) that are expressed on this board.  Posters, please confine your discussions to subjects concerning the study of Buddhism.    


Poster:  Ta.i Sao         Reply   Post Message
Date: Mon Mar 27 12:32:02 2006
Subject:  Gui ban Minh Dang / Kie^'p
Post No:  2858    

## Nam Mô Bổn Sý Thích Ca Mâu Ni Phật.
Kính Thýa Ðạo hữu Phàm Phu.
"Ta không cầu thành Phật
Phật cũng chẳng cầu thành ta
Ta là Phật
Phật là ta. "

Ðọc những câu trên, bạn là Phật ðã thành và bạn là Phật sẽ thành. Kiếp ðầu tiên của bạn là Phật. Bởi vì VÔ MINH, chúng ta mới ði vào luân hồi. Khi chúng ta diệt hết VÔ MINH thì chúng ta là Phật. “Vô Minh Thật Týớng Tức Phật Tánh”.
Ðể hiểu rõ hõn, bạn nên cố gắng tu hành. Mục dích của Ðạo Phật là giúp cho chúng ta thoát khỏi Luân Hồi và diệt hết Vô Minh .
Với lời lẽ trên , mong giúp phần nào cho ðạo hữu. Xin kính chúc ðạo hữu “THÂN TÂM THÝỜNG AN LẠC, TIN TẤN TU HÀNH, TÙY TÂM MÃN NGUYỆN”

Nam Mô A Di Ðà Phật.
Minh Ðãng cẩn bút. ##
Kie^'p dda^`u tie^n kho^ng ai bie^'t dduoc vi` kho^ng bao gio*` co' (theo theory cu?a dda.o Pha^.t). Nhu+ng ba.n ba?o kie^'p dda^`u tie^n la` Pha^.t. Ne^'u kie^'p dda^`u tie^n la` Pha^.t thi` dda^u co' vo^ minh. Xin ba.n cho bie^'t ly' do.

2859<--Next   Previous-->2857   View top 40 messages